Flygbild över Mejerigatan med planområdet markerat i rött.

Gnesta tätort, Mejerigatan – ny bostadsbebyggelse

Förslag till detaljplan för fastigheten Gnesta 16:8 med flera syftar till att skapa byggrätter för ungeför 230 lägenheter i centrala Gnesta.

Planförslaget syftar till att möjliggöra för en hållbar stadsutveckling inom centrala Gnesta genom ett effektivt markutnyttjande och minskat bilberoende. Planförslaget är uppbyggt kring en stadsbebyggelse fördelad på tre kvarter och utvecklad allmän platsmark.

Totalt skapas byggrätter för ungefär 230 lägenheter, vilket motsvarar cirka 23 000 kvadratmeter BTA (Bruttoarea) samt lokaler för centrumverksamhet på cirka 100 kvadratmeter BTA.

Utöver tillkommande ny bebyggelse syftar planen också till att säkerställa bevarande och skydd av värdefulla kulturmiljöer.

Bilden visar en illustrationsplan

Detaljplanen sändes på granskning under juni 2021. Ändringar i planhandlingarna behövdes göras avseende minimering av risk och buller i området, placering av byggnader i anpassning till kulturmiljö och att bestämmelse om genomförandetid ändrats på grund av VA-frågor. Detaljplanen behövdes därför sändas på granskning en gång till, den pågick mellan den 13 mars och den 3 april 2023.

Synpunkter och yttranden som kom in under granskningsfasen har beaktats och kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. Förslaget ligger nu för politisk beredning.

Planprocessen med pil som visar att just nu är vi i skedet mellan granskning och antagande