Nytt vattenskyddsområde

Planerat vattenskyddsområde 2024 för sjön Klämmingen och dess biflöden för att säkra god råvattenkvalitet.

I arbetet med den nya vattenförsörjningen tar Gnesta kommun fram underlag för en ansökan om inrättande av vattenskyddsområde för sjön Klämmingen och dess biflöden.

Målet är att en ansökan om upprättande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter ska skickas in till beslutande myndighet under våren 2024.

Var i processen är vi nu?

Just nu pågår revidering av ett förslag till vattenskyddsområde, inklusive föreskrifter. Nästa steg är att bjuda in till samråd. Det är i samrådsfasen berörda ges möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Illustrationen visar arbetsprocessen för nytt vattenskyddsområde. Fetmarkerad cirkel visar var i processen vi är nu.

Syfte med vattenskyddsområde

Syftet med vattenskyddsföreskrifterna är att säkerställa en god råvattenkvalitet för Klämmingen nu och i framtiden.

Ett vattenskyddsområde är ett formellt områdesskydd som fastställs med stöd av miljöbalken. Inom området gäller särskilda föreskrifter till skydd för råvattnet, alltså det vatten som efter beredning är avsett att används som dricksvatten.

Ansökningsprocess för vattenskyddsområde

Som en del av ansökan har kommunen under hösten 2023 kontaktat ägare till fastigheter, ordförande för eller delägare av en samfällighet samt verksamheter som gränsar till någon av de berörda sjöarna och vattendragen Klämmingen, Frösjön, Nyckelsjön, Avlasjön, Övre Sigtunaån eller Lifsingeån. Kommunen har bett om information om lokala förutsättningar för vattenanvändande och vattenskyddsområdet.

Informationen tas med i en pågående riskbedömning för vattenskyddsområdet, där risker för råvattenkvaliteten i Klämmingen identifieras, analyseras och värderas. Slutsatserna från riskbedömningen ligger sedan till grund för avgränsning och eventuell zonindelning av vattenskyddsområdet samt motiv för föreslagna föreskrifter.

Samråd om vattenskyddsområde

När ett färdigt förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter och zonindelning har tagits fram får berörda inom det planerade vattenskyddsområdet tillfälle att yttra sig. Synpunkter, förslag och frågor tas upp i ett samråd.

Kommunen hanterar samtliga inkomna synpunkter och förslag innan ansökan lämnas in till beslutade myndighet för slutgiltigt beslut. Vid behov kommer de föreslagna skyddsföreskrifterna och skyddzonerna att revideras med hänsyn till det inkomna materialet från intressenterna.

Efter slutgiltig beslut ska vattenskyddområdet fastställas tillsammans med skyddsföreskrifterna.

Vill du ha mer information om projektet?

Vill du ha mer information eller vill komma i kontakt med projektet kontaktar du kommunens servicecenter eller kommunkansliet direkt på e-postadress: gnesta.kommun@gnesta.se.

Tillbaka till projektsidan Vattenförsörjningen. Länk till annan webbplats.