Enkelt avhjälpta hinder

Vi vill gärna ha din hjälp. Om du känner till ett hinder som kan vara "enkelt avhjälpt" på allmän plats eller i en publik lokal i Gnesta så tar vi gärna emot din anmälan.

Vilka lokaler och platser berörs?

Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i befintliga byggnader som innehåller publika lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser.

Publika lokaler är lokaler som riktar sig till och används av allmänheten. Det kan röra sig om receptioner på vårdcentraler eller myndigheter.

Andra lokaler som riktar sig till allmänheten är till exempel idrottsanläggningar, bibliotek, biografer och samlingslokaler. Det gäller även buss-, taxi- och järnvägs-stationer. Men också apotek, kiosker, restauranger, uteseveringar och affärslokaler.

Vissa lokaler är självklara, som butiker och restauranger medan andra är svårare att bedöma. Det kan vara så att bara vissa delar av en byggnad har publika verksamheter och då gäller kraven bara i de delarna.

Bostäder och rena arbetslokaler omfattas inte av kravet. Vissa delar av skolor kan också vara publika lokaler.

Berörs gör också allmänna platser. En allmän plats är en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.

Vad är enkelt avhjälpta hinder?

Med "enkelt avhjälpta" menas att de ska vara rimliga att avhjälpa med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna.

Man ska också göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna, dessa får inte bli orimligt betungande. Olika situationer kan bedömas olika beroende på hur förutsättningarna ser ut i just det fallet.

Bedömningen av ett och samma hinder kan variera över tiden. Ett hinder som vid en viss tidpunkt inte bedöms som enkelt avhjälpt kan senare bedömas vara det om förutsättningarna ändras. Därför behöver frågan om ett hinder är enkelt att avhjälpa ständigt prövas.

Vilken typ av hinder gäller det?

Det handlar om att åtgärda olika typer av brister i den fysiska miljön. I Boverkets föreskrifter (kan hämtas på Boverkets hemsida i länken till höger) anges vilka åtgärder som omfattas. Till föreskrifterna finns allmänna råd som beskriver hur bristerna kan åtgärdas.

Reglerna omfattar:

 • mindre nivåskillnader
 • tunga dörrar
 • tontrastmarkeringar
 • varningsmarkeringar
 • skyltning
 • belysning
 • balansstöd (ledstänger).

Dessutom omfattas:

 • ljudmiljö (gäller för publika lokaler)
 • fast inredning (gäller för publika lokaler)
 • parkeringsplatser för handikappfordon (gäller för allmän plats)
 • lekplatser (gäller för allmän plats) .

Vem ansvarar för att hinder åtgärdas?

Vem som är ansvarig avgörs av vem som rättsligt råder över hindret och att det åtgärdas. I de flesta fall är det byggnadens ägare, men det kan i stället vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal.

Ofta är det praktiskt att börja med att kontakta byggnadens ägare. Hur ansvarsfördelningen mellan ägaren och verksamhetsutövaren ser ut behöver klargöras i det enskilda fallet.

Vad händer om hinder inte åtgärdas?

Det är kommunens (miljö- och byggnämndens) uppgift att övervaka att reglerna följs. Samhällsbyggnadsnämnden kan besluta om sanktioner mot den ägare som inte följer reglerna.

Vad säger plan- och bygglagen om tillgänglighet och om att avhjälpa hinder?

PBL kap 8 § 2
Hinder mot tillgänglighet till eller användbarhet av lokaler dit allmänheten har tillträde ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.

PBL kap 8 § 12
Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.