Föreningsbidrag

Gnesta kommun ska främja ett brett föreningsliv med ett stort urval av aktiviteter som ska vara tillgängligt för alla där barn, unga och seniorer är prioriterade målgrupper och alla ska ha rätt att vistas i en trygg och säker miljö.

Den 18 december 2023 beslutade kommunfullmäktige i Gnesta kommun att anta nya regler för föreningsbidrag. De nya reglerna gäller från 1 januari 2024.
Gränserna mellan olika kategorier av föreningar har suddats ut och nu kan idrottsföreningar söka arrangemangsbidrag och kultur- och intresseföreningar kan nu söka ledarutbildningsbidrag och aktivitetsbidrag bland annat. Prioriterade målgrupper är barn och unga 4-20 år och +65 år.

Föreningar som tidigare sökt bidrag för skötsel av kommunala anläggningar kommer att hanteras i särskild ordning utanför reglerna för föreningsbidrag, med skriftliga skötselavtal inom Samhällsbyggnadsförvaltningen och enheten för Fritid.

För att föreningen ska kunna söka bidrag ska föreningen ha minst 10 medlemmar som betalar medlemsavgift och finnas registrerade i föreningsregistret.

Ett föreningsbidrag ska vara ett stöd till föreningar i Gnesta kommun, vars verksamhet är av demokratisk och ideell karaktär som syftar till att skapa en meningsfull och innehållsrik fritid med social samvaro.

En förening syftar grundläggande till att främja ett värde, en idé som gynnar allmän- eller medlemsintresset. Det syftar inte till ekonomisk vinst.

Föreningens verksamhet ska arbeta aktivt med jämställdhet, integration, delaktighet och tillgänglighet - för alla. Ett väl fungerande föreningsliv ska ge medborgaren möjlighet att berika sin fritid med upplevelser för att uppnå ett friskt och hälsosamt liv.

Gnesta kommun har två olika typer av stöd till föreningar

Kontantbidrag

Ett bidrag som söks av förening för aktiviteter, ledarutbildning, del av kostnad för föreningsägd anläggning, arrangemang eller för utveckling av föreningens verksamhet.

Subventionerade lokaler

Lokaler som Gnesta kommun hyr ut på fast hyresavtal, främst verksamhetsspecifika anläggningar eller anläggningar som hyrs per timma, regleras i särskilda beslut.

Vilka bidrag finns att söka?

 • Aktivitetsbidrag för medlemmar 4-20 och + 65 år
 • Ledarutbildningsbidrag
 • Anläggningsbidrag
 • Utvecklingsbidrag
 • Investeringsbidrag
 • Arrangemangsbidrag
 • Stöd till studieförbund och regionala organisationer

Vem kan söka föreningsbidrag i Gnesta kommun?

Föreningen ska:

 • ha tagit del av aktuella regler för att kunna söka föreningsbidrag,
 • föreningen ska drivas ideellt,
 • vara registrerad i Gnesta kommuns föreningsregister som årligen ska uppdateras. Förening är ansvarig för att förse Gnesta kommun med uppdaterade kontaktuppgifter,
 • ha en demokratiskt vald styrelse och antagna stadgar,
 • inneha ett organisationsnummer och ett bank- eller postgironummer kopplat till föreningen,
 • årligen skicka in årsmötesprotokoll, övriga handlingar och resultaträkning efter årsstämma etc,
 • skicka in handlingar vid begäran som är av betydelse för bidragsgivning,
 • årligen och vid behov se över föreningens kontaktuppgifter i kommunens föreningsregister,
 • vara öppen för alla som vill vara medlemmar och vara partipolitiskt och religiöst obunden,
 • ha verksamhet av sådan art att den ej strider mot grundläggande demokratiska värden och vara demokratisk uppbyggd. Exempelvis genom att ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter, arbeta för en jämlik verksamhet och respektera alla människors lika värde och enskildas grundläggande fri- och rättigheter,
 • ha minst 10 registrerade medlemmar som betalar medlemsavgift på minst 100 kr eller familjemedlemsavgift på minst 200 kr.
 • bedriva sin huvudsakliga verksamhet inom Gnesta kommun.

Föreningar och organisationer som inte kan söka bidrag:

 • ekonomiska föreningar, företag eller stiftelser
 • fackliga organisationer
 • elevföreningar
 • supporterklubbar

Viktig information

 • bidrag beviljas inte för styrelsearvoden och anställningskostnader kopplat till personal, artister (gäller dock ej för inköp av teaterproduktion som riktar sig mot barn och unga) och skötsel av egna anlagda anläggningar,
 • bidrag beviljas inte till arrangemang med primärt kommersiella syften,
 • föreningar söker bidrag i konkurrens med övriga föreningar i Gnesta kommun,
 • kommunens budget för föreningsbidrag fastställs årligen av ansvarig nämnd i samband med budgetarbetet,
 • Gnesta kommun kan inte garantera att en förening som söker bidrag beviljas bidrag,
 • i huvudsak beviljas inte bidrag retroaktivt. Detta gäller inte för ledarutbildningsbidrag, som söks efter avslutad utbildning,
 • alla bidrag söks och redovisas via Gnesta kommuns E-tjänster, se relaterad information.

Viktiga datum att hålla koll på

Ansökan ska ha inkommit till Gnesta kommun senast:

 • Aktivitetsbidrag: 25 februari för perioden 1 juli-31 december
  och 25 augusti för perioden 1 januari-30 juni
 • Ledarutbildningsbidrag: Löpande, senast 2 månader efter utbildningens slut
 • Anläggningsbidrag: 1 februari
 • Utvecklingsbidrag: 1 februari och 1 september
 • Investeringsbidrag: 1 september
 • Arrangemangsbidrag: 1 februari, 1 maj och 1 september
 • Studieförbundsstöd: 1 maj

Ansökan sker via E-tjänst under relaterad information längst ner på sidan

Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidrag är ett bidrag för alla föreningar som ska främja aktiviteter för barn, ungdomar och äldre för att stimulera till fler aktivitetstillfällen. Bidraget ska utgöra ett grundstöd för arbetet med barn och ungdomar 4 - 20 år och 65+.

Kravet är en aktivitet på minst 40 minuter i en grupp med minst fem deltagare 4 - 20 år eller 65+ och aktiviteten ska ha minst en ledare som har fyllt 16 år

Aktivitetsbidrag utgår med 30 kronor per sammankomst.

Ansökan och redovisning av aktivitetstillfällen sker via E-tjänst.

Ansökningsdatum: 25 februari för perioden 1 juli till 31 december och 25 augusti för perioden 1 januari till 30 juni.

Ledarutbildningsbidrag

Ledarutbildningsbidrag utgår vid deltagande i kurser, inom Sverige, arrangerade av föreningar, andra arrangörer eller av riks- och distriktsorganisation.

Endagskurs ska omfatta minst sex kurstimmar.

Längre kurser ska omfatta minst sex kurstimmar per dag. Bidrag beviljas för högst 3 dagar i sträck.

Kursdeltagare ska under året fylla minst 15 år.

Bidrag utgår inte för deltagande i kongress, förbundsmöte, läger eller motsvarande.

Bidrag utgår inte för yrkesutbildning.

För kursavgift beviljas 300 kronor per godkänd kursdag. Bidraget får dock inte överstiga de verkliga kostnaderna och bidrag utgår inte för resekostnad. Intyg och ansökan ska lämnas senast två månader efter utbildningens sista dag.

Ansökningsdatum: Ansökan om ledarutbildningsbidrag ska skicka till Gnesta kommun efter utbildningens sista dag och ett intyg på utbildningen ska bifogas ansökan.

Anläggningsbidrag

Anläggningsbidraget riktar sig till föreningar som äger sin byggnad, hyr byggnad av annan förening eller arrenderar mark för egen anläggning. Det är föreningen som i huvudsak nyttjar byggnaden som ansöker om bidraget, om det är en annan förening som äger byggnaden.

Typ av anläggning

Maxbelopp

Kommentar

Föreningsägd byggnad

30 000 kr

Endast föreningsägd byggnad

Fotbollsplan, max en plan per förening

15 000 kr

Föreningsägd fotbollsplan

Skjutbana, max 3 banor per förening

5 000 kr

Föreningsägd skjutbana

Föreningar som hyr av Gnesta kommun kan inte söka anläggningsbidrag då föreningen har reducerad hyra.

För att söka detta bidrag ska årsredovisning bifogas.

Ansökningsdatum: Sista datum att söka anläggningsbidrag är 1 februari.

Utvecklingsbidrag

Föreningar som vill genomföra ett längre och / eller mer fördjupat projekt kan söka stöd av Gnesta kommun för en utvecklingsinsats. Det kan till exempel handla om att utveckla en ny verksamhet, inköp av utrustning avsett för utlåning, anpassa lokal eller genomföra en satsning mot en särskild målgrupp eller prövar nya arbetsmetoder och nya sätt att möta eller involvera publik.

Detta bidrag är ett engångsbidrag och kan inte sökas för löpande verksamhet.

Utvecklingsinsatsen ska beskrivas med text och innehålla en budget. Mål och syfte ska tydligt framgå.

Bidrag utgår inte för projekt som kan likställas med underhållsarbete eller ordinarie föreningsverksamhet.

Maxbelopp: 0,5 prisbasbelopp

Ansökningsdatum: 1 februari och 1 september

Investeringsbidrag

Investeringsbidraget är ett stöd som riktar sig till föreningar som till exempel behöver renovera eller bygga om i egna lokaler och anläggningar.

Vid bedömning och handläggning av en ansökan om investeringsbidrag kommer kommunen ta hänsyn till tidigare års beviljade investeringsbelopp till aktuell förening.

Anläggningen ska vara tillgänglig för allmänheten vid arrangemang och aktiviteter.

Ritningar, offerter, kostnads- och finansieringsplan måste bifogas ansökan.

Bidrag beviljas inte till för löpande underhållskostnader.

Ansökan ska göras före inköp eller igångsättning av projektet.

Föreningen kan max ansöka om 30% av den totala kostnaden.

Som en upplysning så finns det andra aktörer som föreningen kan vända sig till för att erhålla investeringsstöd, vilket kan utgöra komplement till den summa som kan sökas från kommunen. Det åligger föreningens ansvar att undersöka sådan alternativ.

Maxbelopp: 1,0 prisbasbelopp

Ansökningsdatum: 1 september

Arrangemangsbidrag

För föreningar som arbetar med konstnärlig kulturskapande verksamhet, arrangerar en lovaktivitet eller ett större nationellt mästerskap/evenemang genom publika möten och som skapar evenemang och aktivitet inom Gnesta kommun.

Du kan söka stöd inom alla områden för publika program och arrangemang som leder till publika aktiviteter, folkhälsofrämjande aktiviteter eller att det bidrar till ett aktivt lov för främst barn och unga.

Bidraget syftar till att en eller flera föreningar i samverkan skapar någon form/ typ av aktivitet/ arrangemang, där barn, unga och +65 år prioriteras.

Det kan vara nyskapande eller återkommande verksamhet.

Verksamheten ska var öppen för alla, även barn- och ungdomar som inte är medlem i en förening.

Aktiviteten kan var en- eller flera dagar.

Bidrag prioriteras till aktivitet, arrangemang eller verksamhet som:

 • prioriterar verksamhet för barn, unga och +65
 • skapar ett aktivt lov för barn och unga
 • firande av nationella högtider, till exempel valborgsmässoafton och midsommar som är tillgängligt för alla
 • har särskild betydelse för Gnestas konst- och kulturliv, boende och besökare
 • främjar allas möjlighet till kulturupplevelser, fysisk aktivitet, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor
 • främjar samarbeten med andra föreningar
 • främjar kvalité och konstnärlig förnyelse, prövar nya arbetsmetoder och nya sätt att möta eller involvera publik

Bidrag beviljas inte till arrangemang med primärt kommersiella syften.

Föreningens program eller arrangemang ska vara öppet för alla och äga rum inom Gnesta kommun.

Arrangemang i form av lovaktiviteter får inte påtvinga medlemskap i aktuell förening. Inte heller får olika deltagaravgifter för befintliga medlemmar eller icke befintliga medlemmar förekomma. Ansökande förening ska i sin ansökan beskriva/tydliggöra/säkerställa försäkringsskyddet för deltagarna. Föreningen ska därutöver informera deltagarna avseende gällande försäkringsskydd för aktiviteten.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av föreningen och dess verksamhet, vad ansökt bidrag avser. Målgrupp och syfte med program, aktivitet eller arrangemang samt budget ska tydligt framgå. Ansökan ska även innehålla en plan för hur marknadsföringen ska ske.

Beviljat bidrag ska enkelt redovisas med en kort text och ekonomisk uppföljning senast 2 månader efter utförd aktivitet.

Maxbelopp per kalenderår är 30 000 kronor per förening.

Ansökan kan ske tre gånger per år. Sista datum att ansöka är 1 februari, 1 maj och 1 september.

Stöd till studieförbund och regionala organisationer

Hit räknas organisationen Sörmlandsidrotten samt studieförbunden genom
Länsbildningsförbundet Sörmland.

Sörmlandsidrotten

Stödet till Sörmlandsidrotten baseras på en tvåårig överenskommelse som förnyas löpande. I överenskommelsen framgår vilket uppdrag Sörmlandsidrotten har gentemot Gnesta kommun och de idrottsföreningar som är verksamma i kommunen.

Länsbildningsförbundet Sörmland

Kommunens syfte med sitt stöd till studieförbunden ansluter till statens fyra syften med sitt stöd till folkbildningen:

• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
• bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och
utbildningsnivån i samhället
• bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Kommunen anslår årligen medel till de studieförbund som bedriver verksamhet i kommunen och som uppfyller statens villkor för att erhålla statsbidrag. Gnesta kommuns studieförbundsbidragshantering följer den överenskommelse som finns med Länsbildningsförbundet. Studieförbunden ska årligen redovisa de insatser man genomfört i Gnesta kommun.