2024-04-24

Ökad nöjdhet bland företagarna

Gnesta kommun får bättre betyg i 2023 års mätning av kommuners myndighetsservice, jämfört med föregående år. Störst nöjdhet ser vi för brandskydds- och byggärenden.

Varje år genomförs en mätning av kommunens service som myndighet. En enkät skickas ut till företagare som haft ett ärende inom några av våra myndighetsområden: bygg, miljö- och hälsoskydd, livsmedel, markupplåtelse, brandskydd och serveringstillstånd.

Sedan 2022 görs även en mätning av upphandlingsärenden (NUI) som innebär att du som varit delaktig i en upphandlingsprocess får tycka till om processen genom att besvara en enkät.

Årets resultat baseras på 2023 års enkätsvar.

Förbättrat sammanslaget resultat

Gnesta kommun har blivit bättre vad gäller service i ärenden som rör brandskydd och byggärenden, men får ett något försämrat betyg för ärenden som gäller miljö- och hälsoskydd och livsmedel.

Det sammanlagda resultatet för samtliga myndighetsområden går från 63 poäng (2022) till 66 poäng (2023) av totalt 100 poäng.

–Vi ser en positiv utveckling i vår senaste NKI-ranking där nöjdheten för bygglovssidan har ökat. Det är ett direkt resultat av de insatser vi gort för att effektivisera och förbättra servicen för företagen, säger Pontus Lindström, bygg- och miljöchef på Gnesta kommun.

–Men det är viktigt att vi inte tappar fokus på vårt utvecklingsarbete, särskilt nu när vi ser att det faktiskt gett resultat. Nu arbetar vi vidare för att öka nöjdheten för livsmedel och miljötillsyn.

Oförändrat resultat för upphandlingsärenden

Mätområdet för upphandling får ett oförändrat resultat i jämförelse med föregående år – 68 av totalt 100 poäng.

Tack till er som besvarat enkäten

Servicemätningen är en viktig del i arbetet med att förbättra servicen och förutsättningarna för våra lokala företagare. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att bli bättre i vårt myndighetsutövande.