Utsikt över Gnesta från Frösjöstrand med vatten i förgrunden

Översiktsplan Gnesta kommun 2050

Vår översiktsplan beskriver kommunens planerade utveckling till 2030 med utblick mot 2050. I planen lyfter vi bland annat fram platser som är lämpliga för bostadsbyggande, grönområden och viktiga kommunikationsstråk.

Det här vill vi uppnå

De två övergripande målen i översiktsplanen är att Gnesta ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och bo i och att kommunen ska ha en befolkningstillväxt om minst 2 procent per år.

Till målen hör sex inriktningar:

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Bostäder för framtiden
  • Flexibla kommunikationer
  • Ett starkt näringsliv
  • En attraktiv natur- och kulturmiljö
  • En långsiktig klimatanpassning och minskad klimatpåverkan

Det är viktigt att hitta en långsiktig balans mellan bevarande och utveckling av kommunens olika värden. För att nå målet om en årlig befolkningstillväxt om 2 procent behöver vi bygga 90-170 nya bostäder per år. Ett ökat antal invånare innebär att vi också behöver utveckla våra tjänster och vår service till kommuninvånarna.

Att stötta det lokala näringslivet är en viktig del i utvecklingen av kommunen. Näringslivet skapar arbetstillfällen och bidrar med service till invånarna. Som kommun arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för både befintliga företag och för dem som vill etablera sig i kommunen.

Goda kommunikationer är centralt för Gnestas utveckling. Det ska vara lätt att resa till och från kommunen för att nå arbetsplatser, bostäder och resmål.

Klimatförändringarna innebär att vi måste arbeta med såväl klimatanpassning som minskad klimatpåverkan. Det gör vi genom att arbeta med de nationella miljömålen och målen i Agenda 2030.