2023-12-18
Ordförandeklubba

Det här behandlar KF 18 december

Måndag den 18 december sammanträder kommunfullmäktige (KF), kommunens högsta beslutande organ. Här kan du läsa om de beslut som tas av våra folkvalda politiker och hur de påverkar ditt vardagsliv.

Välkommen till KF (kommunfullmäktige) måndagen den 18 december 2023 klockan 19.00 i B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Sammanträdet är öppet för allmänheten

Som invånare har du chansen att lära känna de folkvalda politikerna och höra vilka beslut som tas i kommunens högsta beslutande organ, samtidigt som du får höra om hur besluten påverkar ditt vardagsliv.

Ärenden som kommer att tas upp är bland annat:

Revidering VA-taxa

Förslag till beslut är att anta föreslagna revideringar i Vatten- och avloppstaxa, gällande från den 1 februari 2024. Och att revideringarna gällande verksamhetslokaler antas retroaktivt från och med 1 juli
2023. Förslaget är också att anta riktlinjer för reduktion av avgift för dagvatten.

VA-taxan behöver kontinuerligt övervakas och bygga på en löpande analys av VA-ekonomi och abonnentgrupper. Årliga beräkningar och justeringar behöver göras för att anpassa behovet av taxan i förhållande till faktiska kostnader och investeringar.

En viktig del av förslaget är en generell taxehöjning på 10 procent.

En annan viktig del är möjligheten för fastighetsägare att ansöka om en minskning av dagvattenavgiften med upp till 90 procent. Detta under förutsättning att dagvattnet hanteras inom den egna fastigheten.

För verksamheter och företag föreslås en ändrad beräkningsmodell för bostadsenhetsavgifter. Enligt förslaget kommer bostadsenhetsavgiften att räknas från varje påbörjat 350-tal kvadratmeter, istället för från de tidigare 150 kvadratmeterna. För lagerlokaler med vattenförbrukning
under 200 kbm/år börjar avgiften räknas från varje påbörjat 1 000-tal kvadratmeter.

Riktlinje för kameraövervakning

Förslag till beslut är att anta riktlinje för kamerabevakning och fastställa kommunstyrelsen som systemägare vid ett systeminförskaffande, i
enlighet med vad som föreskrivs i riktlinje för kamerabevakning.

Förslaget till riktinje för kameraövervakning relerar primärt former för kamerabevakning, vilka villkor som måste vara uppfyllda samt vägledning bedömning av vilken typ av kamerabevakningsinsats som kan vara aktuell vid en viss plats.

Riktlinjer föreningsbidrag

Förslag till beslut är att godkänna förslag till riktlinje för föreningsbidrag och att de ska gälla från 2024-01-01, tillsvidare.

Ett föreningsbidrag ska vara ett stöd till föreningar i Gnesta kommun, vars verksamhet är av demokratisk och ideell karaktär som syftar till att skapa en meningsfull och innehållsrik fritid med social samvaro.

Gnesta kommun prioriterar att barn, unga och seniorer ska ges möjlighet att få delta i trygga miljöer där alla har en given plats i aktiviteterna, oavsett vilken föreningsverksamhet man deltar i.

I förslaget till riktlinjer för föreingsbidrag presenteras tre olika typer av stöd till föreningar:

Kontantbidrag: Ett bidrag som söks av förening för aktiviteter, ledarutbildning, del av kostnad för föreningsägd anläggning, arrangemang eller för utveckling av föreningens verksamhet.

Subventionerade lokaler: Lokaler som Gnesta kommun hyr ut på fast hyresavtal, främst verksamhetsspecifika anläggningar eller anläggningar som hyrs per timma, regleras i särskilda beslut.

Särskilda överenskommelser: Skötsel av kommunal angelägenhet eller anläggning regleras i en överenskommelse/ skötselavtal med Gnesta kommun och ska vara väl förankrad i föreningen som ansvarar för de insatser som är överenskomna.

Dagordning för kommunfullmäktigesammanträdet måndag den 18 december 2023

Läs kallelsen och dagordningen för fler ärenden och utförlig beskrivning. Pdf, 18.3 MB.