Program och utredningar

En viktig del i arbetet med att bygga framtidens Gnesta är att skapa rätt förutsättningar. Genom att utreda och planera skapar vi underlag för riktlinjer, policys och styrdokument. Dessa olika dokument underlättar det fortsatta arbetet med att utveckla Gensta kommun.


 • Fågelperspektiv förslag till nytt centrumkvarter

  Utvecklingsplan för Gnesta centrum


  En plan för hur Gnesta centrum ska utvecklas antogs av kommunfullmäktige den 7 maj. I planen ges förslag på hur Gnesta centrum kan utvecklas och förtätas. Bland annat föreslås att centrumkvarteret ska byggas om helt.
 • Kartbild där det aktuella området är markerat

  Hallebro 1:18


  Ett planprogram är framtaget för fastigheten Hallebro 1:18. Programmet beskriver idén om ett nytt bostadsområde. Planprogrammet är nu ute på samråd.
 • Vy över Vackerby trädgårdsstad

  Gestaltning av Vackerby trädgårdsstad


  Ett gestaltningsprogram och en strukturplan har nu utarbetats för hela området väster om Jagbacken.
 • Fasadexempel EREIM

  Markanvisning Vackerby trädgårdsstad


  Vackerby trädgårdsstad är en ny stadsdel i Gnesta tätort med den klassiska trädgårdsstaden som förebild.
 • Planområde i norra Gnesta tätort

  Norra Gnesta


  Programmet redovisar bland annat  tänkta utbyggnadsområden, vägdragningar med mera för området norr om järnvägen i Gnesta tätort.
 • illustration över Vackerby trädgårdsstad

  Riktlinjer markanvisning och exploatering


  I vårt policydokument beskriver vi riktlinjer för hur vi arbetar med exploatering, optioner och markanvisning. Tanken är att detta ska ger fler aktörer möjlighet att delta utvecklingen av Gnesta kommun.
 • Flygbild över Frösjöstrandsområdet

  Bostadsförsörjningsprogram


  I Bostadsförsörjningsprogrammet presenterar kommunen planerna för bostadsutvecklingen för de kommande fem åren.