Illustrativ bild av en dataljplan

Detaljplaner

En viktig del i arbetet med att utveckla och bygga ut vårt samhälle är detaljplanering Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.
Nedan hittad du information om våra aktuella planarbeten.

 • Plankarta

  Ändring av detaljplan Käxle


  Ändringen avser detaljplan för Käxle 1:24, 1:32, 1:16 samt 12:1.
 • Karta över Hammersta 4:1

  Tillägg till detaljplaner för Hammersta 4:1 m fl


  En detaljplan för upphävande av del av byggnadsplaner i Hammerstaområdet, Gnesta kommun har upprättats och sänds nu ut på samråd. Områden som idag är planlagda som allmän plats - park- och plantering, odling samt kvartersmark - lantbruksändamål berörs och avses minskas.
 • Detaljplan för Hagstumosse

  Hagstumosse - Idrottshall


  Detaljplanen gör det möjligt att bygga en ny idrottshall i idrottsområdet vid Hagstumosse.
 • Detaljplan Framnäsvägen

  Framnäsvägen - vårdboende


  En detaljplan för Frustuna 7:1 och 7:2 (Framnäsvägen)är framtagen. Planen vann laga kraft den 6 juli 2017.
 • Detaljplan Åkervägen

  Åkervägen - Flerbostadshus


  Detaljplanen gör det möjligt att bygga flerbostadshus i två våningar. Planen har vunnit laga kraft.
 • Detaljplan Sigtunavägen

  Sigtunavägen - Industrimark


  Detaljplan för del av Sigtuna 2:249 (Sigtunavägen)
  Detaljplanen har vunnit laga kraft.
 • Detaljplan Norra Frustuna

  Frustuna 1:13 - Norra Frustuna


  En detaljplan för 17 villatomter vid Mariefredsvägen i Gnesta tätort är upprättad och laga kraftvunnen.
 • Detaljplan för Frönäs gärde

  Frönäs gärde


  En detaljplan för nytt äldreboende och nya bostäder vid Frönäsvägen/Sjögatan i Gnesta tätort är upprättad.
 • Detaljplan Åkervägen

  Österkärv


  Planförslaget gör det möjligt att bygga flerbostadshus i två våningar, ny huvudgata till området samt en tredje infart till Gnesta.
 • Plankarta för Dansutområdet

  Dansutskolan - Ny förskola


  Detaljplan för ny förskola inom Dansutskolans område. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Senast publicerad 2019-04-04