Arbetsmiljöansvar

Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) styr hur man ska organisera arbetet för att kunna fullfölja sitt ansvar.

Med arbetsgivare menas den juridiska personen Gnesta kommun. Kommunfullmäktige har beslutat att arbetsgivarens yttersta arbetsmiljöansvar vilar på respektive nämnd (KF 19 december 2005 § 212).

Varje nämnd råder över respektive verksamhets innehåll, lagtillämpning, resursfördelning och budget, vilket inkluderar behovet av resurser för en god arbetsmiljö.

Nämnden fördelar arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef, som i sin tur vidarefördelar arbetsmiljöuppgifter nedåt i organisationen. 

Nämnden

Respektive nämnd ansvarar för att

  • se till att verksamheten bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen och aktuella föreskrifter
  • verkställa kommunfullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta arbetsmiljömål tas fram
  • se till att förvaltningschefen har de befogenheter, resurser och kunskaper som behövs för att kunna driva arbetsmiljöarbetet
  • ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att SAM kan drivas på arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter, resurser och kunskaper följer med
  • se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid större verksamhetsförändringar
  • se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget
  • se till att SAM följs upp och fungerar både på förvaltningsnivå och på samtliga arbetsplatser.

Chefen

Respektive chef ansvarar för att på ett systematiskt sätt, och i samverkan med skyddsombud och medarbetare:

  • vidta alla åtgärder som behövs för att främja en god arbetsmiljö och hälsa
  • förebygga ohälsa eller olycksfall i arbetet
  • i övrigt utföra de arbetsmiljöuppgifter som hen fått vidarefördelade till sig.