Mål för Gnesta kommun

Kommunen har nio inriktningsmål och tre finansiella mål. Nämnderna tar fram egna mål med utgångspunkt från inriktningsmålen.

Målen antas i kommunens framtidsplaner. Planerna anger inriktningen för kommunens verksamheter de närmaste åren.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

En attraktiv kommun

Som erbjuder goda boendemöjligheter, bra kommunikationer och infrastruktur samt ett brett utbud av fritidsaktiviteter.

En hållbar kommun

Som långsiktigt utvecklar goda förutsättningar för människor, miljö och natur.

Service och bemötande

Kontakter med Gnesta kommun ska kännetecknas av ett gott bemötande och en professionell service.

En skola med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat

Som ger varje elev lust att lära, samt förutsättningar att lyckas, utvecklas och rustas för vuxenlivet.

En trygg vård och omsorg av hög kvalitet

Som utformas i nära samverkan med brukare och personal.

Effektiv organisation

Med nya arbetssätt, ett aktivt förbättringsarbete och ny teknik skapas på ett ansvarsfullt sätt en effektivare organisation.

Välmående och växande företag

Som bidrar till tillväxt, service och arbetstillfällen.

En god ekonomi

God hushållning och planering av resurserna som bidrar till en långsiktigt ekonomisk hållbar utveckling.

Attraktiv arbetsgivare

Som förmår attrahera, bibehålla och utveckla kompetens.

Kommunfullmäktiges finansiella mål

Kommunen har följande finansiella mål:

  • Årets resultat ska i genomsnitt vara 1,5 procent av skatter och statsbidrag under innevarande mandatperiod.
  • Verksamheternas nettokostnadsandel med avdrag för jämförelsestörande poster ska uppgå till max 100 procent per år.
  • Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för pensioner ska uppgå till minst 30 procent.