Skolskjuts

Elever som uppfyller bedömningsgrunderna i våra skolskjutsriktlinjer har rätt till skolskjuts. Skolskjuts innebär resa med buss eller taxi från hemmet till skolan och tillbaka och omfattar elever i grundskola samt grund- och gymnasiesärskola.

Skolskjuts sker i första hand med allmänna kommunikationer och i andra hand med särskild skolbuss eller skoltaxi. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut. Tiderna för skolskjuts utgår från de tider då elevens lektioner normalt börjar och slutar.

Vem har rätt till skolskjuts?

Huvudregeln är att bedömningen av rätt till skolskjuts görs till elevens närmaste skola. I vissa fall mäts avståndet även till elevens näst närmaste skola. För exempelvis elever som går i förskoleklass upp till årskurs 6 som bor i eller nära Gnesta tätort, bedöms både Dansutskolan och Frejaskolan vara en skola nära hemmet. För dessa elever görs bedömningen av rätt till skolskjuts till den av dessa skolor som eleven går på. 

En elev som själv valt en skola som inte räknas som en skola nära elevens hem får som huvudregel inte skolskjuts. Skolskjuts kan dock ges i vissa fall, läs mer i kommunens riktlinjer under relaterad info.

Elever som går på fritidshem, fritidsklubb eller i pedagogisk omsorg har inte rätt till skolskjuts till och från dessa verksamheter.

Bedömningsgrunder

Skolskjuts beviljas om avståndet mellan hem och skola är mer än:

  • 3 kilometer för elever i förskoleklass och årskurs 1-3
  • 4 kilometer för elever i årskurs 4-6
  • 5 kilometer för elever i årskurs 7-9

Skola i annan kommun

Elever som går i grundskola eller grundsärskola i annan kommun har som regel inte rätt till skolskjuts. Väljer du som vårdnadshavare att placera ditt barn i en skola utanför den egna kommunen får du som vårdnadshavare själv bekosta busskort och/eller tågbiljett. Detta gäller också när en elev flyttar till Gnesta men väljer att gå kvar i skolan i den gamla hemkommunen.

Senast publicerad 2019-05-15