Utsikt över Gnesta från Frösjöstrand med vatten i förgrunden

Översiktsplan Gnesta kommun 2050

Vår översiktsplan beskriver kommunens planerade utveckling fram till och med 2030 med utblick mot 2050. I planen lyfter vi fram platser som är lämpliga för bostadsbyggande och verksamheter samt vilka områden som bevaras som grönområden nu och i framtiden.

Vad vill vi uppnå?

Gnesta kommun ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och bo i.
En befolkningstillväxt om minst två procent per år
För att nå dessa huvudsakliga mål utgår översiktsplanen från följande sex inriktningar:

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Bostäder för framtiden
  • Flexibla kommunikationer
  • Ett starkt näringsliv
  • En attraktiv natur- och kulturmiljö
  • En långsiktig klimatanpassning och minskad klimatpåverkan

För att nå de övergripande målen med översiktsplanen handlar det bland annat om att hitta en långsiktig balans mellan bevarande och utveckling av kommunens olika värden.

Gnesta kommun har ett mål om två procents befolkningstillväxt per år och för att nå detta mål krävs ett bostadsbyggande om ca 90-170 nya bostäder per år. Det ökade antalet invånare innebär också att vi behöver utveckla våra kommunala tjänster och service.

Det lokala näringslivet är en mycket viktig del i utvecklingen av vår kommun. Dels som service till medborgare men också som arbetsgivare. Som kommun arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för både befintliga företag och möjlighet till nyetablering.

Kommunikationer är en avgörande faktor för oss även i framtiden för både boende och näringsliv. Det ska vara lätt att resa till och från arbetsplatser och boende i andra län och kommuner.

I en framtid med ett förändrat klimat kommer nya utmaningar med klimatanpassning samt ett arbete med minskad klimatpåverkan. Det handlar om en ökad förmåga att anpassa sig till nya klimatförutsättningar men det handlar också om att minska det ekologiska fotavtrycket. Detta görs genom olika klimatstrategiska lösningar för att nå de nationella miljömålen samt målen i Agenda 2030.