2024-04-25
Karta som beskriver detaljplanens område

Samråd om detaljplan i Björnlunda

Kommunen tar fram en detaljplan för ett område intill skolan i Björnlunda, Norsborg 1:1. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för 20-30 bostäder.

Planens syfte är också att möjliggöra parkering för intilliggande förskola, reglera en gångbana genom området och skapa ytor för dagvattenhantering.

Området för detaljplanen

Planområdet är cirka 2,2 hektar stort och ligger väster om Björnlunda tätort, intill Welandersborgskolan. Området avgränsas av Väg 223 i väst, Welandersborgskolan i öst, en bostadsfastighet och väg 57 i söder. I norr avgränsas området av ett brant skogsparti och en bostadsfastighet. Det aktuella planområdet omfattar del av fastigheten Norsborg 1:1 som ägs av Gnesta kommun.

Samråd 17 april-17 maj

Förslaget till detaljplanen finns utställt för samråd mellan den 17 april och den 17 maj. Du kan ta del av förslaget till detaljplanen på detaljplanens webbsida . Se relaterad informtion.

Du hittar också planen på kommunens servicecenter, Mariestömsgatan 3 i Gnesta.

Samrådsmöte

Dag: 2 maj
Tid: klockan 18.00
Plats: Wattrangsborg, Villavägen 2, 646 50 Björnlunda.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Det är kommunen som tar fram en detaljplan och du som invånare har möjlighet att ta del av informationen och lämna idéer och synpunkter, vid olika tillfällen under planprocessen.