Vad gör kommunen?

pratbubblor

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Gnesta kommun genomför flera aktiviteter och åtgärder för att säkra tillgången av dricksvatten. Vi arbetar med att hitta lösningar på den långsiktig dricksvattenförsörjningen för Gnesta tätort. För att ökar kunskapen kring och förståelsen för den situation vi befinner oss i genomför vi även en kommunikationsinsats där vi bland annat ger tips på hur alla kan hjälpas åt att spara på vårt dricksvatten.

Vad gör vi nu?

Som en första åtgärd går vi ut med information om att vi har låga grundvattennivåer och vikten av att vi alla hjälps åt för att spara på vårt dricksvatten. Du hittar mer information och tips på hur du kan spara vatten under Relaterad information.

Bevattningsförbudet som infördes 2018 för Gnesta tätort kvarstår och har utökats även till övriga orter i Gnesta kommun.

Beroende på hur mycket vi minskar vår förbrukning av dricksvatten, hur varm och torr sommaren blir kan en tillfällig lösning bli aktuell framåt hösten. I det fall att vår vattentäkt når så låga nivåer att vi inte kan garantera dricksvattenförsörjningen behöver vi ta vatten från en alternativ källa och förstärka inflödet av råvatten till vårt vattenverk. Detta är en resurskrävande åtgärd som vi endast tar till i det fall att vi hamnar i ett nödläge. I bästa fall lyckas vi minska vår förbrukning och vi får en lagom varm sommar. Till hösten hoppas vi på mycket regn så att våra vattenmagasin hinner återhämta sig.

Vad gör vi för att vi inte ska hamna i samma situation igen?

För att säkra dricksvattenförsörjningen för Gnesta tätort och öka kapaciteten, nu och på lång sikt, behöver vi en ny dricksvattenförsörjning. En förstudie som utreder möjliga lösningar pågår och beräknas vara klar under hösten. Det är ett omfattande och komplicerat arbete som kräver mycket resurser, i både tid och pengar, eftersom det är så viktigt att det blir rätt.

Varför tar det så lång tid?

Att hitta en ny lösning för vår dricksvattenförsörjning är inte enkelt. Det är många olika saker att ta hänsyn till. En framtida dricksvattenförsörjning måste vara långsiktigt hållbar och ekonomiskt försvarbar. Därför är det viktigt att de förslag på lösningar som arbetas fram är välgrundade och genomtänkta.

Beroende på lösning och arbetsform kan arbetsprocessen se ut ungefär såhär:

Förstudie och utredningar

Under 2018 påbörjades ett arbete med en förstudie som utreder olika tänkbara lösningar för försörjning av dricksvatten. Förstudien beräknas vara klar under hösten.

Vad denna utredning kommer fram till blir sedan underlag för ett politiskt beslut om vilka lösning vi ska arbeta vidare med.

Politisk process

Beslutsunderlaget, som baseras på förstudien, beslutas i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är den nämnd som ansvarar bland annat för frågor som rörande kommunens vattenförsörjning.

Efter att ett politiskt beslut är fattat kring vilken eller vilka lösningar som ska genomföras kan vi påbörja projekteringsfasen.

Projektering

I projekteringsfasen utreds tidigare beslutade förslagen i detalj och skapar underlag för upphandling, ansökningar av tillstånd och genomförande.

Tillståndsansökan

Beroende på vilka lösningar vi kommer att arbeta vidare med kan vi behöva tillstånd för vattenverksamhet. Det kan till exempel vara att anlägga en sjöledning eller borra en ny grundvattenbrunn. Anmälan och ansökan skickas till länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen beroende på vilken typ av åtgärd som ska genomföras.

Handläggningstiden av ärenden kan ta upp till 2 år innan ansökningar är granskade och tillstånd är beviljade.

Upphandling

När tillstånd och ansökningar är godkända kan vi gå vidare med nästa steg i processen, upphandling. Kommunen är en offentlig organisation och ska följa Lag om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Lagen ska tillämpas för upphandling inom försörjningssektorerna, såsom vatten-, energi-, transport-, och posttjänstområdena. Ett förfrågningsunderlag arbetas fram med information om vad för typ av vara eller tjänst vi vill upphandla och vilka krav vi ställer kring exempelvis kvalitet, funktion och säkerhet. Underlaget delas sedan så att leverantörer och entreprenörer kan lämna anbud på det efterfrågade arbetet.

När anbuden inkommit ska de granskas och utvärderas för att säkerställa att de uppfyller våra önskemål och krav.

Upphandlingar tar tid, speciellt när det handlar om omfattande och tekniskt avancerade verksamhet med högt ställda säkerhetskrav. En förhastad upphandling kan bli onödigt kostsam, bidra till att genomförandet av det kommande projektet tar längre tid och att slutresultatet inte blir som vi önskar.

Genomförande

När en eller flera leverantörer och entreprenörer upphandlats startar själva bygg- och anläggningsprojektet. Tiden det tar för anläggning och byggnation beror på vilken typ av entreprenad (arbetsform) och lösning som upphandlats. Uppskattad tid är 1-3 år.

Hur arbetar vi med dricksvattenförsörjningen i våra övriga orter?

Vattenverken i Stjärnhov och Laxne hämtar sitt dricksvatten från grundvattnet. Även i dessa grundvattentäkter har vi uppmätt låga nivåer under våren och försommaren. Därför har vi beslutat att införa bevattningsförbud även i dessa orter.

Då både Stjärnhov och Laxne är mindre orter är förbrukningen inte lika hög som i Gnesta tätort. Det gör att läget inte är lika kritiskt i våra mindre orter jämfört med Gnesta tätort.

I dagsläget finns inga planer på nya vattentäkter i våra mindre orter. Inte heller någon ledningsförbindels till det nya vattenverket som planeras i Gnesta tätort.

Björnlunda hämtar vi dricksvatten ifrån en ytvattentäkt (sjö) och inte ifrån en grundvattentäkt. Om det blir brist i andra delar av kommunen kan vi behöva ta vatten ifrån Björnlunda och fördela i våra andra tätorter. Därför har vi infört bevattningsförbud även här.