Upphandling

Kommunen är stora inköpare av varor och tjänster. Gnesta kommun upphandlar exempelvis varor, tjänster och entreprenader för ca 200 miljoner kronor per år.

Det är främst tre lagar som reglerar hur kommuner och andra offentliga verksamheter ska genomföra inköp och upphandlingar. Dessa lagar är lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK). Konkurrensverket utövar tillsyn enligt dessa lagar.

Lämna anbud – så här gör du

  • Gnesta kommuns upphandlingar annonseras idag i Visma TendSign, men kommer att annonsera i E-avrop. Du behöver skapa konton hos dessa leverantörer för att kunna se annonserna. Det framgår på sidan hur du ska göra.
  • Läs förfrågningsunderlaget nogrannt! Det förklarar hur du skriver ditt anbud, vilka krav som ställs och vilka dokument du eventuellt ska skicka med.
  • Skicka in anbudet i enlighet med instruktionerna i annonsen. Vi måste ha ditt anbud senast sista anbudsdagen, annars blir anbudet ogiltigt.
  • Efter att tidsfristen har löpt ut, genomförs en anbudsöppning där de anbud som lämnats in kontrolleras så att de uppfyller lagkraven för att därefter utvärderas.
  • Efter utvärderingen skickas ett tilldelningsbeslut i vilken kommunen meddelar vem som har vunnit upphandlingen.
  • Har du frågor? Ring eller e-posta oss, Se kontaktuppgifter.

Upphandlingspolicy

Upphandlingspolicyn reglerar hur inköp till kommunens verksamheter får ske och innehåller bland annat krav på den som gör inköp att ta hänsyn till kommunens miljö- och sociala krav. Den är antagen av kommunfullmäktige, Se relaterad info.

Syftet är att göra fördelaktiga affärer med bra kvalitet för bästa möjliga hushållning med skattebetalarnas pengar.
Gnesta kommun verkar även för att små och medelstora företag ska kunna delta i upphandlingar på ett rättvist sätt och för att underlätta och behålla konkurrensen.

Kommunerna är stora inköpare av varor och tjänster. Gnesta kommun upphandlar exempelvis varor, tjänster och entreprenader för ca 200 miljoner kronor per år.