2023-11-14
Ordförandeklubba

Det här behandlar KF 20 november

Måndag den 20 november sammanträder kommunfullmäktige (KF), kommunens högsta beslutande organ. Här kan du läsa om de beslut som tas av våra folkvalda politiker och hur de påverkar ditt vardagsliv.

Välkommen till KF (kommunfullmäktige) måndagen den 20 november 2023 klockan 19.00 i B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Sammanträdet är öppet för allmänheten

Som invånare har du chansen att lära känna de folkvalda politikerna och höra vilka beslut som tas i kommunens högsta beslutande organ, samtidigt som du får höra om hur besluten påverkar ditt vardagsliv.

Ärenden som att tas upp är bland annat:

Framtidsplan Gnesta kommun

Inför varje nytt år beslutas om Framtidsplan för Gnesta kommun. Framtidsplanen är kommunens samlade styrdokument på övergripande nivå. I planen återfinns kommunfullmäktiges inriktningsmål, finansiella mål, styrmodell samt tilldelade medel.

Förslag till beslut är att fastställa Framtidsplan 2024-2026 för Gnesta kommun och att skattesatsen för 2024 förblir oförändrad, 22,12 procent.

Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden

En utredning om möjligheterna att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden har genomförts.

Förslag till beslut är att ge kommunstyrelse i uppdrag att påbörja införande av webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden via kommunens befintliga mediahanteringslösning.

Revidering VA-taxa

VA-taxan behöver kontinuerligt övervakas och bygga på en löpande analys av VA-ekonomi och abonnentgrupper. Årliga beräkningar och justeringar behöver göras för att anpassa behovet av taxan i förhållande till faktiska kostnader och investeringar.

En viktig del av förslaget är en generell taxehöjning på 10 procent.

En annan viktig del är möjligheten för fastighetsägare att ansöka om en minskning av dagvattenavgiften med upp till 90 procent. Detta under förutsättning att dagvattnet hanteras inom den egna fastigheten.

För verksamheter och företag föreslås en ändrad beräkningsmodell för bostadsenhetsavgifter. Enligt förslaget kommer bostadsenhetsavgiften att räknas från varje påbörjat 350-tal kvadratmeter, istället för från de tidigare 150 kvadratmeterna. För lagerlokaler börjar avgiften räknas från varje påbörjat 1 000-tal kvadratmeter.

Förslag till beslut är att anta föreslagna revideringar i Vatten- och avloppstaxa, gällande från den 1 januari 2024 och att anta riktlinjer för reduktion av avgift för dagvatten.

Revidering renhållningstaxa

Det finns behov av att justera avgifterna i renhållningstaxan som en anpassning till de kostnader vi har idag. Taxan som gäller idag beslutades 4 november 2019 och efter det har ingen ändring gjorts.

Kostnaderna i renhållningsverksamheten har ökat kraftigt under 2022 och hittills under 2023. Kostnaderna för avfall-och slamhantering har utvecklats i olika takt och för slamhanteringen har kostnaderna stigit i högre tak.

Förslag till beslut är att anta förslag till justerade avgifter i renhållningstaxan, gällande från 1 januari 2024.

Dagordning för kommunfullmäktigesammanträdet måndag den 20 november 2023

Läs kallelsen och dagordningen för fler ärenden och utförlig beskrivning. Pdf, 4.8 MB.