Mål för Gnesta kommun

Mål för Gnesta kommun Kommunens mål beslutas i kommunens övergripande styrdokument med namnet Framtidsplan för Gnesta kommun, som också är budget för kommande år. Den antas varje år av kommunfullmäktige för den kommande treårsperioden.

Planen anger inriktningen för kommunens verksamheter de närmaste åren. Framtidsplanen slår även fast kommunfullmäktiges prioriterade verksamhetsmål samt finansiella mål för Gnesta kommun.

Kommunens långsiktiga mål

Målen fram till 2020 är:

 • En ökande befolkning. Kommunen ska ha 12 000 invånare 2020
 • En trygg och hållbar livsmiljö
 • Kunskapstillväxt (bland annat utbildning)

Tillväxtstrategi

För att nå målen ska kommunen arbeta för – ett förbättrat vägnät och god kollektivtrafik – att kommuninvånare och besökare ska få berikande upplevelser

Kommunens fem fokusområden

 1. Stark tillväxt
 2. Kunskap och utveckling
 3. Service och kvalitet
 4. Hållbarhet
 5. Ekonomi och ansvar

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål

 • Gnesta ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och bo i
 • Alla elever skall ges förutsättningar för att nå kunskapsmålen i samtliga ämnen
 • Fler i sysselsättning samt en arbetslöshet som ligger minst 2 % under länssnittet
 • Fler välmående och växande företag
 • En befolkningstillväxt om minst 2 % per år
 • En trygg vård och omsorg av hög kvalitet
 • Ett starkt, brett och inkluderande föreningsliv
 • Gnesta Kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
 • En god ekonomisk hushållning
 • Långsiktigt minskad natur- och klimatpåverkan
 • Främjande av mänskliga rättigheter och motverkande av all form av diskriminering

Kommunfullmäktiges finansiella mål

Kommunen har följande tre finansiella mål: resultatmål, investeringsmål och mål enligt finanspolicyn.

 1. Resultatmål: Resultatet ska i genomsnitt vara 1,5 procent av skatter och statsbidrag under innevarande mandatperiod.
 2. Investeringsmål: Investeringarna ska i genomsnitt vara självfinansierade till 60 procent för den skattefinansierade verksamheten under innevarande mandatperiod.
 3. Mål enligt finanspolicy: Avkastning på pensionsportföljen ska användas till att kapa topparna på de utbetalningar som överstiger ca 2 mkr från och med 2010


Senast publicerad 2019-08-19