Ryggen på en liten flicka som håller sin pappa och mamma i varsin hand

Barn, ungdom och familj

Här hittar du information om hur kommunen kan stötta barn, ungdomar och föräldrar som behöver stöd i sin vardag, under en kortare eller längre tid.

Socialtjänsten är ett samlingsbegrepp för en rad olika kommunala insatser, exempelvis stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, ekonomiskt stöd eller stöd med boende.

Socialtjänsten har även öppna mottagningar du kan kontakta. Det är till exempel råd- och stödmottagningen, ungdomsmottagningen och familjerådgivningen. Du kan självklart även kontakta din skolkurator eller BUP (barn- och ungdomspsykiatrin).

Socialtjänsten arbetar även med familjerättsfrågor. Det är till exempel faderskaps/föräldraskapsutredning, samarbetssamtal, vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. Socialtjänsten utreder även medgivande vid adoptioner.

Socialtjänsten ansvarar för ungdomar som döms för brott, men även för stöd till de som blivit utsatta för brott.

Insatser vid sociala problem

Till barn- och familjegruppen kan föräldrar, barn och ungdomar vända sig för att ansöka om insatser vid sociala problem. Barns uppväxtvillkor kan vara väldigt olika, liksom behovet av stöd och hjälp. Socialtjänsten arbetar i stöd- och utredningsteam vars uppdrag är att utreda behov av eventuell insats. Beslut om insatser grundas på en utredning som utgår från vad som är bäst för barnet.

Socialtjänsten utreder uppdragstagare såsom kontaktpersoner, kontaktfamilj, jourhem och familjehem. Är du intresserad av uppdrag, skicka en förfrågan. Se Kontakt.

Vårt arbete styrs av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).