Anpassad grund- och gymnasieskola

Den anpassade grund- och gymnasieskolan är skolformer som är anpassade för de elever som inte når grundskolans respektive gymnasieskolans kunskapskrav på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Tidigare hette anpassad grund- och gymnasieskola grundsärskola respektive gymnasiesärskola.

Mottagande i anpassad grundskola

Beslut om mottagande i anpassad grundskola föregås av en utredning, som sker i nära samråd med vårdnadshavare. I utredningen ingår en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning för att ge en så allsidig bild som möjligt av eleven. Den anpassade grundskolan följer en egen läroplan och målen anpassas till stor del till varje elevs förutsättningar.

Anpassad gymnasieskola

Gnesta kommun har ingen egen anpassad gymnasieskola. Elever som har gått i anpassad grundskola har rätt till en fyraårig utbildning i den anpassade gymnasieskolan. Elever som ska gå vidare till den anpassade gymnasieskolan erbjuds vägledning för att hitta en utbildning som passar eleven.