Vad gör kommunen?

pratbubblor

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Gnesta kommun genomför flera aktiviteter och åtgärder för att säkra tillgången av dricksvatten. Här kan du läsa mer om arbetet med en ny dricksvattentäkt i Gnesta tätort och läget i våra övriga orter.

Som en första åtgärd går vi ut med information om att vi har låga grundvattennivåer och vikten av att vi alla hjälps åt för att spara på vårt dricksvatten. Du hittar mer information och tips på hur du kan spara vatten under Relaterad information.

Bevattningsförbudet som infördes 2018 för Gnesta tätort kvarstår. I Björnlunda, Stjärnhov och Laxne är läget inte lika kritiskt. Därför släpper vi bevattningsförbudet i dessa orter.

Förvaltningen kommer följa utvecklingen noga och bevattningsförbud kan återinföras om grundvattennivåerna sjunker till kritiska nivåer.

Vad gör vi för att vi inte ska hamna i samma situation igen?

För att säkra dricksvattenförsörjningen för Gnesta tätort och öka kapaciteten behöver vi en ny dricksvattenförsörjning. En förstudie som utreder möjliga lösningar är slutförd och föreslår att ett nytt vattenverk ska byggas med sjön Klämmingen som vattentäkt.

Kommunstyrelsen fattat under hösten 2020 beslut om att inleda projektering och tillståndsprocesser för ett nytt vattenverk.

Projektstart

Förvaltningen har startat upp projektet inom den egna organisationen. Just nu pågår arbete med upphandling av resurser till projektet för projektstyrning och tillståndsarbeten.

Projektering

I projekteringsfasen utreds tidigare beslutade förslagen i detalj och skapar underlag för upphandling, ansökningar av tillstånd och genomförande.

Tillståndsansökan

Ett nytt vattenverk kräver många tillstånd från flera olika myndigheter. Exempel på tillstånd är vattenverksamhet, vattenskyddsområde, bygglov, ledningsrätt med mera.

Handläggningstiden av vissa ärenden kan ta upp till två år innan ansökningar är granskade och tillstånd är beviljade.

Genomförande

När en eller flera leverantörer och entreprenörer upphandlats startar själva bygg- och anläggningsprojektet. Tiden det tar för anläggning och byggnation beror på vilken typ av entreprenad (arbetsform) och lösning som upphandlats. Uppskattad tid är ett till tre år.

Varför tar det så lång tid?

Att hitta en ny lösning för vår dricksvattenförsörjning är inte enkelt. Det är många olika saker att ta hänsyn till. En framtida dricksvattenförsörjning måste vara långsiktigt hållbar och ekonomiskt försvarbar. Därför är det viktigt att de förslag på lösningar som arbetas fram är välgrundade och genomtänkta.

Upphandling

Kommunen är en offentlig organisation och ska följa Lag om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Lagen ska tillämpas för upphandling inom försörjningssektorerna, såsom vatten-, energi-, transport-, och posttjänstområdena.

Ett förfrågningsunderlag arbetas fram med information om vad för typ av vara eller tjänst vi vill upphandla och vilka krav vi ställer kring exempelvis kvalitet, funktion och säkerhet. Underlaget delas sedan så att konsulter och entreprenörer kan lämna anbud på det efterfrågade arbetet.

När anbuden inkommit ska de granskas och utvärderas för att säkerställa att de uppfyller våra önskemål och krav.

Upphandlingar tar tid, speciellt när det handlar om omfattande och tekniskt avancerade verksamhet.

Hur arbetar vi med dricksvattenförsörjningen i våra övriga orter?

Vattenverken i Stjärnhov och Laxne hämtar sitt dricksvatten från grundvattnet. Även i dessa grundvattentäkter har vi uppmätt låga nivåer under våren och försommaren. Läget är trots det inte lika kritiskt som tidigare och vi släpper därför på bevattningsförbudet.

I Björnlunda hämtar vi dricksvatten ifrån en ytvattentäkt (sjö) och inte ifrån en grundvattentäkt. Ytvattentäkten påverkas inte av låga grundvattennivåer och därför släpper vi på bevattningsförbudet även i Björnlunda.

I dagsläget finns inga planer på nya vattentäkter i våra mindre orter. Inte heller någon ledningsförbindels till det nya vattenverket som planeras i Gnesta tätort.