2023-12-21
Kommunfullmäktige sammanträder

Detta beslutades på KF 18 december

Vid kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 18 december 2023 fattades flera olika beslut. Här kan du läsa om några av dem, bland annat om revidering av VA-taxan.

Revidering VA-taxa

Kommunfullmäktige beslutade att:

 1. Anta föreslagna revideringar i Vatten- och avloppstaxa, gällande från den februari 2024.
 2. Revideringarna gällande verksamhetslokaler antas retroaktivt från och med 1 juli 2023.
 3. Anta riktlinjer för reduktion av avgift för dagvatten.
 4. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med analysen om fördelning av kostnader och intäkter inom områdena vatten, spillvatten och dagvatten.

Kort om revideringen av taxan

VA-taxan behöver kontinuerligt övervakas och bygga på en löpande analys av VA-ekonomi och abonnentgrupper. Årliga beräkningar och justeringar behöver göras för att anpassa behovet av taxan i förhållande till faktiska kostnader och investeringar.

En viktig del av förslaget är en generell taxehöjning på 10 procent.

En annan viktig del är möjligheten för fastighetsägare att ansöka om en minskning av dagvattenavgiften med upp till 90 procent. Detta under förutsättning att dagvattnet hanteras inom den egna fastigheten.

För verksamheter och företag föreslås en ändrad beräkningsmodell för bostadsenhetsavgifter. Enligt förslaget kommer bostadsenhetsavgiften att räknas från varje påbörjat 350-tal kvadratmeter, istället för från de tidigare 150 kvadratmeterna. För lagerlokaler med vattenförbrukning
under 200 kbm/år börjar avgiften räknas från varje påbörjat 1 000-tal kvadratmeter.

Riktlinje för kameraövervakning

Kommunfullmäktige beslutade att:

 1. Anta riktlinje för kamerabevakning.
 2. Fastställa kommunstyrelsen som systemägare vid ett systeminförskaffande, i enlighet med vad som föreskrivs i riktlinje för kamerabevakning.
 3. Anskaffande nämnd eller bolag utgör personuppgiftsansvarig för de uppgifter som dokumenteras och lagras, i enlighet med vad som föreskrivs i riktlinje för kamerabevakning.

Kort om riktlinjen för kameraövervakning

Förslaget till riktinje för kameraövervakning relerar primärt former för kamerabevakning, vilka villkor som måste vara uppfyllda samt vägledning bedömning av vilken typ av kamerabevakningsinsats som kan vara aktuell vid en viss plats.

Riktlinjer föreningsbidrag

Kommunfullmäktige beslutade att:

 1. Godkänna förslag till riktlinje för föreningsbidrag, KS.2022.388.
 2. Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att regler för
  föreningsbidrag, KS.2015.344, upphör att gälla.
 3. Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinje för föreningsbidrag, KS.2022.388.
 4. Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att riktlinje förföreningsbidrag ska gälla från 2024-01-01, tillsvidare.

Kort om riktlinjer för föreningsbidrag

Ett föreningsbidrag ska vara ett stöd till föreningar i Gnesta kommun, vars verksamhet är av demokratisk och ideell karaktär som syftar till att skapa en meningsfull och innehållsrik fritid med social samvaro.

Gnesta kommun prioriterar att barn, unga och seniorer ska ges möjlighet att få delta i trygga miljöer där alla har en given plats i aktiviteterna, oavsett vilken föreningsverksamhet man deltar i.

I förslaget till riktlinjer för föreingsbidrag presenteras tre olika typer av stöd till föreningar:

Kontantbidrag: Ett bidrag som söks av förening för aktiviteter, ledarutbildning, del av kostnad för föreningsägd anläggning, arrangemang eller för utveckling av föreningens verksamhet.

Subventionerade lokaler: Lokaler som Gnesta kommun hyr ut på fast hyresavtal, främst verksamhetsspecifika anläggningar eller anläggningar som hyrs per timma, regleras i särskilda beslut.

Särskilda överenskommelser: Skötsel av kommunal angelägenhet eller anläggning regleras i en överenskommelse/ skötselavtal med Gnesta kommun och ska vara väl förankrad i föreningen som ansvarar för de insatser som är överenskomna.

Dagordning och protokoll för kommunfullmäktigesammanträdet måndagen den 18 december 2023

Kallelse med kompletteringar

Protokoll