Stöd till dig som har en  funktionsnedsättning

Du som har en fysisk, psykisk eller begåvningsmässig funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt ta del av samhället.

Vi erbjuder stöd till dig som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning. Våra handläggare bedömer vilket behov av stöd och omsorg du behöver. Stödet och tjänsterna kallas insatser. Insatserna är individuellt anpassade efter dina egna förutsättningar och behov.

Det finns lagar som handlar om stöd och insatser - lagen om Särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Socialstyrelsen har ansvar för att följa upp så att lagarna efterföljs inom kommunens verksamhet.    Det politiska ansvaret för omsorgen om personer med funktionsnedsättning i Gnesta kommun ligger hos Vuxen och- omsorgsnämnden.

Vad kostar insatserna?
Insatser enligt LSS är oftast kostnadsfria. Du betalar själv för hyran av lägenhet, mat, aktiviteter med mera. För insatser enligt SoL betalas avgift enligt kommunens taxa.

Vem kan få stöd?

  • Barn, unga och vuxna under 65 år med olika funktionsnedsättningar.

  • Personer mellan 18 och 65 år med svår psykisk sjukdom/störning, som orsakat en funktionsnedsättning i sådan grad att den inverkar på det dagliga livet. Funktionsnedsättningen ska bedömas som långvarig. I målgruppen ingår också personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada vid vuxen ålder samt personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande. Denna grupp kan få insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Hur ansöker jag om stöd?
Du behöver kontakta en biståndshandläggare som kan ge dig information och vägledning om hur du gör en ansökan. När du har gjort en ansökan gör handläggaren en utredning om ditt stödbehov. Handläggaren fattar ett beslut utifrån lagar och individuella behov och meddelar dig beslutet.

Tystnadsplikt och sekretess
Vi som arbetar inom vuxen- och omsorgsförvaltningen lyder under sekretesslagen och har tystnadsplikt. Det innebär att den information du delger oss inte kommer att föras vidare.

Här kan du läsa mer om vad sekretess och tystnadsplikt innebär.öppnas i nytt fönster


Senast publicerad 2018-03-06