Visbohammar vattenskyddsområde

Vattentäkten i Visbohammar försörjer Gnesta tätort med dricksvatten. Befintligt vattenskyddsområde är inaktuellt och ger inte tillräckligt skydd för dricksvattnet. VA-enheten i Gnesta kommun arbetar nu därför med att revidera vattenskyddsområdet.

Om dricksvatten och vattenskydd

Dricksvatten är vårt allra viktigaste livsmedel och att vattnet är av god kvalité är en självklarhet. Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter är formella områdesskydd och verktyg för att skydda dricksvattnet mot risker och förebygga problem.

Varför revideras vattenskyddsområdet

Vattentäkten i Visbohammar har ett befintligt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter från 1978. Sedan dess har brunnarna flyttats och miljölagstiftningen förändrats. Enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram ska kommuner revidera äldre vattenskyddsområden. För att säkra tillgången av vatten och skydda vattentäkten mot risker arbetar VA-enheten nu med att revidera vattenskyddsområdet.

Förslag till vattenskyddsområde

VA-enheten har tillsammans med konsultföretaget AFRY tagit fram ett förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Se förslaget under relaterad information.

I arbetet har man kartlagt och riskbedömt vad som kan påverka vattenkvaliteten eller tillgången till dricksvatten negativt. Därefter har man undersökt förhållanden i naturen och barriäreffekter, (naturligt eller konstgjort skydd mot förorening) för att avgränsa skyddszonerna runt vattentäkten och ta fram skyddsföreskrifter.

Förslaget har därefter gått ut på tidigt samråd till miljöenheterna i Gnesta och Södertälje kommun samt till Länsstyrelserna i Södermanlands och Stockholms län.

Innan ansökan skickas till Länsstyrelsen kommer de som äger en fastighet i området, och de som har särskild rätt till mark i området (sakägare), att få information och möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Se relaterad information.

Dialog/tidigt samråd om förslag

Under vecka 3-6 2023 kommer föreslaget vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter att ställas ut på servicecenter. Under två eftermiddagar, den 19 januari och 2 februari klockan 15-19, kommer handläggare i ärendet att finnas tillgänglig på servicecenter för att besvara frågor. Verksamheter inom vattenskyddsområdet bjuds in till en informationsträff på elektron den 31 januari klockan 17:30-19:00.

Under samma veckor kommer det finnas en e-tjänst där vi tar emot synpunkter på föreslaget vattenskyddsområde. Länk till e-tjänsten kan du hitta under relaterad information och sista dagen för att lämna synpunkter är 13 februari 2023.

Ny dricksvattenförsörjning

Arbete pågår att göra Klämmingen till ny vattentäkt för Gnesta tätort. När nya vattentäkten tas i bruk kommer Visbohammar vattentäkt att fortsatt användas fast med ett lägre uttag av vatten. Visbohammar kommer även att vara reservvattentäkt och behöver därför fortsatt skydd.

Vattenskyddsområde för Klämmingen ingår inte i detta arbete. En separat riskbedömning utifrån vattentäkten och området kommer att utföras separat. Då kommer möjlighet finnas att lämna synpunkter på det förlaget till vattenskyddsområde. För mer information om arbetet med den nya vattenförsörjningen, se relaterad information.

Så ser processen ut

  • December 2020 - januari 2021 - tidigt samråd med kommuner och Länsstyrelser för att de ska få möjlighet att tidigt lämna synpunkter på förslaget.
  • Andra halvåret 2022 - beslut i kommunstyrelse att genomföra tidigt samråd med berörda fastighetsägare och sakägare.
  • Januari-Februari 2023 - tidigt samråd med berörda där de ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
  • Preliminärt sen vår 2023 - beslut i kommunstyrelse att skicka ansökan till Länsstyrelsen.
  • Okänt datum - Länsstyrelsen skickar ut ansökan på remiss till berörda myndigheter och kommuner.
  • Okänt datum - Länsstyrelsen har samråd med berörda fastighetsägare och sakägare.
  • Okänt datum - Länsstyrelsen fastslår vattenskyddsområdet.
  • Okänt datum - Reglerna börjar gälla.