Kommunstyrelseförvaltningen

Förvaltningens uppdrag är att hjälpa kommunstyrelsen i sitt arbete. Det kan vara allt från ärendehantering och upphandling till juridik och kommunikationsarbete.

Förvaltningens uppdrag handlar också om verksamhetsfrågor kring kultur, fritid, näringsliv, turism och att arbeta för en trygg och säker kommun.

Kommunstyrelseförvaltningens huvuduppgifter är att

 • vara kanslifunktion och registratur för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
 • bistå kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp nämndernas, förvaltningarnas och bolagens verksamheter
 • vara kommunstyrelsens tjänstemannaorganisation. Uppdraget är att vara professionellt ledningsstöd till kommunstyrelsen, att vara kommunstyrelsens verkställande funktion och att genomföra kommunstyrelsens specifika verksamheter
 • företräda kommunövergripande och gemensamma frågor, att kommunicera och samarbeta, att stå för spelregler och policydokument och att driva utvecklingen så att den svarar mot dagens och framtidens krav
 • verksamhetsansvara för kultur, fritid, näringsliv och turism
 • i samverkan med medborgare, företag och externa parter skapa förutsättningar för en positiv utveckling i Gnesta.

Organisation

Förvaltningen leds av kommunchef Anders Axelsson.

Kommunstyrelseförvaltningen består av fyra enheter och ett verksamhetsområde:

 • Ekonomiavdelningen.
 • HR-enheten.
 • IT-enheten.
 • Kanslienheten.
 • Kommunikation & samverkan.