Skylt vid stationen i Gnesta som det står Gnesta på

Elevresor för dig som går på gymnasiet

Kommunen har ingen skyldighet att anordna skolskjuts för gymnasieelever, utan endast ett ansvar att stå för resekostnaderna om avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skolan är mer än sex kilometer.

Elever som har mer än sex kilometer resväg till skolan får busskort, även kallad skolbiljett alternativt Accesskort, som gäller på ordinarie linjetrafik med Sörmlandstrafiken alternativt SL.

Elev med inackorderingstillägg har inte rätt till buss eller tågkort.

Skyldigheten för kommunen att ansvara för kostnader för elevresor gäller bara för elever som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen, det vill säga till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Sörmlandstrafiken

Om du skall resa med Sörmlandstrafiken för att komma till ditt gymnasium och inte haft busskort i grundskolan kvitterar du ut ett kort på Servicecenter innan första terminen börjar. Du behöver inte ansöka men legitimera dig när du hämtar ut ditt kort. Kortet behåller du sedan gymnasietiden ut, det förnyas varje läsår.

Kortet gäller på alla bussar och tåg inom Sörmlands län.

Du som haft skolkort på grundskolan behåller samma kort även på gymnasiet, det konverteras automatiskt till resekort för gymnasieelever.

SL – Accesskort

Accesskort kvitteras ut på Servicecenter och är laddade med en biljett för den terminen som är aktuell när kortet hämtas ut. Legitimation krävs.

Nytt för i år är att du återanvänder det kort som du hade föregående läsår, ta med det befintliga kortet till Servicecenter och ladda på en ny biljett för den nya terminen. Det innebär att du inte som tidigare kommer få kvittera ut ett nytt kort varje termin utan använder samma kort under din gymnasietid för påladdning av skolbiljett. Du som skall åka första året på gymnasiet kommer få kortet i samband med att du kvitterar ut biljetten på Servicecenter.

Accesskortet skall som tidigare registreras på mitt SL för att kunna förlustanmälas och du skall kunna erhålla ett nytt. Vid förlust är det på ditt ansvar att skaffa nytt resebevis.

Resebidrag

Mer information om resebidrag finns i de nya riktlinjerna från höstterminen 2024 för resebidrag och inackorderingsbidrag, se relaterad information.

Ansökan om resebidrag görs i vår e-tjänst som öppnar 1 augusti.

Inackorderingsbidrag

Om du går på en skola långt ifrån din hemort och behöver bo på orten där din gymnasieskola ligger kan du få ekonomiskt stöd för inackordering. Inackorderingsbidraget är ett stöd avseende boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.

Bidraget söks för ett läsår i taget. Det går inte att få både resebidrag, elevresor och inackorderingsbidrag samtidigt.

Inackorderingsbidraget motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet som fastställs av regeringen varje år och betalas ut terminsvis, fyra månader på hösten och fem månader på våren.

Elever som skall gå på kommunal eller regional gymnasieskola söker inackorderingsbidrag via kommunens e-tjänst. Elever som skall gå på fristående gymnasieskola söker däremot inackorderingsbidrag via CSN.

En förutsättning för att kunna få inackorderingsbidrag är att du kan visa att du har en utgift för inackorderingsboendet, exempelvis ett hyreskontrakt eller liknande. Mer information om inackorderingsbidrag finns i våra riktlinjer för resebidrag och inackorderingsbidrag, se relaterad information.

Ansökan om inackorderingsbidrag görs i vår e-tjänst, se relaterad information.

Anslutningsresor

Om en gymnasieelev har mer än sex kilometer mellan sin bostad och närmaste hållplats, finns möjligheten att ansöka om bidrag för anslutningsresor (kilometer-bidrag). Mer information finns i våra riktlinjer för resebidrag och inackorderingsbidrag, se relaterad information.

Ansökan om kilometerbidrag görs i vår e-tjänst, se relaterad information.

Skolskjuts

Gymnasieelever har inte rätt till skolskjuts.

Inackorderingsbidrag inom gymnasiet

Hur ansöker jag om inackorderingsbidrag, resebidrag eller reseersättning?

Du ansöker i våra e-tjänster, se relaterad information.

Hur vet jag om jag kan söka inackorderingsbidrag?

Grundförutsättningen för att beviljas bidrag eller ersättning är att eleven är folkbokförd i kommunen, studerar på gymnasiet på heltid och behöver bo på skolorten på grund av lång eller besvärlig resväg.

Kan jag ansöka inackorderingsbidrag oavsett vilket gymnasium jag ska gå på?

Nej. Kommunalt inackorderingsbidrag beviljas enbart till elev som ska gå i ett gymnasium med en kommun som huvudman. Om du ska gå på ett fristående gymnasium kan du ansöka om motsvarande bidrag hos CSN.

När betalas bidraget eller ersättningen ut?

Om du beviljats inackorderingsbidrag, resebidrag eller reseersättning betalas pengarna ut i mitten av september för höstterminen och i slutet av januari för vårterminen.

Hur mycket pengar kan jag få i inackorderingsbidrag?

Inackorderingsbidraget motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet som fastställs av regeringen varje år och betalas ut terminsvis, fyra månader på hösten och fem månader på våren.

Måste jag ansöka om bidrag eller ersättning inför varje nytt läsår?

Ja, du behöver ansöka om inackorderingsbidrag, resebidrag eller reseersättning varje nytt läsår, eftersom förutsättningarna kan ha förändrats. Det är vanligt att elever byter eller avslutar sin utbildning eller flyttar, därför beviljar vi bara bidrag och ersättning ett läsår i taget.

För hur många månader är bidraget/ersättningen beräknat?

Bidraget eller ersättningen är beräknat på fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen.