2023-10-16
Beslutsklubba liggande uppe på en ask av läder.

Det här behandlar KF 23 oktober

Måndag den 23 oktober sammanträder kommunfullmäktige (KF), kommunens högsta beslutande organ. Här kan du läsa om de beslut som tas av våra folkvalda politiker och hur de påverkar ditt vardagsliv.

Välkommen till KF (kommunfullmäktige) måndagen den 23 oktober 2023 klockan 19.00 i B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Sammanträdet är öppet för allmänheten

Som invånare har du chansen att lära känna de folkvalda politikerna och höra vilka beslut som tas i kommunens högsta beslutande organ, samtidigt som du får höra om hur besluten påverkar ditt vardagsliv.

Ärenden som att tas upp är bland annat:

  • Punkt 1 – delårsrapport för Gnesta kommun
    I delårsrapporten redovisas kommunens ekonomi och resultat under 2023 per den 31 augusti samt uppföljning av framtidsplan 2023–2025.

    Förslag till beslut är att godkänna delårsrapporten.

  • Punkt 2 – resursfördelning inom grundskola och fritidshem
    Barn- och utbildningsnämnden har gjort en utredning med huvudsyfte att fastställa en transparent modell för hur resursfördelningen gällande elevpeng och fritidshemspeng inom grundskolan ska göras.

    Förslag till beslut är godkänna framtagen modell enligt Barn- och utbildningsnämndens elevpengsutredning och att barn- och utbildningsnämnden beslutar framöver om nyckeltalsnivåer och elev- och fritidshemspeng.

Dagordning för kommunfullmäktigesammanträdet måndag den 23 oktober 2023

Läs kallelsen och dagordningen för fler ärenden och utförlig beskrivning. Länk till annan webbplats.

På den här sidan kommer du i slutet av vecka 43 att hitta en länk till det justerade protokollet med resultat av kommunfullmäktigesammanträdet den 23 oktober 2023.