Kommunstyrelsen

Man kan jämföra kommunstyrelsens roll i kommunen med den som regeringen har på det nationella planet. Uppgiften är att leda, samordna och styra förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Under mandatperioden 2023 - 2026 leds kommunstyrelsen av kommunalråden Linda Lundin (S) och Anna Ekström (M). Oppositionsrådet är Håkan Ekstrand (C).

Ansvarsområde

Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna bland annat ekonomisk hushållning, översiktlig planering och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Utöver dessa uppgifter ansvarar kommunstyrelsen också för personalpolitik, informationsverksamhet, EU-frågor och övriga internationella frågor.

Kommunstyrelsen ska också sträva efter att öka tillgängligheten och förståelsen för den kommunala verksamheten. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna ska styrelsen löpande anpassa servicen efter invånarnas behov.

Kommunstyrelsen bereder de ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige. När ett ärende bereds betyder det att det förbereds så att det beslut som ska fattas av fullmäktige är grundat på ett så allsidigt beslutsunderlag som möjligt. Kommunstyrelsen verkställer (genomför) det som kommunfullmäktige beslutar om och har även rätt att fatta en del beslut på egen hand.

Kommunstyrelseförvaltningen och delar av samhällsbyggnadsförvaltningen hjälper kommunstyrelsen att ta fram beslutsunderlag och verkställa del av besluten.

Utskott

Under kommunstyrelsen finns ett personalutskott, ett planeringsutskott och ett kultur- och fritidsutskott. Se relaterad info.

Sammansättning

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och består av 13 ledamöter och 7 ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är Linda Lundin (S), 1:a vice ordföranden är Anna Ekström (M) och 2:a vice ordförande är Håkan Ekstrand (C).

Sammanträden

Kommunstyrelsen sammanträder 9 gånger per år. Sammanträdena äger rum i lokal Frösjön/Lockvattnet i kommunhuset, Västra Storgatan 15.