Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens förskolor och skolor. Nämnden ansvarar även för kulturskolan, fritidsgården och kostenheten.

Verksamheten i förskola och skola styrs av staten med skollag, skolförordning och följande läroplaner:

  • Läroplan för förskolan (Lpfö 18)
  • Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022 (Lgr 22)
  • Läroplan för grundsärskolan
  • Läroplan för specialskolan
  • Läroplan för gymnasieskolan (Gy 11)
  • Läroplan för gymnasiesärskola

I övrigt finns Allmänna Råd som behandlar olika frågor av vikt för den nationella styrningen av verksamheterna.

Skolans styrning

Barn- och utbildningsnämnden lyder under kommunfullmäktige och de mål som fullmäktige antagit. Barn- och utbildningsnämndens styrinstrument är framtidsplanen som visar hur nämndens verksamheter ska bedrivas och utvecklas.