2024-03-26
Karta över tre verksamhetsområden i Gnesta

Tyck till om förslag till program för verksamhetsmark

Kommunen har tagit fram ett förslag till program för verksamhetsmark, ett program som ska ge vägledning och stöd vid planering, lokalisering och utveckling av verksamheter. Det ska vara ett underlag för framtida etableringar av verksamheter fördelat på specifika områden och visa en samlad bild av kommunens övergripande viljeriktning.

Programmet ska vara ett underlag för framtida etableringar av verksamheter fördelat på specifika områden och visa en samlad bild av kommunens övergripande viljeriktning.

Programmets syfte

  • Ge vägledning och stöd vid planering, lokalisering och utveckling av verksamheter.
  • Underlag för framtida etableringar av verksamheter.
  • Visa en samlad bild av kommunens övergripande viljeriktning.
  • Fungera som ett underlag i det kommande arbetet med översyn av föråldrade detaljplaner samt i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.
  • Underlätta kommunikationen mellan kommun och näringsidkare vid etablering av verksamheter.
  • Programmet är ett redskap för ett proaktivt arbetssätt i syfte att skapa tillväxt och det ska fungera som ett stöd vid marknadsföring av Gnesta.

Du har möjlighet att lämna synpunkter

Om du har synpunkter på innehållet i programmet vill vi gärna att du delar med dig av dem.

Hur lämnar du synpunkter?

Skicka dina synpunkter till registratorer@gnesta.se. När du lämnar synpunkter önskar kommunen att du utgår från den rubrik som finns i dokumentet "Samråd – Program för verksamhetsområden", som är det förslag som är ute på samråd fram till 2024-04-26.

Detta underlättar när kommunen ska sammanställa och ta ställning till inkomna synpunkter i den fortsatta beredningen efter avslutat samrådsförfarande. Om synpunkter lämnas på särskilda delar av texten hänvisar du till aktuell textpassage i dokumentet.

När är sista dag att lämna synpunkter?

Sista dag för att lämna synpunkter är 2024-04-26, remisstidens sista dag.

Dialogmöte i kommunhuset

Kommunens tjänstepersoner och representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att finnas tillgängliga att möta på plats för att besvara eventuella frågor kring framtaget förslag och den fortsatta processen framåt.

Dag: onsdag 17 april 2024

Tid: klockan 17.00-19.00

Plats: Kommunhuset, Västra storgatan 15, lokal: Frösjön/Lockvattnet.

Bakgrund och process för framtagande av förslaget

I framtidsplan för Gnesta kommun 2023-2025 finns ett mål om fler välmående och växande företag. Målbilden i framtidsplanen är bland annat att detaljplaner för äldre befintliga verksamhetsområden är uppdaterade, tydliga och så flexibla de kan vara. Ny detaljplanerad industrimark är framtagen. Kommunstyrelsen har i verksamhetsplan 2023-2025 gett i uppdrag till förvaltningen att ta fram en långsiktig plan för mark för handel och industri samt ta fram ny industrimark.

Mot bakgrund av detta har samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört en analys av befintliga industriområden och arbetat fram ett program för verksamhetsmark som ska ligga till grund för fortsatt planering i befintliga verksamhetsområden.