Samhällsbyggnads­förvaltningen

Vårt mål är att erbjuda boende och verksamma i vår kommun god och tillgänglig service och snabba beslut. Det gäller för ärenden inom hela samhällsbyggnadsområdet, miljötillsynen samt räddningstjänsten.

En stor del är myndighetsförvaltning inom planering och miljö som

 • bygglov inklusive start- och slutbesked
 • detaljplaner
 • miljöskydd
 • hälsoskydd
 • alkohol-, tobak-, läkemedels- och livsmedels tillstånd
 • namn- och adressättning.
 • parkeringstillstånd.

Förvaltningen har det samlade ansvaret för kommunens tekniska försörjning inom

 • avfall och renhållning
 • vatten och avlopp
 • gator, vägar och parker
 • trafikreglering och trafiksäkerhet.

Vi arbetar också med frågor av mer kommunövergripande karaktär som berör regional utveckling, strategisk och fysisk planering, klimat- och hållbarhetsfrågor, kollektivtrafik samt mark och exploatering.

Förvaltningen ansvarar även för räddningstjänsten i kommunen som köps av Sörmlandskustens räddningstjänst. På förvaltningen finns även energi- och klimatrådgivning.

Ansvarig nämnd för samhällsbyggnadsförvaltningen är Samhällsbyggnadsnämnden i Gnesta kommun. Kommunstyrelsen har dock budgetansvar för bland annat mark och exploatering, vatten och avlopp, renhållning, kollektivtrafik samt övergripande planering.

Kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande bildar ett särskilt planeringsutskott under kommunstyrelsen som samordnar kommunens planering. Kommunstyrelsens ordförande är ordföranden i utskottet.