Person som läser om Gnesta och omvärlden i kommunens delårsrapport

Styrning och ekonomi

Här hittar du information om Gnesta kommuns vision och mål, framtidsplan, årsredovisning, delårsrapport samt övriga styrdokument.

Kommunens viktigaste inkomstkälla är kommunalskatten som finansierar merparten av kostnaderna. Varje kommun bestämmer själv hur hög skatten ska vara. Detta sker normalt i samband med att man fastställer budgeten för det kommande årets verksamhet.

Framtidsplan

Budgeten är kommunens viktigaste dokument som bestämmer hur dina skattepengar ska användas och vad kommunens förvaltningar och bolag ska arbeta med. I framtidsplanen kan du bland annat läsa om skattesatsen och om fördelningen av anslag mellan nämnder, styrelser och verksamheter samt mål och ambitioner för kommunen under kommande år.

Årsredovisning

Årsredovisningen visar hur nämnderna arbetat med och uppfyllt de mål och uppdrag som kommunfullmäktige fastslagit i dokumentet Framtidsplan.

Delårsrapport

Nämnderna upprättar delårsbokslut och lämnar delårsrapport till kommunfullmäktige per den 31 augusti varje år. Rapporten innehåller en uppföljning av mål, uppdrag, produktionstal, nyckeltal och kvalitetsmått med kommentarer om utfallet samt en helårsprognos.

Revisionsrapporter

Revisionsrapporterna (en rapport som innehåller en oberoende granskning av kommunens verksamhet) för de lagstadgade revisionerna som har genomförts under gällande mandatperiod återfinns även under detta avsnitt. Här finns även revisionsrapporterna för de behovsbaserade revisionerna avseende det senaste verksamhetsåret.