Vy över sjön Klämmingen med spegelblank vattenyta.

Samråd om nya vattenförsörjningen

Vi har tidigare bjudit in till samråd för den nya vattenförsörjningen. Syftet har varit att informera och ge möjlighet att lämna synpunkter på samrådsunderlaget.

Samrådsprocessen är nu klar

Just nu sammanfattas de synpunkter som inkommit under samrådsprocessen. Dessa skickas sedan till Länsstyrelsen för beslut. Beslutet avgör nästkommande steg i processen med sjön Klämmingen som ny vattentäkt.

Kompletterande samråd om pumpstation

Den 4 februari var sista dagen för dig som fått inbjudan att lämna in synpunkter gällande förslag på ändringar av pumpstationens lokalisering. Förslagen kommer att ingå i ansökan om sjön Klämmingen som framtida huvudvattentäkt för Gnesta kommun.

Vem bjuds in till samråd?

Enligt 6 kap. i miljöbalken ska Gnesta kommun samråda med myndigheter och med dem som anses särskilt berörda av projektet.

Gnesta kommun har bjudit in fastighetsägare runt Nyckelsjön, Avlasjön, Frösjön och Klämmingen. Men även fastighetsägare runt Övre Sigtunaån och Lisfingeån, samt olika tillståndsinnehavare, ledningsägare och myndigheter bjuds in för att ge synpunkter.

Även allmänheten har haft möjlighet att tycka till om vattenförsörjningen. Det är en demokratisk rättighet och allas åsikter är värdefulla för oss.

Se samrådsunderlaget för nya vattenförsörjningen under Relaterad information.

Varför har man samråd?

Syftet med samråd är att samla in synpunkter och värdefull information för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt innan vi skickar in ansökan om tillstånd för vattenuttag ur Klämmingen till Mark- och miljödomstolen.

I förlängningen innebär det att eventuella osäkerheter i underlaget blir färre och att risken för tidskrävande kompletteringar minskar. I bilden nedan ser du de olika stegen i tillståndsprocessen för vattenutaget.

Bild av samrådsprocessens olika delar steg för steg.

Följ vårt arbete

Samråd är ytterligare ett steg i målet mot att du och alla Gnestabor ska få gott dricksvatten.

Följ gärna vårt arbete på: gnesta.se/nyavattenforsorjningen