Klämmingsbergsbadet

Nya vattenförsörjningen

Arbetet med en ny vattenförsörjning pågår med sjön Klämmingen som ny vattentäkt. Det nya vattenverket planeras vara i drift under år 2026 och byggs för att säkra upp rent vatten till Gnesta tätort under en lång tid framöver.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Att vi har rent och gott vatten att dricka och koka pastan i tar nog många för givet. På samma sätt som att vi kan spola i toaletten. Rent vatten är också avgörande för bra sjukvård och minskad risk för spridning av infektioner.

För att du och alla andra Gnestabor ska fortsätta få rent vatten behöver vi en ny vattenförsörjning, då den befintliga grundvattentäkten inte längre räcker till. Utan ett fungerande VA-system kan Gnesta kommun inte möta dagens behov och än mindre växa. Fram till att vi har en ny vattenförsörjning behöver vi hjälpas åt att hushålla med vårt dricksvatten. Läs mer om vad du kan göra för att spara vatten. Ta också gärna del av de vanligaste frågorna och svaren om att spara vatten.

Vad gör kommunen?

Mellan åren 2016-2020 genomfördes större utredningar för att komma fram till den mest ekonomiska och långsiktigt hållbara lösningen för en ny vattenförsörjning. Baserat på utredningarna startade hösten 2021 projektet Ny vattenförsörjning för Gnesta tätort upp. Projektet är indelat i fyra delprojekt:

 1. Ny vattentäkt: Här ingår att ansöka om tillstånd att ta vatten för dricksvattenproduktion från sjön Klämmingen.
 2. Nya råvattenledningar: Att projektera och anlägga nya ledningar från Klämmingen till ett nytt vattenverk.
 3. Nya distributionsledningar: Att projektera och anlägga nya ledningar från det nya vattenverket till Gnesta tätort och inom tätorten. Målet är att utbyggnaden till viss del ska kunna göras i etapper.
 4. Nytt vattenverk: Att projektera och bygga ett helt nytt vattenverk för att rena vatten från Klämmingen till dricksvattenkvalitet. Även här är målet att utbyggnaden ska kunna göras etappvis.

Arbete pågår just nu inom alla fyra delprojekten.

Tidslinje över arbetet med den nya vattenförsörjningen som ska vara klar år 2026

Obs! Tidslinjen för projektet med den nya vattenförsörjningen kan komma att ändras.

Aktuella händelser

Med start den 14 maj 2022 publicerar vi här kortfattat de senaste och mest väsentliga händelserna i arbetet med den nya vattenförsörjningen. Äldre nyheter hitta du i vårt nyhetsarkiv.

2023-02-14
Samråd om nya vattenförsörjningen
Vi har börjat med samråd om den nya vattenförsörjningen för Gnesta tätort. Syftet är att samla in bra beslutsunderlag till ansökan om tillstånd att ta vatten ur Klämmingen.

2023-02-01
Pilotförsöken med att rena vatten från sjön Klämmingen är försenade på grund av försenad leverans av utrustning. Vi vet i nuläget inte när pilotförsöken kan starta.

2022-12-09
I Sörmlandsbygdens senaste utgåva kan du läsa mer om den nya vattenförsörjningen för Gnesta tätort, och pilotprojektet som ska rena vatten från sjön Klämmingen. Läs artikeln om vattenförsörjningen och pilotprojektet. Länk till annan webbplats.

2022-12-09
Pilotförsöken med att rena vatten från sjön Klämmingen är försenade och beräknas komma igång under januari 2023.

2022-11-17
Under veckan gör vi geofysiska mätningar av marken där råvattenledningen från sjön Klämmingen till det nya vattenverket i Gnesta tätort ska gå. Läs mer i nyheten: Markundersökningar med geofysik.

Vad har kommunen gjort hittills?

Under åren 2016-2020 genomfördes omfattande undersökningar för att identifiera en ny vattenförsörjning för Gnesta tätort med omgivningar. Hänsyn togs till bedömd utveckling av området till och med år 2060. I utredningarna har följande alternativ undersökts:

 1. Fortsatt uttag ur befintlig vattentäkt
 2. Dricksvatten från övriga vattenverk i kommunen:
  - Björnlunda
  - Stjärnhov
  - Laxne
 3. Dricksvatten från grannkommuner:
  - Södertälje kommun
  - Flens kommun
  - Strängnäs kommun
  - Nykvarns kommun
  - Nyköpings kommun
  - Trosa kommun
 4. Nytt vattenverk för rening av vatten från närliggande sjöar och vattendrag, främst:
  - Klämmingen
  - Storsjön
  - Skillötsjön
  - Frösjön

De utförda undersökningarna pekar på att det mest hållbara och mest ekonomiska alternativet är att ta vatten från sjön Klämmingen, för att rena det till dricksvatten i ett nytt vattenverk.

Under åren 2017-2019 utfördes också renoveringar av den befintliga vattenförsörjningen genom bland annat renspolning av brunnar, förbättring av processutrustning, anläggande av ny brunn, urgrävning och återfyllning av infiltrationsbassänger samt upprustning av styrsystem. Renoveringen har medfört en förbättring av vattenkvaliteten, men kapaciteten i vattentäkten är fortfarande för låg för att kunna förse Gnesta med tillräckligt mycket dricksvatten i framtiden.

Hösten 2021 startade projektet Ny vattenförsörjning för Gnesta tätort upp. Projektet är indelat i fyra delprojekt:

 1. Ny vattentäkt
 2. Nya råvattenledningar
 3. Nya distributionsledningar
 4. Nytt vattenverk

Arbete pågår just nu inom alla fyra delprojekten.

Varför tar det så lång tid?

Att hitta en ny lösning för vår dricksvattenförsörjning är inte enkelt. Det är många olika saker att ta hänsyn till. En framtida dricksvattenförsörjning måste vara långsiktigt hållbar och ekonomiskt försvarbar. Därför är det viktigt att de förslag på lösningar som arbetas fram är välgrundade och genomtänkta.

En viktig del är också lagen om offentlig upphandling (LoU). En kommun måste förhålla sig till upphandlingar för i stort sett allt arbete med en investering av denna storlek. Det är många omfattande underlag som tas fram för att säkerställa kompetens på externa samarbetspartners i projektet.

Varför är sjön Klämmingen det bästa alternativet?

Gnesta kommun har utrett olika alternativ för en ny vattenförsörjning där sjön Klämmingen har pekats ut som det bästa alternativet. Det är en djup sjö med god vattenkvalitet, inom rimligt avstånd från Gnesta tätort. Den befintliga grundvattentäkten söder om Frösjön kan användas som reservvattentäkt.

Hur finansieras den nya vattenförsörjningen?

Kommunalt vatten och avlopp finansieras genom avgifter. Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp berörs av avgiften. Avgifternas utformning och storlek finns angivet i en så kallad VA-taxa. Under vissa förutsättningar får skattemedel användas till satsningar på den allmänna VA-anläggningen, dock får aldrig VA-avgifterna användas till skattefinansierad verksamhet. I vilken utsträckning skattefinansiering kan vara aktuell är i nuläget inte beslutat.

Vad kommer den nya vattenförsörjningen att kosta?

Inledningsvis är 20 miljoner kronor avsatta för att starta upp projektet. Under budgetarbetet för 2023 kommer vi ta fram ytterligare underlag för vad investeringen kommer att kunna kosta.

Fortsätter kommunen att bygga fler bostäder när vi har så ont om vatten?

Gnesta kommun har en bromsad utveckling i bostadsbyggandet innan vattenfrågan är löst. Kommunen kommer fortsatt vara restriktiv till nya detaljplaner i Gnesta tätort innan vi kan säkra tillgången på vatten för våra nuvarande abonnenter.

Vem i kommunen är det som fattar beslut om den nya vattenförsörjningen?

Det är våra folkvalda politiker i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som fattar besluten.