Klämmingsbergsbadet

Nya vattenförsörjningen

Arbetet med en ny vattenförsörjning för Gnesta tätort med sjön Klämmingen som ny vattentäkt pågår. Det nya vattenverket planeras vara i drift under år 2027.

Inbjudan till avgränsningssamråd

Snart påbörjas ett avgränsningsamråd gällande sjön Klämmingen som framtida huvudvattentäkt. Lämna dina synpunkter senast den 5 juli.

E-tjänst för synpunkter

Lämna dina synpunkter på samrådsunderlaget genom vår e-tjänst:

E-tjänst till avgränsningssamråd Länk till annan webbplats.

Samrådsunderlag

Här hittar du samrådsunderlaget Länk till annan webbplats.

Vill du ha samrådsunderlaget skickat till dig med post? Kontakta kommunens servicecenter, se kontakt. Länk till annan webbplats.

Underlaget innehåller en beskrivning av verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, bedömda miljöeffekter samt förslag till miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Så sparar vi på vattnet

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Att vi har rent och gott vatten att dricka och koka pastan i tar nog många för givet. Rent vatten är också avgörande för bra sjukvård och minskad risk för spridning av infektioner.

För att du och alla andra Gnestabor ska fortsätta få rent vatten behöver vi en ny vattenförsörjning, då den befintliga grundvattentäkten inte längre räcker till. Utan ett fungerande VA-system kan Gnesta kommun inte möta dagens behov och än mindre växa. Fram till att vi har en ny vattenförsörjning behöver vi hjälpas åt att hushålla med vårt dricksvatten.

Läs mer om vad du kan göra för att spara vatten.

Läs frågor och svar om att spara vatten.

Vad gör kommunen?

Mellan åren 2016-2020 genomfördes större utredningar för att komma fram till den mest ekonomiska och långsiktigt hållbara lösningen för en ny vattenförsörjning. Baserat på utredningarna startade hösten 2021 projektet Ny vattenförsörjning för Gnesta tätort upp. Projektet är indelat i fyra delprojekt:

 1. Ny vattentäkt: Här ingår att ansöka om tillstånd att ta vatten för dricksvattenproduktion från sjön Klämmingen.
 2. Nya råvattenledningar: Att projektera och anlägga nya ledningar från Klämmingen till ett nytt vattenverk.
 3. Nya distributionsledningar: Att projektera och anlägga nya ledningar från det nya vattenverket till Gnesta tätort och inom tätorten. Målet är att utbyggnaden till viss del ska kunna göras i etapper.
 4. Nytt vattenverk: Att projektera och bygga ett helt nytt vattenverk för att rena vatten från Klämmingen till dricksvattenkvalitet. Även här är målet att utbyggnaden ska kunna göras etappvis.

Arbete pågår just nu inom alla fyra delprojekten.

Aktuella händelser

Med start den 14 maj 2022 publicerar vi här kortfattat de senaste och mest väsentliga händelserna i arbetet med den nya vattenförsörjningen. Äldre nyheter hittar du i vårt nyhetsarkiv.


2024-06-10
Avgränsningssamråd gällande sjön Klämmingen som framtida huvudvattentäkt. Länk till annan webbplats.

Mellan den 10 juni och den 5 juli kan du lämna in dina synpunkter på samrådsunderlaget. Skicka in synpunkterna genom vår e-tjänst eller skriftligt till kommunens serviceenter.

2004-05-16
Nytt vattenverk i Gnesta tätort Länk till annan webbplats.
I maj presenterade vi illustrationer över det nya vattenverket. Vattenverket ska byggas etappvis och planeras vara i drift år 2027, med ett första spadtag för markentreprenad hösten 2025.

2024-03-21
Studiebesök på kommunala vattenverk Länk till annan webbplats.
Delar av projektgruppen studerar arbetsmiljö och drifterfarenheter på kommunala vattenverk. De besökta vattenverkens processteg liknar dem som planeras i Gnesta.

2024-02-27
Det kompletterande samrådet för pumpstationens lokalisering är nu klart och samrådsredogörelsen färdigställs. Inkomna synpunkter sammanfattas och skickas till Länsstyrelsen som fattar beslut. Beslutet avgör nästa steg i processen.

2023-12-22
Gnesta kommun bjuder in berörda parter till kompletterande samråd. Samrådet gäller förslag på ändringar av pumpstationens lokalisering, som avses ingå i tillståndsansökan om sjön Klämmingen som framtida huvudvattentäkt för Gnesta kommun.

2023-05-29
Vi mäter vattennivån i Nyckelsjön
I arbetet med den nya vattenförsörjningen har Gnesta kommun installerat ett mätinstrument vid Nyckelsjöns utlopp som under ett års tid kommer registrera variationer i sjöns vattenstånd.

2023-05-24
Pilotanläggning för ny vattenförsörjning
Undrar du vad det är för anläggning som står vid Klämmingsbergsbadet? Det är vår nya pilotanläggning som arbetar med att försöka rena vatten från sjön Klämmingen inför den nya vattenförsörjningen för Gnesta tätort.

2023-04-13
Informationsträff om nya vattenförsörjningen
Har du frågor om den nya vattenförsörjningen för Gnesta tätort? Kom på vårt informationsmöte den 24 april klockan 17.30 på Elektron.

2023-04-03
Tyck till om nya vattenförsörjningen
Nu kan du tycka till om den nya vattenförsörjningen för Gnesta tätort via vår e-tjänst. Du kan också besöka vår utställning om projektet, och den 24 april har vi en informationsträff om vattenförsörjningen.

2023-02-14
Samråd om nya vattenförsörjningen
Vi har börjat med samråd om den nya vattenförsörjningen för Gnesta tätort. Syftet är att samla in bra beslutsunderlag till ansökan om tillstånd att ta vatten ur Klämmingen.

2023-02-01
Pilotförsöken med att rena vatten från sjön Klämmingen är försenade på grund av försenad leverans av utrustning. Vi vet i nuläget inte när pilotförsöken kan starta.

2022-12-09
I Sörmlandsbygdens senaste utgåva kan du läsa mer om den nya vattenförsörjningen för Gnesta tätort, och pilotprojektet som ska rena vatten från sjön Klämmingen.

Läs artikeln om vattenförsörjningen och pilotprojektet. Länk till annan webbplats.

2022-12-09
Pilotförsöken med att rena vatten från sjön Klämmingen är försenade och beräknas komma igång under januari 2023.

2022-11-17
Under veckan gör vi geofysiska mätningar av marken där råvattenledningen från sjön Klämmingen till det nya vattenverket i Gnesta tätort ska gå.

Vad har kommunen gjort hittills?

Under åren 2016–2020 genomfördes omfattande undersökningar för att identifiera en ny vattenförsörjning för Gnesta tätort med omgivningar. Hänsyn togs till bedömd utveckling av området till och med år 2060. I utredningarna har följande alternativ undersökts:

 1. Fortsatt uttag ur befintlig vattentäkt
 2. Dricksvatten från övriga vattenverk i kommunen:
  - Björnlunda
  - Stjärnhov
  - Laxne
 3. Dricksvatten från grannkommuner:
  - Södertälje kommun
  - Flens kommun
  - Strängnäs kommun
  - Nykvarns kommun
  - Nyköpings kommun
  - Trosa kommun
 4. Nytt vattenverk för rening av vatten från närliggande sjöar och vattendrag, främst:
  - Klämmingen
  - Storsjön
  - Skillötsjön
  - Frösjön

De utförda undersökningarna pekar på att det mest hållbara och mest ekonomiska alternativet är att ta vatten från sjön Klämmingen, för att rena det till dricksvatten i ett nytt vattenverk.

Under åren 2017–2019 utfördes också renoveringar av den befintliga vattenförsörjningen genom bland annat renspolning av brunnar, förbättring av processutrustning, anläggande av ny brunn, urgrävning och återfyllning av infiltrationsbassänger samt upprustning av styrsystem.

Renoveringen har medfört en förbättring av vattenkvaliteten, men kapaciteten i vattentäkten är fortfarande för låg för att kunna förse Gnesta med tillräckligt mycket dricksvatten i framtiden.

Hösten 2021 startade projektet Ny vattenförsörjning för Gnesta tätort upp. Projektet är indelat i fyra delprojekt:

 1. Ny vattentäkt
 2. Nya råvattenledningar
 3. Nya distributionsledningar
 4. Nytt vattenverk

Arbete pågår just nu inom alla fyra delprojekten.

Varför tar det så lång tid?

Att hitta en ny lösning för vår dricksvattenförsörjning är inte enkelt. Det är många olika saker att ta hänsyn till. En framtida dricksvattenförsörjning måste vara långsiktigt hållbar och ekonomiskt försvarbar. Därför är det viktigt att de förslag på lösningar som arbetas fram är välgrundade och genomtänkta.

En viktig del är också lagen om offentlig upphandling (LoU). En kommun måste förhålla sig till upphandlingar för i stort sett allt arbete med en investering av denna storlek. Det är många omfattande underlag som tas fram för att säkerställa kompetens på externa samarbetspartners i projektet.

Varför är sjön Klämmingen det bästa alternativet?

Gnesta kommun har utrett olika alternativ för en ny vattenförsörjning där sjön Klämmingen har pekats ut som det bästa alternativet. Det är en djup sjö med god vattenkvalitet, inom rimligt avstånd från Gnesta tätort. Den befintliga grundvattentäkten söder om Frösjön kan användas som reservvattentäkt.

Hur finansieras den nya vattenförsörjningen?

Kommunalt vatten och avlopp finansieras genom avgifter. Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp berörs av avgiften. Avgifternas utformning och storlek finns angivet i en så kallad VA-taxa.

Under vissa förutsättningar får skattemedel användas till satsningar på den allmänna VA-anläggningen, dock får aldrig VA-avgifterna användas till skattefinansierad verksamhet. I vilken utsträckning skattefinansiering kan vara aktuell är i nuläget inte beslutat.

Vad kommer den nya vattenförsörjningen att kosta?

Inledningsvis är 90 miljoner kronor avsatta för projektet. Under budgetarbetet för 2024 kommer vi ta fram ytterligare underlag för vad investeringen kommer att kunna kosta.

Fortsätter kommunen att bygga fler bostäder när vi har så ont om vatten?

Gnesta kommun har en bromsad utveckling i bostadsbyggandet innan vattenfrågan är löst. Det är fortsatt restriktivt gällande nya detaljplaner i Gnesta tätort tills vi kan säkra tillgången på vatten för våra nuvarande abonnenter.

Hur mycket vatten blir uttaget ur vattentäkten?

 • Fråga: Hur många personer är uttaget på 4 500 kubikmeter per dygn dimensionerat för? Med en förbrukning på 140 liter per person blir det 32 000 personer. Är det rimligt?
 • Svar: Uttaget dimensioneras för år 2060 och då kommer tätorten enligt prognosen ha cirka 16 000 invånare. Med i dessa beräkningar finns även förbrukning från industrier och andra verksamheter, därav bedöms uttagsbehovet större.

 • Fråga: Har det varit aktuellt att ta ut vatten från Sillen i stället?
 • Svar: Kommunen har tittat på andra alternativ och dessa kommer presenteras mer i miljökonsekvensbeskrivningen. Sillen har utretts men uteslutits på grund av sämre vattenkvalitet och fler motstridiga intressen än Klämmingen.

Vad gäller runt vattenskyddsområdet?

 • Fråga: Varför särar man på ansökningsprocessen med att upprätta ett vattenskyddsområde från tillståndsprocessen för vattenuttaget? Upprättandet av ett vattenskyddsområde kan ge konsekvenser för markägare i området.
 • Svar: Rent juridiskt, enligt miljöbalken, så är det två helt skilda processer och därför blir det två olika ansökningsprocesser och två samrådsprocesser. Arbetet med vattenskyddsområdet är påbörjat och löper parallellt med tillståndsarbetet.

 • Fråga: Det finns förslag på vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Frösjön där man inte får ha en båttvätt till exempel. Kommer det vara samma för Klämmingen?
 • Svar: Det är andra förutsättningar vid Frösjön eftersom det gäller skydd av grundvattentäkten söder om sjön. Det betyder att det inte behöver bli samma restriktioner vid Klämmingen.

 • Fråga: Hur kommer fastigheter runt Klämmingen påverkas av ett vattenskyddsområde?
 • Svar: Arbetet med vattenskyddsområdet är påbörjat men det går i dagsläget inte svara på hur det kommer att påverka fastighetsägare och verksamhetsutövare runt Klämmingen. Samråd kommer att hållas med alla berörda när ett förslag är framtaget och synpunkter från samråden kommer tas i beaktande i porcessen.

 • Fråga: Om kvaliteten på Klämmingens vatten är tillräckligt bra idag, behövs det då ett vattenskyddsområde?
 • Svar: Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är till för att säkra nutidens och framtidens råvattenkvalitet. I arbetet med framtagande av ett vattenskyddsområde genomförs en specifik riskanalys där möjliga risker för påverkan från enskilda verksamheter på råvattenkvaliteten utreds. Även den totala påverkan på vattentäkten från samtliga risker kommer att utredas. Skyddsföreskrifterna ska dock vara rimliga utifrån riskernas allvarlighet och de inskränkningar på enskildas rätt som uppstår.

Hur påverkas miljön?

 • Fråga: Har det gjorts några utredningar om sjöar i Klämmingens tillrinningsområde?
 • Svar: Det har gjorts en hydrologisk utredning som kommer fördjupas och kompletteras i kommande miljökonsekvensbeskrivning. I den kommer påverkan på Nyckelsjön och andra sjöar med tillrinning till Klämmingen att beskrivas.

 • Fråga: Det är stora variationer i flöden och nivåer idag, troligen större än vad som anges i SMHIs modelleringar. Varför används SMHIs modelleringar? Hur stor är amplituden enligt de mätningar som görs?
 • Svar: Mätningar av vattenståndets fluktuationer sker i Klämmingen, Frösjön, Sigtunaån samt i Lifsingeån. I Klämmingen har mätningar gjorts under drygt ett års tid. Mätningarna visar att nivån varierat cirka 0,7 meter mellan lägsta och högsta uppmätta nivå.

  I de första beräkningarna har fokus varit på låga nivåer och flöden när på påverkan på Klämmingen och Frösjön studerats. Som konservativt antagande har ett scenario utan tillrinning från andra sjöar eller nederbörd använts i beräkningarna. Trots detta syns endast en liten påverkan på vattennivån i Klämmingen till följd av uttaget av dricksvatten.
 • Fråga: Klämmingens vattenkvalitet är bra idag. Cirka 1 miljon kubikmeter per år strömmar genom Frösjön. Hur kommer Frösjön att påverkas av uttaget ur Klämmingen?
 • Svar: Påverkan på statusen i Frösjön och miljökvalitetsnormerna för sjön är en av de viktigare frågorna i projektet och kommer att utredas vidare i kommande miljökonsekvensbeskrivning.

Finns det någon koppling mellan vattenförsörjningsprocessen och avloppsreningsprocessen?

Kommunen ser att balansen mellan uttag av dricksvatten och tillförsel av renat avloppsvatten behöver vara intakt för att inte rubba systemet och därför behövs det ett lokalt alternativ för avloppsreningen.

Arbetet med reningsverket pågår separat och en lokaliseringsutredning ska påbörjas. Frågan kring avloppsreningen kommer inte hanteras i det här projektet.

Vem i kommunen är det som fattar beslut om den nya vattenförsörjningen?

Det är kommunstyrelsen och våra folkvalda politiker i kommunfullmäktige som fattar besluten runt vad vi behöver för vattenförsörjning.

Utöver det hanterar länsstyrelserna i Södermanlands och Stockholms län beslut som rör betydande miljöppåverkan.