Regler på fritidsgården Chill

Visa respekt för varandra och ha ett schysst beteende. Med detta menas att du ansvarar för att i alla lägen vara en schysst kompis och inte kränka andra i ord eller handling. Alla har vi lika värde!

Vi på fritidsgården Chill arbetar efter kommunens likabehandlingsplan och hos oss är det viktigt att såväl personal som besökare respekterar allas lika värde. Vårt arbete med likabehandling omfattar de sju diskrimineringsgrunder som är definierade av FN.

  1. Kön
  2. Sexuell läggning
  3. Könsöverskridande identitet
  4. Etnisk bakgrund
  5. Religion
  6. Funktionsnedsättning
  7. Ålder

Vi beaktar också socioekonomisk bakgrund även om detta inte är en FN-stadgad diskrimineringsbakgrund.

Konsekvenser av ett oschysst beteende

Om vi får veta att du är kränkande eller har ett oschysst beteende så får du först en varning, en chans att förklara dig och att be om ursäkt. Vid upprepade överträdelser får du gå hem för dagen och är välkommen nästa dag. Om det rör sig om grova kränkningar, mobbning och systematiska kränkningar stängs du av på obestämd tid tills personalen hunnit utreda frågan med dig, dina vårdnadshavare samt eventuellt skola och polis.

Drogfri fritidsgård

Vi har nolltolerans mot droger och alkohol! Det betyder att du inte får ha med dig detta till oss och att du inte får vistas i våra lokaler om du är påverkad av alkohol och/eller droger. I och med att du vistas på fritidsgården Chill ska du på uppmaning av oss i personalen kunna visa vad du har i din väska och andra tillhörigheter för att vi ska kunna säkerställa att du inte tar med dig droger och alkohol. Droger är olagligt att ha på sig. Vill du besöka Chill på fredagar efter klockan 21.00 behöver du blåsa i vår alkomätare för att få komma in. Samma regel gäller på lördagar från klockan 20.00. Detta för att säkerställa att du som besökare är nykter och att alla besökare får en likvärdig behandling.

Konsekvenser kring alkohol och droger

Upptäcker vi att du har med dig alkohol/droger så kontaktar vi vårdnadshavare, socialtjänsten och polis. Upptäcker vi att du har med dig alkohol till fritidsgården blir du avstängd i tre veckor från det datum upptäckten gjordes. Upptäcker vi droger stängs du av tills socialtjänsten och/eller polis utrett graden av lagöverträdelsen. Därefter gör vi på fritidsgården Chill en tidsbedömning på avstängningen.

Misstänker vi att du är påverkad av alkohol så ombeds du att blåsa i vår alkoholmätare. Vid misstanke kontaktar vi omedelbart dina vårdnadshavare. Du får lämna lokalerna snarast, det vill säga när du är kapabel att klara dig själv. Finns det grund för misstanken blir du avstängd i tre veckor från det datum som upptäckten gjordes. Vid upprepade misstankar görs en orosanmälan till Socialtjänsten eller BUP.

Nikotinfri fritidsgård

Våra lokaler är rökfria och du får inte röka utanför fritidsgården. Det är heller inte tillåtet att ha med sig tändare, tändstickor eller nikotinpreparat såsom exempelvis nikotinplåster, nikotintugummi, cigaretter, e-cigaretter, snus med mera på fritidsgården om du är under 18 år.

Konsekvenser av nikotinanvändning

Upptäcker vi nikotinpreparat och/eller tändare kommer vi, efter en muntlig varning, be dig att lämna ifrån dig dessa saker under tiden du är kvar på fritidsgården. Du kan också genast lämna in dina nikotinpreparat/tändare till personalen medan du besöker oss för att undvika missförstånd.

Nyttjar du nikotinpreparat på förbjudet område utanför Chill, innanför uppmarkerat område, ombeds du att lämna området. Om detta inte sker får du lämna Chill och är välkommen nästa dag. Vid upprepade överträdelser kan avstängningsdagar komma att delas ut och vi kontaktar vårdnadshavare.

Nyttjar du nikotinpreparat i Chills lokaler stängs du av i två veckor och vi kontaktar vårdnadshavare.

Tryggt och trivsamt på fritidsgården Chill

Vi värnar om ett tryggt och trivsamt Chill där man inte stjäl eller vandaliserar. Tänk på att Chill är en mötesplats för alla barn och ungdomar i Gnesta mellan 12-19 år där ALLA ska få trivas. Respektera också våra grannar!

Konsekvenser vid stöld och vandalisering

Om personalen får veta att du stjäl, vandaliserar eller ägnar dig åt annan skadegörelse såsom klotter, stängs du av under tiden händelsen utreds. Vi kontaktar även dina vårdnadshavare och gör en polisanmälan. Skräpar du ner ombeds du städa efter dig.

Skogräns på Chill

För att undvika smuts har vi en skogräns på Chill. Samtliga besökare måste respektera denna gräns.

Konsekvenser vid överträdelse av skogräns

Ser vi att du går in med skor över skogränsen får du först ett påpekande och en chans att be om ursäkt. Vid upprepade överträdelser får du gå hem för dagen och är välkommen nästa dag. Upplever vi att du som besökare inte följer denna regel över tid kontaktas dina vårdnadshavare.

Kontaktuppgifter till anhörig

För att personalen på Chill ska kunna kontakta dig och dina vårdnadshavare behöver vi få in dina kontaktuppgifter. Ta med Chills anhörigblankett hem och be dina vårdnadshavare att fylla i den. Det gäller också inför våra aktiviteter eller om olyckan är framme. Likaså vill vi ha ett samtycke att det är okej för dig och dina vårdnadshavare att du får medverka på bild.

Konsekvenser vid ej inlämnad anhörigblankett

Har du glömt att lämna in en anhörigblankett ber personalen dig att lämna in en sådan så snart det går. Om blanketten inte lämnats in efter upprepade påminnelser stängs du av från fritidsgården tills dess att blanketten är ifylld och inlämnad. Blanketten finns att hämta på Chill eller som en nedladdningsbar pdf. Se relaterad info.

Tänk på att ...

... vi ansvarar inte för besökares kläder och värdesaker. Det finns låsbara skåp där du kan låsa in värdesaker och kläder. För att använda våra redskap i våra olika aktiviteter måste du som besökare lämna in pant. Vi ansvarar för panten och du ansvarar för redskapen.