Illustrativ bild av en dataljplan

Detaljplaner

En viktig del i arbetet med att utveckla och bygga ut vårt samhälle är detaljplanering. Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten får bebyggas och användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Om ett område har en detaljplan gäller den för alla, oavsett om det är enskilda privatpersoner, myndigheter, företag eller organisationer. En detaljplan är en juridiskt bindande handling och gäller tills dess att den upphävs, ändras eller ersätts av en ny plan. Det är bara kommunen som kan upprätta (ta fram) en ny detaljplan, häva en detaljplan (besluta att en detaljplan inte längre ska gälla) och anta (godkänna) en detaljplan. Detta kallas för det kommunala planmonopolet.

Ladda ner en detaljplan med vår karttjänst

Nu kan söka fram och ladda ner en detaljplan med vår karttjänst. Sök fram fastigheten eller området i kartan och klicka på den aktuella platsen för att ladda ner detaljplanen. Du hittar tjänsten här. Länk till annan webbplats.

Planbesked

Du som vill ändra, upphäva eller ta fram en ny detaljplan kan begära planbesked av kommunens samhällsbyggnadsnämnd. Lämpligheten och möjligheten för förslaget prövas då i ett första steg och nämnden ger dig besked inom fyra månader om de godkänner att ett planarbete får starta. Kommunen tar ut en avgift för planbeskedet, enligt kommunens plan- och byggtaxa.

En detaljplan blir till

Planprocessen som beskriver hur en detaljplan blir till med stegen planstart, samråd, antagande och lagakraft

Huvudsyftet med all detaljplaneläggning är att pröva om det är lämpligt att använda marken till det som föreslås. Beslut om detaljplaner berör många människors vardag och kan även skapa stora värden för fastighetsägare. Därför krävs det noggranna överväganden. Processen att ta fram en ny detaljplan sätts igång för att det finns en idé om hur ett visst område mark ska användas, till exempel till bostäder eller handel. Detaljplanen ska pröva om förslaget på hur marken ska användas är lämpligt.

Plan- och bygglagen styr hur en planprocess går till. För att kommunens beslut ska vara giltiga måste alla steg i processen ske på rätt sätt. Kommunen måste exempelvis samråda med de som påverkas mest av förslaget, innan man tar några beslut.

Tiden för att ta fram de flesta detaljplaner är 6-9 månader, men det kan också ta längre tid. Allt beror på vad som kommer fram under processens gång. Vissa mindre detaljplaner kan hanteras med så kallat begränsat planförfarande (till skillnad från standardförfarande och utökat planförfarande) och går snabbare.

Enligt plan- och bygglagen är det den som har nytta av planen som ska stå för kostnaderna för planarbetet. Ofta skrivs innan planarbetet ett planavtal för att klargöra vem som betalar för arbetet.

Detaljplaner tas fram på olika sätt beroende på hur omfattande planen är och vad detaljplanen ska reglera. Du kan läsa mer om hur detaljplaneprocessen fungerar på Boverkets hemsida och vad de olika processerna innebär.