Illustrativ bild av en dataljplan

Detaljplaner

En viktig del i arbetet med att utveckla och bygga ut vårt samhälle är detaljplanering Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.
Nedan hittad du information om våra aktuella planarbeten.

 • planområdet Ullevi

  Ullevi, Upphävande del av byggnadsplan


  Ett förslag till upphävande av del av detaljplan P74-6 i Ullevi finns utställt för samråd mellan den 14 maj och den 4 juni 2021.
 • Området som berörs av den kommande detaljplanen

  Björnlundagården 1:1, Hagvägen


  Vi har påbörjat arbetet med en ny detaljplan, Björnlundagården 1:1, Hagvägen i Björnlunda.
 • Plankarta Gnesta 48:11

  Detaljplan Gnesta 48:11


  Ett förslag till detaljplan för Gnesta 48:11 för att göra befintlig bostadsbyggnad på fastigheten planenlig. Förslaget finns utställt för granskning under perioden från och med 28 augusti till och med 11 september 2020.
 • Illustration av området kring Mejerigatan med möjlig bebyggelse

  Bostadsbebyggelse Mejerigatan


  En detaljplan för fastigheterna Gnesta 4:12, 16:3, 16:7, 16:8 och 16:9 i Gnesta kommun är under upprättande och nu ute på samråd. Planen skapar möjlighet för att bygga omkring 225 lägenhter centralt i Gnesta tätort.
 • Plankarta

  Ändring av detaljplan Käxle, Stjärnhov


  Ett förslag till ändring av detaljplan för Käxle 1:24, 1:32, 1:16 samt 12:1 för att bekräfta rådande förhållanden.
 • Karta över Hammersta 4:1

  Tillägg till detaljplaner för Hammersta


  Ett förslag till detaljplan för upphävande av delar av byggnadsplaner i Hammerstaområdet, Gnesta kommun, finns utställt för ny granskning under perioden från och med 12 dec 2019 till och med 3 jan 2020.
 • Detaljplan för Hagstumosse

  Hagstumosse - Idrottshall


  Detaljplanen gör det möjligt att bygga en ny idrottshall i idrottsområdet vid Hagstumosse.
 • Detaljplan Framnäsvägen

  Framnäsvägen - vårdboende


  En detaljplan för Frustuna 7:1 och 7:2 (Framnäsvägen)är framtagen. Planen vann laga kraft den 6 juli 2017.
 • Detaljplan Åkervägen

  Åkervägen - Flerbostadshus


  Detaljplanen gör det möjligt att bygga flerbostadshus i två våningar. Planen har vunnit laga kraft.
 • Detaljplan Sigtunavägen

  Sigtunavägen - Industrimark


  Detaljplan för del av Sigtuna 2:249 (Sigtunavägen)
  Detaljplanen har vunnit laga kraft.
 • Detaljplan Norra Frustuna

  Frustuna 1:13 - Norra Frustuna


  En detaljplan för 17 villatomter vid Mariefredsvägen i Gnesta tätort är upprättad och laga kraftvunnen.
 • Detaljplan för Frönäs gärde

  Frönäs gärde


  En detaljplan för nytt äldreboende och nya bostäder vid Frönäsvägen/Sjögatan i Gnesta tätort är upprättad.
 • Detaljplan Åkervägen

  Österkärv


  Planförslaget gör det möjligt att bygga flerbostadshus i två våningar, ny huvudgata till området samt en tredje infart till Gnesta.
 • Plankarta för Dansutområdet

  Dansutskolan - Ny förskola


  Detaljplan för ny förskola inom Dansutskolans område. Detaljplanen har vunnit laga kraft.