Skiss över Gnesta kommuns politiska organisation. Kommunen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, fyra nämnder, fyra förvaltningar och bolag. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Så fungerar kommunen

Kommunen har ansvar för viktiga samhällsfunktioner. En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga.

Medborgarna väljer kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande instans. Det är kommunens medborgare som röstar in förtroendevalda i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Kommunfullmäktige utser nämnder

Kommunfullmäktige utser också styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. De som sitter i nämnderna är för det mesta deltidspolitiker, som sköter sitt uppdrag på fritiden.

Kommunstyrelsen ser till att fullmäktigebesluten blir verklighet

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och har ett eget ansvarsområde. Men den fungerar också som kommunens ”regering” och har ett övergripande ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.

Nämnderna sätter politiska mål för sitt ansvarsområde

Nämnderna väljs av kommunfullmäktige. Det är också kommunfullmäktige som bestämmer vilket område varje nämnd är ansvarig för. Nämnderna har som uppgift att ta fram nämndmål som utgår från de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt.

Nämnderna ger uppdrag till förvaltningarna att genomföra verksamhet in om nämndernas ansvarsområde. I Gnesta kommun finns fyra nämnder och fyra förvaltningar.

  • Barn- och Utbildningsnämnden ger uppdrag till Barn- och utbildningsförvaltningen.
  • Socialnämnden ger uppdrag till Socialförvaltningen.
  • Samhällsbyggnadsnämnden ger uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
  • Kommunstyrelsen ger uppdrag åt Kommunstyrelseförvaltningen och delar av Samhällsbyggnadsförvalningen.

Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om och är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden. Nämnderna har ett ansvar för att följa upp att förvaltningens arbete leder mot de politiska målen.