Laxne vattenskyddsområde

Vattentäkten i Laxne försörjer Laxne tätort med dricksvatten. Befintligt vattenskyddsområde är inaktuellt och ger inte tillräckligt skydd för dricksvattnet. Va-enheten i Gnesta kommun arbetar nu därför med att revidera vattenskyddsområdet.

Om dricksvatten och vattenskydd

Dricksvatten är vårt allra viktigaste livsmedel och att vattnet är av god kvalité är en självklarhet. Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter är formella områdesskydd och verktyg för att skydda dricksvattnet mot risker och förebygga problem.

Varför revideras vattenskyddsområdet

Vattentäkten i Laxne har ett befintligt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter från 1984. Sedan dess har brunnarna flyttats och miljölagstiftningen förändrats. Enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016–2021 ska kommuner revidera äldre vattenskyddsområden. För att säkra tillgången av vatten och skydda vattentäkten mot risker arbetar VA-enheten nu med att revidera vattenskyddsområdet.

Hur förslaget har tagits fram

VA-enheten har tillsammans med konsultföretaget AFRY tagit fram ett förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. I arbetet har man kartlagt och riskbedömt vad som kan påverka vattenkvaliteten eller tillgången till dricksvatten negativt. Därefter har man undersökt förhållanden i naturen och barriäreffekter, (naturligt eller konstgjort skydd mot förorening) för att avgränsa skyddszonerna runt vattentäkten och ta fram skyddsföreskrifter.

Så ser processen ut

  • Preliminärt första halvåret 2022 - tidigt samråd med kommun och Länsstyrelse för att de ska få möjligt att tidigt lämna synpunkter på förslaget.
  • Okänt datum - beslut i kommunstyrelse att genomföra tidigt samråd med berörda fastighetsägare och sakägare.
  • Okänt datum - tidigt samråd med berörda där de ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
  • Okänt datum - beslut i kommunstyrelse att skicka ansökan till Länsstyrelsen.
  • Okänt datum - Länsstyrelsen skickar ut ansökan på remiss till berörda myndigheter och kommuner.
  • Okänt datum - Länsstyrelsen har samråd med berörda fastighetsägare och sakägare.
  • Okänt datum - Länsstyrelsen fastslår vattenskyddsområdet.
  • Okänt datum - Reglerna börjar gälla.