Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens skolor och utbildning, det vill säga det offentliga skolväsendet. Till skillnad från andra verksamheter har skolväsendet dubbla huvudmän, vilket innebär att man har ett statligt uppdrag och ett kommunalt.

Verksamheten i förskola och skola styrs av staten med skollag, skolförordning och följande läroplaner:

  • Läroplan för förskolan (Lpfö 18)
  • Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11)
  • Läroplan för grundsärskolan
  • Läroplan för specialskolan
  • Läroplan för gymnasieskolan (Gy 11)
  • Läroplan för gymnasiesärskola
  • Läroplan för vuxenutbildningen

I övrigt finns Allmänna Råd som behandlar olika frågor av vikt för den nationella styrningen av verksamheterna.

Skolans styrning

Barn- och utbildningsnämnden lyder under kommunfullmäktige och de mål som fullmäktige antagit. Barn- och utbildningsnämndens styrinstrument är skolplanen som visar hur kommunens förskoleverksamhet och skola ska bedrivas och utvecklas.

Skolplanen

Skolplanen tar särskilt upp åtgärder som kommunen prioriterar för att nå de kommunövergripande och de nationella målen. Skolplanen lyfter fram de nationella målsättningarna, men relaterar dem till Gnesta kommun utifrån våra möjligheter.

Den verksamhet som skolplanen är styrinstrument för omfattar förskoleverksamhet med förskola och pedagogisk omsorg, grundskola (inklusive förskoleklass och fritidshem), särskola, kulturskola, elevhälsa, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Måluppfyllelse

Med utgångspunkt i de statliga styrdokumenten och skolplanen formuleras sedan mått i internkontrollplanen för att redovisa måluppfyllelsen. Respektive verksamhet formulerar sina strategier och handlingsplaner för detta i en lokal arbetsplan. I början av varje år redovisar verksamheterna sin måluppfyllelse och sina åtgärder, som visar hur ännu ej uppnådda mål ska nås, i en kvalitetsredovisning.

Trygghet och miljö

Grundstenarna i verksamheten är trygghet och en hälsofrämjande miljö, vilket ger möjligheter till bra inlärning. Varje person ska mötas utifrån sina förutsättningar. Det handlar om att bli sedd och att få en god självkänsla i en miljö som stimulerar till kreativitet och lust att lära, för att lägga en bra grund till ett livslångt lärande och ett bra och tryggt vuxenliv.

Barn- och utbildningsnämnden är mån om att personalen känner ansvar och delaktighet för utvecklingen i den egna verksamheten och har god insyn i beslutsprocessen. Arbete för en god måluppfyllelse och arbete med marknadsföring av goda arbetsinsatser och goda resultat ska stå i fokus.