2018-05-04
Bild på gädda

Låt rovfisken simma

Uttrycket Vattnets betydelse för sjöfarten används för något som är så självklart att det inte är värt att diskutera. Men om vi vänder på det och säger Fiskens betydelse för vattnet, då blir det en okänt, och för många en okänd frågeställning.

Vatten i sjöar har ett komplicerat och känsligt ekosystem där allt behöver finnas i lagom antal och i samverkan för att miljön ska må bra. I en sjö finns fyra viktiga komponenter för att skapa ett friskt vatten. Det första är växtplankton som förekommer i stor mängd. Ordet plankton kommer från grekiskan och betyder kringdrivande. Växtplankton tar upp lösta näringsämnen ur vattnet och utnyttjar solljus till sin fotosyntes. En stor ekosystemtjänst är att de skapar det mesta av allt syre vi har på jorden.  Växtplankton är föda för djurplankton som i sin tur är föda för mindre fiskar. Högst upp i detta system finns rovfiskarna Gädda, Gös och Abborre. Samverkan av dessa fyra grupper: växtplankton, djurplankton, mindre fiskar och rovfiskar behövs för att vi ska få ett bra vatten.

Men om det blir obalans?

Tyvärr existerar inte alltid detta välbalanserade vattenförhållande. I en övergödd sjö finns en för stor mängd växtplankton som visar sin närvaro genom algblomningar. En av orsakerna till denna massförekomst är att djurplanktonen inte hinner med att äta alla alger. Detta kan bero på att det finns för många mindre fiskar som äter djurplankton. Att dessa fiskar är många beror i sin tur på att det finns för få rovfiskar som begränsar bestånden av mindre fiskar. Det hela kan beskrivas om ett slags ”Katten på råttan och råttan på repet”, en kedja där en svag länk, som för få rovfiskar, i förlängningen betyder en sjö med för stor mängd växtplankton som visar sig genom algblomning. Ovanstående kan kompliceras ytterligare med andra komponenter men att fisksammansättningen har stor betydelse för vattnet är odiskutabelt.

Vad kan göras?

Vad kan då göras? Det är flera åtgärder som behövs för att göra en övergödd sjö, med algblomningsproblematik, rimligt frisk och badbar. Att begränsa näringstillförseln är en del, genom att åtgärda bristfälliga avlopp och se till att tillrinnande bäckar och åar inte för ner stora mängder näring till sjön. En annan, är att arbeta för att få de biologiska sambanden att fungera. Det enklaste åtgärden är då att gynna rovfiskarna så de kan få utföra sin viktiga reglerande roll i sjön.

Rovfiskar leker på våren. För att få livskraftiga bestånd är det viktigt att de får vara i fred under denna känsliga period då de ska föröka sig. Några viktiga initiativ har tagits. Gnestaortens Fiskevårdsområdesförening som förvaltar fiskbestånden i Klämmingen, Frösjön, Lillsjön och delar av Sigtunaån har satt upp regler för de som köper fiskekort. Minimimåttet för Gös som får tas upp är 45 centimeter för att gynna återväxten. Trolling begränsas. Trolling är en fiskemetod där spön fästs i båt och där man sedan låter betet/betena släpa efter båten. Stora områden kan genomfiskas med liten ansträngning. Trolling beskrivs som en mycket effektiv fiskemetod, så effektiv att föreningen begränsat antalet spön till fyra. Generellt uppmanar Gnestaortens Fiskevårdsområdesförening även att gös inte alls bör fångas under lekperioden från första maj till femtonde juni.

I år har liknande glädjande initiativ tagits av vattenägarna runt sjön Sillen. Här finns inte ett formellt fiskevårdsområde. Istället har en grupp, Mångfaldsgruppen ”Rädda Sillen”, som omfattar de flesta stora markägare, enats om åtgärder. I år går de ut med rekommendationer att i perioden från islossning, till midsommar ska inte fiske på rovfiskar bedrivas. Även i Sillen är motiveringen att på sikt gynna fisket och balansen i sjön. 

April/maj månads naturtips får bli en reflektion över Vattnets betydelse för fisk och Fiskens betydelse för vattnet. Förhoppningen är att ni som ägnar er åt den fina naturupplevelse som fiske innebär, under den kommande lekperioden släpper tillbaka de rovfiskar som ni drar upp.

Bertil Karlsson
Miljöstrateg