Strategikarta översiktsplan

Översiktsplanering

Översiktsplanen är ett styrdokument. Planen beskriver övergripande hur kommunen ska utvecklas. Kommunen har tagit fram en ny översiktsplan för Gnesta kommun. Översiktsplanen fick laga kraft i mitten på januari 2019.

Vad är en översiktsplan?

I översiktsplanen visas hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden. Men också hur bebyggelse kan utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen tar upp viktiga frågor för kommunens utveckling. Olika frågor behandlas tillsammans för att skapa en gemensam målbild för att nå en hållbar och attraktiv livsmiljö.

Planen sammanfattar de frågor som finns hos olika förvaltningar och myndigheter och ger kommunen en gemensam inriktning för den fysiska strukturen.

Översiktsplaneringens uppgift är i första hand:

  • att se till att det blir en bra sammansättning av bebyggelse, kommunikationer och andra anläggningar
  • att främja goda miljöförhållanden och långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden, energi och råvaror
  • att främja en från social synpunkt god livsmiljö

Senast publicerad 2019-04-04