Nämnder

Gnesta kommun har fyra nämnder som förbereder ärenden till fullmäktige och som också genomför de beslut som fullmäktige fattar. Kommunfullmäktige utser ledamöter till nämnderna.

Vad är en nämnd?

En stor del av kommunens verksamhet styrs av olika speciallagar vilket bland annat innebär att det måste finnas ansvariga nämnder för dessa verksamheter. Detta gäller till exempel stora delar av verksamheten inom socialtjänsten, äldreomsorgen och skolan.

Kommunfullmäktige utser de förtroendevalda som ska sitta i nämnderna. Det är också fullmäktige som bestämmer hur många personer som ska finnas i varje nämnd, vem som ska vara ordförande och vice ordförande. Fördelningen av platser i nämnden motsvarar majoritetsförhållandena i fullmäktige.

Vad gör en nämnd?

Kommunfullmäktige kan lämna över rätten att besluta i en del frågor till nämnder. Nämnderna ansvarar för ett mindre verksamhetsområde vilket gör att de kan specialisera sig och gå mer på djupet i frågorna.

En av nämndernas viktigaste uppgifter är att bryta ned de övergripande mål som fullmäktige bestämt till mål för det egna ansvarsområdet. Nämnden ska också följa upp den verksamhet som bedrivs och ansvara för den inför fullmäktige.  

Gnestas nämnder

Dessa nämnder finns i Gnesta kommun:

  • Barn- och utbildningsnämnden (BoU)
  • Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
  • Socialnämnden (SN)
  • Kommunstyrelsen (KS)