visionsbild av byggnationen

Gnesta tätort, Mejerigatan, Ny bostadsbebyggelse

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Gnesta 16:8 med flera har vatit utställt för granskning mellan den 1 juni och den 22 juni 2021.

Planförslaget syftar till att möjliggöra för en hållbar stadsutveckling inom centrala Gnesta genom ett effektivt markutnyttjande och minskat bilberoende. Planförslaget är uppbyggt kring en stadsbebyggelse fördelad på tre kvarter och utvecklad allmän platsmark. Totalt skapas byggrätter för ca 230 lägenheter (vilket motsvarar ca 23 000 kvm BTA) och lokaler för centrumverksamhet (ca 100 kvm BTA). Utöver tillkommande ny bebyggelse syftar planen också till att säkerställa bevarande och skydd av värdefulla kulturmiljöer.

Planprocessen med pil som visar att just nu är vi i skedet mellan granskning och antagande