Program och utredningar

En viktig del i arbetet med att bygga framtidens Gnesta är att skapa rätt förutsättningar. Genom att utreda och planera skapar vi underlag för riktlinjer, policys och styrdokument. Dessa olika dokument underlättar det fortsatta arbetet med att utveckla Gensta kommun.


 • Karta över tre verksamhetsområden i Gnesta

  Tyck till om förslag till program för verksamhetsmark


  Kommunen har tagit fram ett förslag till program för verksamhetsmark, ett program som ska ge vägledning och stöd vid planering, lokalisering och utveckling av verksamheter. Det ska vara ett underlag för framtida etableringar av verksamheter fördelat på specifika områden och visa en samlad bild av kommunens övergripande viljeriktning.
 • Fågelperspektiv förslag till nytt centrumkvarter

  Utvecklingsplan för Gnesta centrum


  En plan för hur Gnesta centrum ska utvecklas antogs av kommunfullmäktige den 7 maj 2018. I planen ges förslag på hur Gnesta centrum kan utvecklas och förtätas. Bland annat föreslås att centrumkvarteret ska byggas om helt.
 • Vy över Vackerby trädgårdsstad

  Gestaltning av Vackerby trädgårdsstad


  Ett gestaltningsprogram och en strukturplan för hela området väster om Jagbacken togs fram 2016.
 • Planområde i norra Gnesta tätort

  Norra Gnesta


  Programmet redovisar bland annat  tänkta utbyggnadsområden, vägdragningar med mera för området norr om järnvägen i Gnesta tätort.
 • illustration över Vackerby trädgårdsstad

  Riktlinjer markanvisning och exploatering


  I vårt policydokument beskriver vi riktlinjer för hur vi arbetar med exploatering, optioner och markanvisning. Tanken är att detta ska ger fler aktörer möjlighet att delta utvecklingen av Gnesta kommun.
 • Flygbild över Frösjöstrandsområdet

  Bostadsförsörjningsprogram


  I Bostadsförsörjningsprogrammet presenterar kommunen planerna för bostadsutvecklingen för de kommande fem åren.
 • Kartbild över Gnestas stationsområde med privatägd, kommunägd och statligt ägd mark markerad.

  Järnvägs- och exploateringsförstudie


  Gnesta kommun har i maj 2023 tagit fram en spårutredning för planering inför framtida kapacitetsökning av tågtrafiken i kommunområdet för att möta den ökande befolkningens kommunikationsbehov.
 • Vy över stationsområdet i Gnesta tätort.

  Kulturmiljöanalys – Gnesta tätort


  Kulturmiljöanalysen har tagits fram för att kartlägga
  Gnestas kulturhistoriska värden och att tydliggöra
  hur dessa kan värnas i den framtida utvecklingen av
  tätorten.