kommunikatörer i arbete

Kommunikation och samverkan

Enheten kommunikation och samverkan arbetar utifrån flera dimensioner med att samordna allt som Gnesta kommuns invånare och besökare kan göra på sin fritid. Det handlar om kultur, fritid, kommunikation, näringsliv och turism. Verksamheter som finns på enheten är servicecenter, bibliotek och Freja bad & gym.

Kultur

Som permanentboende, fritidsboende eller besökare i Gnesta kommun ska du ha möjlighet att berika din fritid med mycket kultur. Ett varierat och innehållsrikt utbud av kulturaktiviteter är viktigt för samhällsutvecklingen och bidrar till att stärka Gnesta kommuns attraktivitet.

Kulturfunktionens huvuduppgift:

 • Samordna kultur i hela kommunen.
 • Bevaka och lyfta kulturens roll i samhället.
 • Samverka med alla kommuner i Sörmlands län inom kulturområdet.
 • Finnas som ett stöd för föreningar och professionella kulturaktörer.
 • Handlägga och stötta föreningar och professionella kulturaktörer med bidragsstöd.

Bibliotek

Gnesta bibliotek består av huvudbiblioteket i Gnesta och filialbiblioteket i Stjärnhov. Biblioteket ska vara tillgängligt för alla och anpassade till användarnas behov. Det ska främja läsning, ha tillgång till litteratur, medier och tjänster och verka för lärande och delaktighet i kulturlivet. Bibliotekets uppdrag är också att öka kunskap om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning.

Bibliotekets huvuduppgifter:

 • Fungera som en mötesplats för invånare i Gnesta.
 • Erbjuda en kostnadsfri verksamhet.
 • Låna ut böcker och digitala medier. Både på plats i biblioteket, eller på bibliotekets webbplats.
 • Erbjuda service som att låna dator, söka i databaser och kopiera.
 • Ge invånare vägledning när de ska söka information och vara källkritiska.
 • Planera för utveckling av biblioteksverksamheten i Gnesta.

Fritidsenheten

Fritidsenheten arbetar för att du som boende eller besökare i Gnesta kommun ska få en så aktiv och meningsfull fritid som möjligt oavsett om du är med i en förening eller väljer att själv hitta en aktivitet som passar just dig. Vi på Gnesta kommun strävar efter att du ska uppleva våra anläggningar attraktiva, välskötta och som erbjuder det mesta för en meningsfull fritid.

Fritidsenhetens huvudsakliga områden:

 • Samverka med idrotts- och friluftsföreningar för en gemensam utveckling för en trygg idrott för alla. Detta arbete sker i samarbete med Sörmlandsidrotten.
 • Freja Bad & Gym.
 • Gnesta Ishall.
 • Uthyrning av idrottsanläggningar.
 • Motionsspår och utomhusgym.
 • Föreningsbidrag till idrotts- och friluftsföreningar.
 • Kommunala badplatser.
 • Följa pågående byggprojekt av idrottsanläggningar.
 • Utveckla Klämmingsbergsbadet.

Kommunikation

Kommunikation ska tydliggöra kommunens uppdrag och bidra till att kommunen når sina verksamhetsmål. Detta genom rätt och tydlig information i rätt tid och på rätt plats.

Kommunikationsfunktionens huvuduppgifter:

 • Samordna, leda och följa upp kommunens kommunikationsarbete.
 • Utbilda och stötta chefer, medarbetare och kommunikatörer i bland annat kommunikationsplanering, mediestrategi och webbpublicering.
 • Utveckla och samordna kommunens gemensamma kommunikationskanaler och verktyg.
 • Leda arbetet med kommunikation kring kris och beredskap.

Näringsliv

Näringslivsfunktionen är en förmedlande länk till kommunens organisation och hjälper till vid kontakt med olika myndigheter. Vi arbetar för att åstadkomma ett bra näringslivsklimat och göra Gnesta kommun attraktiv för företagare.

Turism

Gnesta kommun skall stödja och skapa förutsättningar för våra aktörer inom besöksnäringen Gnesta kommun och regionen i stort. På Servicecenter finns en turistinformation med aktuell information om vad som finns att se och göra i Gnesta kommun.

Servicecenter

Servicecenter ska vara ett centrum för information och service till kommunens invånare och besökare. Här ska man kunna få hjälp med enklare frågor och ärenden gällande kommunens olika enheter och andra myndigheter.

Servicecenters huvuduppgifter:

 • Hjälpa till med enklare ärenden gällande alla kommunens enheter.
 • Stötta kommuninvånarna i kontakten med andra myndigheter.
 • Hjälpa kommuninvånarna att handlägga vissa typer av ärende såsom konsumentärenden, budget-och skuldärenden samt borgliga vigslar och begravningar.
 • Förmedla bilden av vårt vackra Gnesta och guida till alla olika evenemang som anordnas i kommunen till våra besökare/turister.