Styrning och ekonomi

Budgeten är kommunens viktigaste dokument som bestämmer hur dina skattepengar ska användas och vad kommunens förvaltningar och bolag ska arbeta med.

Kommunens viktigaste inkomstkälla är kommunalskatten som finansierar merparten av kostnaderna. Varje kommun bestämmer själv hur hög skatten ska vara. Detta sker normalt i samband med att man fastställer budgeten för det kommande årets verksamhet.

Framtidsplan

Framtidsplanen är kommunens verksamhetsplan. I framtidsplanen kan du bland annat läsa om skattesatsen och om fördelningen av anslag mellan nämnder, styrelser och verksamheter samt mål och ambitioner för kommunen under kommande år.

Årsredovisning

Årsredovisningen visar hur nämnderna arbetat med och uppfyllt de mål och uppdrag som kommunfullmäktige fastslagit i dokumentet Framtidsplan.

Delårsrapporter och bokslut

Nämnderna upprättar delårsbokslut och lämnar delårsrapport till kommunfullmäktige per den 31 mars och den 31 augusti varje år. Rapporten innehåller en uppföljning av mål, uppdrag, produktionstal, nyckeltal och kvalitetsmått med kommentarer om utfallet samt en helårsprognos.

Senast publicerad 2018-06-13