Framtidsplan

Gnesta kommuns budget för de nästkommande tre verksamhetåren benämns Framtidsplan.

Framtidsplanen är kommunens samlade styrdokument på kommunövergripande nivå. Inför varje nytt år beslutas Framtidsplan med flerårsplan för Gnesta kommun.

I planen återfinns den politiska plattformen med fokusområden, kommunfullmäktiges verksamhetsmål, finansiella mål, tilldelade ramar samt investeringsbudget. Här finns också viktiga planeringsförutsättningar som skattesats, befolkningsprognos och exploateringsbudget (budget för byggprojekt).

Dessutom innehåller Framtidsplanen en plan för uppföljning av mål och ekonomi.

Senast publicerad 2019-11-11