Visbohammar vattenskyddsområde

Vattentäkten i Visbohammar försörjer Gnesta tätort med dricksvatten. Befintligt vattenskyddsområde är inaktuellt och ger inte tillräckligt skydd för dricksvattnet. VA-enheten i Gnesta kommun arbetar nu därför med att revidera vattenskyddsområdet.

Om dricksvatten och vattenskydd

Dricksvatten är vårt allra viktigaste livsmedel och att vattnet är av god kvalité är en självklarhet. Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter är formella områdesskydd och verktyg för att skydda dricksvattnet mot risker och förebygga problem.

Varför revideras vattenskyddsområdet

Vattentäkten i Visbohammar har ett befintligt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter från 1978. Sedan dess har brunnarna flyttats och miljölagstiftningen förändrats. Enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016–2021 ska kommuner revidera äldre vattenskyddsområden. För att säkra tillgången av vatten och skydda vattentäkten mot risker arbetar VA-enheten nu med att revidera vattenskyddsområdet.

Hur påverkas vattnet i din kran

Arbetet med vattenskyddsområdet skyddar dricksvattnet mot eventuella risker men ändrar inte vattnets kvalitet eller kvantitet.

För att stärka tillgången på dricksvatten i Gnesta tätort planerar VA-enheten att anlägga ytterligare en vattentäkt. För mer information om det arbetet, se relaterad information.

Hur förslaget har tagits fram

VA-enheten har tillsammans med konsultföretaget AFRY tagit fram ett förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. I arbetet har man kartlagt och riskbedömt vad som kan påverka vattenkvaliteten eller tillgången till dricksvatten negativt. Därefter har man undersökt förhållanden i naturen och barriäreffekter, (naturligt eller konstgjort skydd mot förorening) för att avgränsa skyddszonerna runt vattentäkten och ta fram skyddsföreskrifter.

Förslaget har därefter gått ut på tidigt samråd till miljöenheterna i Gnesta och Södertälje kommun samt till Länsstyrelserna i Södermanlands och Stockholms län.

Innan ansökan skickas till Länsstyrelsen kommer de som äger en fastighet i området, och de som har särskild rätt till mark i området (sakägare), att få information och möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Så ser processen ut

  • December 2020 - januari 2021 - tidigt samråd med kommuner och Länsstyrelser för att de ska få möjlighet att tidigt lämna synpunkter på förslaget.
  • Preliminärt andra halvåret 2022 - beslut i kommunstyrelse att genomföra tidigt samråd med berörda fastighetsägare och sakägare.
  • Preliminärt andra halvåret 2022 - tidigt samråd med berörda där de ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
  • Okänt datum - beslut i kommunstyrelse att skicka ansökan till Länsstyrelsen.
  • Okänt datum - Länsstyrelsen skickar ut ansökan på remiss till berörda myndigheter och kommuner.
  • Okänt datum - Länsstyrelsen har samråd med berörda fastighetsägare och sakägare.
  • Okänt datum - Länsstyrelsen fastslår vattenskyddsområdet.
  • Okänt datum - Reglerna börjar gälla.