2024-02-22

Låga halter av PFAS i Käxle

Nu har provsvaren på de vattenprover som togs vid Käxle förra veckan kommit. Resultaten visar på låga halter av PFAS i samtliga brunnar som provtagits. Alla berörda har informerats.

Uppdatering 22 februari

Under förra veckan var tjänstepersoner på plats ute i Käxle och tog vattenprover i de brunnar som eventuellt kunde ha förhöjda halter av PFAS i vattnet. Nu har provsvaren kommit och resultaten visar på låga halter av PFAS i samtliga brunnar. Med hänsyn tagit till PFAS så är de riskfritt att dricka vattnet. Därför tar vi nu bort den vattentank vi ställde ut förra veckan.

Vi tar fram en plan för vårt fortsatta arbete. En utredning hur PFAS sprider sig i området ska genomföras och en uppdaterad kontrollplan för deponin tas fram. Tätskiktet ska också undersökas för att se om det krävs några åtgärder.

För att detta ska bli så bra som möjligt tar vi hjälp av oberoende konsulter som är experter inom detta område.

Nyhet publicerad 14 februari

Förhöjda halter av PFAS har upptäckts i grundvattnet i närheten av Käxle i Stjärnhov. Vi utreder nu om enskilda brunnar i området också kan ha förhöjda halter. Berörda fastighetsägare har informerats. Det kommunala dricksvattnet berörs inte.

Resultatet av en PFAS-provtagning vid en avfallsdeponi i Käxle, Stjärnhov visar på förhöjda halter av PFAS i vattnet som rinner från deponin och grundvattnet intill deponin.

PFAS är ett samlingsnamn för en stor grupp syntetiskt framställda ämnen som har många användningsområden. Flera PFAS-ämnen misstänks vara skadliga för både djur och människor.

Provtagningen på det kommunala dricksvattnet från Stjärnhovs vattenverk visar på låga halter som ligger under Livsmedelsverkets gränsvärden för PFAS. Du som har kommunalt vatten kan alltså nyttja dricksvattnet precis som vanligt.

Nu utreder vi eventuell spridning av PFAS och om enskilda brunnar i området har halter över gränsvärdena. Tjänstepersoner från kommunen har varit i kontakt med fastighetsägare i närområdet som kan vara drabbade.

Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer för åtgärder om gränsvärdet överskrids, kan du dricka och laga mat med vattnet under den tid det tar att utreda om det finns förhöjda halter av PFAS i dricksvattnet i de enskilda brunnarna. Men om du känner dig orolig kan du hämta vatten i vattentanken som vi ställt ut i korsningen Fasanvägen-Käxlevägen, medan vi utreder eventuell spridning av PFAS. Det är ofarligt att duscha, diska och tvätta med vattnet.

– Vi tar det här på största allvar och det är viktigt för oss att berätta det vi vet och det som kommer fram under arbetets gång. I nuläget har vi inte mer information, säger Jesper Berndt Dahl, samhällsbyggnadschef på Gnesta kommun.

– Vi kommer att påbörja provtagningar i morgon torsdag för att utreda eventuell spridning av PFAS och om enskilda brunnar har halter över gränsvärdena. Oberoende konsulter kommer att kopplas in i utredningen, men vi från kommunen jobbar givetvis vidare med frågan, säger Jonas Ek, renhållningschef på Gnesta kommun.

Provresultatet från provtagningarna förväntas vara klara i slutet av nästa vecka. Om provresultaten visar på ytterligare spridning av PFAS i området kommer vi att ta ytterligare prover.

Vilka värden visar provresultaten?

Provresultat från enskilda brunnar

Provresultat från enskilda brunnar varierar mellan <0,2 nanogram/liter till 0,72 nanogram/liter. De prover som togs var 4 PFAS och 21 PFAS.
För dessa PFAS-ämnen har Livsmedelsverket en åtgärdsgräns på
4 PFAS = 4 nanogram/liter, 21 PFAS = 100 nanogram/liter

Provresultat av lakvatten från deponin

Provresultat från vatten som urlakas från deponin varierar mellan 660 nanogram/liter till 1200 nanogram/liter.

Provresultat från grundvattnet

Grundvatten från intilliggande grundvattenrör varierar mellan 24 nanogram/liter till 230 nanogram/liter.

Provresultat från intilliggande våtmark

Vatten från intilliggande våtmarkens utlopp har visat en halt på 27 nanogram/liter. Samtliga värden gäller för 21 PFAS-ämnen. För dessa PFAS-ämnen har Livsmedelsverket en åtgärdsgräns på 100 nanogram/liter.

Är PFAS farligt?

Eftersom PFAS är en stor och komplex ämnesgrupp finns det fortfarande mycket vi inte vet om PFAS och hur de påverkar människors hälsa och miljön. För vissa PFAS finns det studier som visar påverkan på människor och djur.
De mängder av PFAS vi vanligtvis får i oss via mat och dricksvatten orsakar inte akuta hälsoproblem, men vissa PFAS lagras länge i kroppen och om vi utsätts under lång tid kan hälsan påverkas.
Läs mer om hur PFAS kan påverka hälsan på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.:

Vad gör kommunen nu?

Uppdatering 22 februari

  • Vattentanken plockas bort eftersom provresultaten för PFAS var låga.
  • Vi påbörjar en utredning tillsammans med konsulter. En utredning hur PFAS sprider sig i området ska genomföras och en uppdaterad kontrollplan för deponin tas fram. Tätskiktet ska också undersökas för att se om det krävs några åtgärder.

Information publicerad 14 februari

  • Grundvattenprover som tagits invid deponin i mitten av januari visar på halter över gränsvärdet.
  • Vi kommer att påbörja provtagning torsdag den 15 februari för att utreda eventuell spridning av PFAS och om enskilda brunnar har halter över gränsvärdena.
  • Oberoende konsulter kommer att kopplas in i utredningen och vi på kommunen jobbar vidare med frågan.
  • Provresultatet från provtagningarna förväntas vara klara i slutet av vecka 8. Då kommer vi att informera de berörda fastighetsägarna, samt publicera provsvaren på vår webbplats.
  • Om provresultaten visar på ytterligare spridning av PFAS i området kommer vi att ta ytterligare prover.
  • Ett kontrollprogram och en åtgärdsplan ska tas fram med hjälp av konsulter.
  • Vi har ställt ut en vattentank i korsningen Fasanvägen-Käxlevägen. Enligt Livsmedelsverket går vattnet att dricka, men vi erbjuder ändå vatten till de som önskar.

Hur har ni gjort urvalet för provtagning?

Provtagningen genomfördes för fastigheter som har enskilda brunnar, och som ligger ovanpå samma grundvattenmagasin som avfallsdeponin. Vatten rör sig mycket i marktypen som finns där.

Provtagningen gjordes för fastigheter som har enskilda brunnar och ligger inom en 500 meter radie från den punkt där lakvatten släpps ut. Närheten till avfallsdeponin gör att vi vill utreda en eventuell påverkan på brunnarna i området.

Utöver dessa prover tog vi även prover från brunnar spritt över ett område sydväst om avfallsdeponin då lakvattnet rinner i den riktningen.

Kommer ni att ta prover på fler brunnar?

I dagsläget planerar vi inte att göra det eftersom provresultaten var låga. Om utredningen visar att det behövs ytterligare prover kommer berörda fastighetsägare att kontaktas.

Hur och varför hittades ämnet i vattnet?

Länsstyrelsen har beslutat att PFAS-prover skulle tas i deponins lakvatten som en del i arbetet med att utvärdera den befintliga sluttäckningen.

Vid provtagningen upptäcktes höga halter. En omprovtagning utfördes och visade återigen på höga halter. Då togs kompletterande prover på vatten i Stjärnhovs vattenverk samt prover i grundvatten från rör installerade intill deponin.

Provtagningen i Stjärnhovs vattenverk visar halter långt under gränsvärdena.

Provtagningen i grundvattenrör intill deponin visar på förhöjda halter över gränsvärdena.

Varför har PFAS läckt till grundvattnet?

Vi vet i dagsläget inte exakt hur PFAS läckt till grundvattnet, men en teori är att avfallsdeponin i Käxle, Stjärnhov kan innehålla avfall som innehåller PFAS. PFAS finns bland annat i impregneringsmedel för kläder och skor, i golvpolish och rengöringsmedel, i smink och hudkrämer.

PFAS används också i brandsläckningsskum och kan därför ha tillförts till marken om en brand har uppstått på platsen. PFAS kan även ha funnits i massorna som använts vid sluttäckningen av deponin.

PFAS är vattenlösligt och kan därför spridas från avfallet eller från jorden kring avfallsdeponin till lakvattnet och därefter grundvattnet.

Var kan jag läsa mer om PFAS?