Översiktsplanering

Samrådet för den nya översiktsplanen är avslutat!

Kommunstyrelsen fattade den 4 december 2017 beslut om att skicka ut översiktsplanen på samråd. Den 12 januari – 12 mars 2018 har översiktsplanen varit ute på samråd och nu pågår sammanställning och revidering av översiktsplanen utifrån inkomna synpunkter.

Samrådsförslaget

Den kommande översiktsplanen siktar mot hur kommunen kommer se ut år 2050. Arbetet har mynnat ut i sex inriktningar för Gnesta kommun:

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Bostäder för framtiden
  • Flexibla kommunikationer
  • Ett starkt näringsliv
  • En attraktiv och livskraftig naturmiljö
  • En god klimat- och miljöanpassning

Det första steget i arbetet med översiktsplanen var en omfattande medborgardialog. Dialogen genomfördes under 2015. Den hölls i alla kommunens tätorter samt via kommunens webbplats. Det är denna medborgardialog som tillsammans med kommunens vision och kommunfullmäktiges mål som ligger till grund för samrådsversionen.

Vad är en översiktsplan?

I översiktsplanen visar man hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden. Men också hur bebyggelse kan utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen tar upp viktiga frågor för kommunens utveckling. Olika frågor behandlas tillsammans för att skapa en gemensam målbild för att nå en hållbar och attraktiv livsmiljö.

Planen sammanfattar de frågor som finns hos olika förvaltningar och myndigheter och ger kommunen en gemensam inriktning för den fysiska strukturen.

Översiktsplanering

Översiktsplaneringens uppgift är i första hand:

  • att se till att det blir en bra sammansättning av bebyggelse, kommunikationer och andra anläggningar
  • att främja goda miljöförhållanden och långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden, energi och råvaror
  • att främja en från social synpunkt god livsmiljö

Nedan hittar du kommunens gällande översiktsplan från 2003 samt kommunens fördjupade översiktsplaner.

Översiktsplan 2003 för Gnesta kommun

Du kan också öppna enskilda avsnitt från översiktsplanen

Gnesta kommuns fördjupade översiktsplaner

Gnesta tätort

Första sidan i FÖPen

En fördjupning av översiktsplanen för Gnesta tätort antogs av kommun-fullmäktige den 22 september 2008.

Nedan kan du ta del av innehållet genom att välja olika avsnitt skapade i pdf- format.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1.Inledningöppnas i nytt fönster 986.1 kB 2009-11-06 11.57
2.Gnestas historiaöppnas i nytt fönster 287.5 kB 2009-11-06 11.57
3.Kulturmiljööppnas i nytt fönster 1.4 MB 2009-11-06 11.57
4.Grönstrukturöppnas i nytt fönster 3.3 MB 2009-11-06 11.57
5.Bebyggelseöppnas i nytt fönster 2.3 MB 2009-11-06 11.57
6.Näringsliv och handelöppnas i nytt fönster 416.6 kB 2009-11-06 11.57
7.Samhällsseviceöppnas i nytt fönster 216.5 kB 2009-11-06 11.57
8.Kommunikationeröppnas i nytt fönster 1015.8 kB 2009-11-06 11.57
9.Teknisk försörjningöppnas i nytt fönster 215.6 kB 2009-11-06 11.57
10.Säkerhet och riskeröppnas i nytt fönster 1.9 MB 2009-11-06 11.57
11.Resurshushållningöppnas i nytt fönster 161.3 kB 2009-11-06 11.57
12.Markanvändningöppnas i nytt fönster 519.4 kB 2009-11-06 11.57
13.Konsekvensanalysöppnas i nytt fönster 164.7 kB 2009-11-06 11.57
14.Miljökonsekvensbeskr.öppnas i nytt fönster 724.1 kB 2009-11-06 11.57
15.Utlåtandeöppnas i nytt fönster 165.9 kB 2009-11-06 11.57
16.Hela dokumentetöppnas i nytt fönster 11.1 MB 2009-11-06 11.57

Fördjupad översiktsplan för Björnlunda tätort

Första sidan i dokumentet

Planen antagen år 2000, länk till dokumentet i bilden

Fördjupad översiktsplan för Laxne tätort

Första sidan i dokumentet
Planen antagen år 1995, länk till dokumentet i bilden

Senast publicerad 2018-04-19