2023-11-23
Kommunfullmäktige sammanträder

Detta beslutades på KS och KF 20 november

Måndagen 20 november hade både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sammanträde. Här kan du ta del av de beslut som togs vid dessa möten.

Kommunstyrelsen

Vid sammanträdet den 20 november 2023 beslutade kommunstyrelsen att anta förslaget om reviderad renhållningstaxa för vidare beslut på kommunfullmäktige samma dag. KS beslutade också om att återremittera ärendet om reviderad/ändrad VA taxa.

Kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 20 november 2023 fattades flera olika beslut. Kommunfullmäktige beslutade om framtidsplan och innehåller kommunens mål och budget för de nästkommande tre verksamhetåren. Andra beslut gällde en ny reviderad renhållningstaxa samt återrapportering av uppdrag webbsändning av KF:s sammanträden.

Framtidsplan för Gnesta kommun

Det beslutades att fastställa Framtidsplan 2024-2026 för Gnesta kommun samt att skattesatsen för 2024 förblir oförändrad, 22,12 procent.

Inför varje nytt år beslutas om framtidsplan för Gnesta kommun. Framtidsplanen är kommunens samlade styrdokument på övergripande nivå. I planen återfinns kommunfullmäktiges inriktningsmål, finansiella mål, styrmodell samt tilldelade medel.

Här finns också viktiga planeringsförutsättningar som skattesats och befolkningsprognos. Dessutom innehåller Framtidsplanen den politiska överenskommelsen och de politiska prioriteringarna samt de prioriterade uppdrag för planperioden.

Beslut om revidering av renhållningstaxa

Det beslutades att anta förslaget till justerade avgifter i renhållningstaxan, gällande från 1 januari 2024. Den nya renhållningstaxan innebär en nödvändig justering av avgifterna som en anpassning till rådande kostnadsläge.

Kostnaderna för slamhantering har räknats upp baserat på ökade kostnader samt med hänsyn till vad det kostar för andra kommuner.

Kostnaderna för avfallshantering har räknats upp motsvarande ett index för 2022-2024 från och med 1 januari 2024.

Återrapportering av uppdrag – webbsändning av KF:s sammanträden

Det beslutades att anse uppdraget återrapporterat och slutfört, utse kommunstyrelsen till personuppgiftsansvarig för sändningarna samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja införande av webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden via kommunens befintliga mediahanteringslösning.

Införandet av webbsändning av fullmäktiges sammanträden planeras till början av 2024.

Dagordning och protokoll för kommunfullmäktigesammanträdet måndag den 20 oktober 2023

Kallelse med kompletteringar

Protokoll

Protokoll kommunfullmäktige 2023-11-20.pdf Pdf, 4.9 MB.