Kulturmiljöanalys – Gnesta tätort

Vy över stationsområdet i Gnesta tätort.

Kulturmiljöanalysen har tagits fram för att kartlägga
Gnestas kulturhistoriska värden och att tydliggöra
hur dessa kan värnas i den framtida utvecklingen av
tätorten.

I Översiktsplan – Gnesta kommun 2050 fastställs en förtätningsstrategi för Gnesta som innebär ett ökat bebyggelsetryck på tätorten i framförallt dess centrala delar.

Stora delar av stadskärnan och utredningsområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Gnesta, vilket innebär att det finns höga kulturhistoriska värden som behöver beaktas vid framtida exploatering och ändring.

Läs Kulturmiljöanalys Gnesta tätort i Relaterad information.