2024-02-22

Plan för bostäder vid Mejerigatan

Den 28 februari planerar samhällsbyggnadsnämnden att ta ställning till förslaget om en detaljplan vid Mejerigatan och Kvarngatan i centrala Gnesta. Detaljplanen möjliggör byggrätter för drygt 200 lägenheter.

Planförslaget syftar till att möjliggöra för en hållbar stadsutveckling i centrala Gnesta genom ett effektivt markutnyttjande. Förslaget är uppbyggt kring en stadsbebyggelse fördelad på tre kvarter och utvecklad allmän platsmark.

Ett gestaltningsprogram har tagits fram för utformningen av den nya bebyggelsen som uppförs i tre-fyra våningar mot Västra Storgatan och fem våningar mot järnvägen.

Utöver tillkommande ny bebyggelse syftar planen också till att säkerställa bevarande och skydd av värdefulla kulturmiljöer.

Under detaljplanens samråd och granskning har synpunkter förts fram, bland annat från Länsstyrelsen, som kommunen har tagit hänsyn till. En viktig aspekt är att det råder brist på dricksvatten i Gnesta tätort på grund av låga grundvattennivåer och att avloppsreningsverket har kapacitetsbrist.

I detaljplanen regleras genomförandetiden så att de nya bostäderna inte kommer att börja byggas förrän en ny vattenförsörjning är ordnad för Gnesta tätort. En ombyggnation av Gnesta reningsverk kommer att genomföras för att säkra kapaciteten för en fortsatt utbyggnad med bostäder och verksamheter.

När detaljplanen är beslutad i nämnden ska den vidare för antagande i kommunfullmäktige. Därefter informeras berörda sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda och länsstyrelsen prövar kommunens antagandebeslut.

- Med denna detaljplan tar vi nu ett stort kliv framåt för fortsatt bostadsbyggande i Gnesta kommun. Vi gör stora satsningar på infrastruktur, vatten och avlopp som möjliggör fortsatt expansion med bostäder i kommunen. Fler bostäder ger fler kommuninvånare som kan vara med och utveckla kommunen. Säger kommunalråden Linda Lundin (S) och Anna Ekström (M)

- Även om det dröjer några år innan bostäderna kan börja byggas på grund av vattenfrågan så är det viktigt att det finns en beredskap i form av detaljplanelagd mark för att kunna bygga nya bostäder när vattentillgången är säkerställd. Säger Sibylle Ekengren, (M) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och Sanna Nesser (S), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden