Regler på fritidsgården Chill

Visa respekt för varandra och ha ett schysst beteende. Med detta menas att du ansvarar för att i alla lägen vara en schysst kompis och inte kränka andra i ord eller handling. Alla har vi lika värde!

Schysst beteende

Tryggt och trivsamt på fritidsgården. Vi värnar om ett trygg och trivsam fritidsgård där man inte stjäl eller vandaliserar. Tänk på att fritidsgården är en mötesplats för alla barn och ungdomar i Gnesta mellan 12-19 år där ALLA ska få trivas. Respektera också våra grannar!

Visa respekt för varandra och ha ett schysst beteende! Med detta menas att du ansvarar för att i alla lägen vara en schysst medmänniska och inte kränka andra i ord eller handling eller kalla andra för nedlåtande saker. Att uppvisa ett schysst beteende innebär också att du inte stjäl eller ägnar dig åt skadegörelse. Vi tillåter inte heller våld eller skojbråk.

Vi på fritidsgården arbetar efter kommunens likabehandlingsplan och hos oss är det viktigt att såväl personal som besökare respekterar allas lika värde. Vårt arbete med likabehandling omfattar de sju diskrimineringsgrunder som är definierade av FN.

  1. Kön
  2. Sexuell läggning
  3. Könsöverskridande identitet
  4. Etnisk bakgrund
  5. Religion
  6. Funktionsnedsättning
  7. Ålder

Vi beaktar också socioekonomisk bakgrund även om detta inte är en FN-stadgad diskrimineringsbakgrund.

Konsekvenser av ett oschysst beteende

Om personalen får veta att du är kränkande eller har ett oschysst beteende så får du först en varning, en chans att förklara dig och att be om ursäkt. Vid upprepade överträdelser får du gå hem för dagen och är välkommen nästa dag. Om det rör sig om våld, grova kränkningar och/eller mobbning, (systematiska kränkningar), stängs du av på obestämd tid tills personalen hunnit utreda frågan med dig, dina vårdnadshavare samt ev. skola och polis.

Konsekvenser vid stöld och vandalisering

Om personalen får veta att du stjäl, vandaliserar eller ägnar dig åt annan skadegörelse (hit räknas även klotter) stängs du av under tiden saken utreds. Vi kontaktar även dina vårdnadshavare och gör en polisanmälan. Skräpar du ner ombeds du städa efter dig.

Drogfri Fritidsgård

På Fritidsgården har vi nolltolerans emot droger och alkohol! Det betyder att du inte får ha med dig detta till fritidsgården och att du inte får vistas i fritidsgården lokaler om du är påverkad av alkohol och/eller droger. I och med att du vistas på fritidsgården ska du på uppmaning av fritidsgårdens personal kunna visa vad du har i din väska/tillhörigheter för att fritidsgården personal ska kunna säkerställa att du inte tar med dig droger/alkohol till fritidsgården. Droger är olagligt att ha på sig. Vid misstanke om att du är berusad uppmanas du att blåsa i vår alkoholmätare för att få komma in. Detta för att säkerställa att du som besökare är nykter.

Konsekvenser kring alkohol och droger

Upptäcker personalen att du har med dig alkohol och/eller droger så kontaktar fritidsgårdspersonalen vårdnadshavare, socialtjänsten och polis. Personalen gör också en bedömning av situationen om en avstängning blir aktuell. Upptäcker personalen droger stängs du av tills polis utrett graden av lagöverträdelsen och därefter gör personalen på fritidsgården en tidsbedömning på avstängningen.

Misstänker personalen att du är påverkad av alkohol och/eller droger så ombeds du blåsa i vår alkoholmätare. Undviker du att blåsa i alkoholmätaren gör personalen en bedömning av situationen om en avstängning blir aktuell. Vid misstanke kontaktar personalen omedelbart dina vårdnadshavare. Du får lämna lokalerna när du är kapabel att klara dig själv. Personalen orosanmäler till Socialtjänsten vid oro om de misstänker att du är onykter.

Nikotinfri fritidsgård

Fritidsgårdens lokaler är rökfria och man får inte röka utanför. Det är heller inte tillåtet att ha med sig tändare, tändstickor eller nikotinpreparat såsom exempelvis: Nikotinplåster, nikotintuggummi, cigaretter, e-cigaretter, snus, vape m.m. inne på fritidsgården om du är under 18 år.

Konsekvenser av nikotinanvändning på och/eller medhavda nikotinpreparat/tändare/tändstickor

Upptäcker personalen nikotinpreparat och/eller tändare kommer de att efter en muntlig varning be dig att lämna ifrån dig dessa saker under tiden som du gäst är kvar på fritidsgården. Du kan också genast lämna in dina nikotinpreparat/tändare till personalen medan du besöker oss för att undvika missförstånd.

Nyttjar du nikotinpreparat på förbjudet område utanför fritidsgården (d.v.s. inom en fem-meters radie utanför fritidsgården.), ombeds du att lämna området. Om detta inte sker får du lämna fritidsgården och är välkommen nästa dag. Vid upprepade överträdelser Kan avstängningsdagar komma att delas ut och vi kontaktar vårdnadshavare.

Nyttjar du nikotinpreparat i Chills lokaler stängs du av i två veckor och vi kontaktar vårdnadshavare. Om man snusar inne på Chill och är under 18 år blir man ombedd att spotta ut snuset och personalen ringer vårdnadshavare.

Ytterkläder

För att undvika smuts och få en lugnare stämning har vi en skogräns på fritidsgården. För att skapa en lugnar och tryggare miljö vill vi även kunna se ditt ansikte om du inte av religiös övertygelse täcker ditt ansikte. Samtliga besökare måste respektera skogränsen och ansiktssynligheten. (Mössor, kepsar och slöjor går bra att använda). Vill ni låsa in jackan, väskan och skorna går det bra, prata med en fritidsledare.

Konsekvenser vid överträdelse av skogräns

Ser personalen att du går in med skor över skogränsen eller döljer ansiktet, utan religiös innebörd får du först ett påpekande och en chans att ta av dig skorna eller jacka på anvisad plats och be om ursäkt. Vid upprepade överträdelser får du gå hem för dagen och är välkommen nästa dag. Upplever personalen att du som besökare inte hörsammar denna regel över tid kontaktas dina vårdnadshavare.

Anhöriginfo

För att personalen på fritidsgården ska kunna kontakta dig och dina vårdnadshavare t.ex. inför aktiviteter eller ifall olyckan är framme och för att få veta ifall att det är okej för dina vårdnadshavare och dig att du får medverka på bild behöver vi få in era kontaktuppgifter. Anmälan ditt barn barn via vårt digitala system SpeedAdmin. Är du 18 eller 19 år får du anmäla dig själv.

Länk till anmälan i SpeedAdmin Länk till annan webbplats.

Konsekvenser vid ej registrerad ungdom

Har du glömt att anmäla dig via Speedadmin, ber personalen dig att lämna in uppgifter så snart det går. Om uppgifterna inte lämnats in efter upprepade påminnelser stängs du av från gården tills uppgifterna är inlämnade.

OBS! Fritidsgården ansvarar inte för besökares kläder och värdesaker. Fritidsgården har ett låsbart rum som våra besökare kan låsa in värdesaker och kläder i. Det finns dock begränsningar i utrymme.

För att använda fritidsgårdens redskap i våra olika aktiviteter måste du som besökare lämna in pant. Fritidsgården ansvarar för panten medans du som besökare ansvarar för redskapet.

Som vårdnadshavare kan du bli ersättningsskyldig ifall ditt barn medvetet har sönder fritidsgårdens utrustning.