Kommunstyrelseförvaltningen

Förvaltningens uppdrag är att hjälpa kommunstyrelsen i sitt arbete. Det kan vara allt från ärendehantering, upphandling, ekonomistyrning, juridik och kommunikationsarbete. Det handlar också om verksamhetsfrågor kring kultur, fritid, näringsliv, turism och att arbeta för en trygg och säker kommun.

Kommunstyrelseförvaltningens huvuduppgifter är:

 • Att vara kanslifunktion och registratur för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
 • Att bistå kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp nämndernas, förvaltningarnas och bolagens verksamheter.
 • Att vara kommunstyrelsens tjänstemannaorganisation. Uppdraget är att vara professionellt ledningsstöd till kommunstyrelsen, att vara kommunstyrelsens verkställande funktion och att genomföra kommunstyrelsens specifika verksamheter.
 • Att företräda kommunövergripande och gemensamma frågor, att kommunicera och samarbeta, att stå för spelregler och policydokument och att driva utvecklingen så att den svarar mot dagens och framtidens krav.
 • Verksamhetsansvar för kultur, fritid, näringsliv och turism.
 • Att i samverkan med medborgare, företag och externa parter skapa förutsättningar för en positiv utveckling i Gnesta.

Organisation

Förvaltningen leds av tillförordnad kommunchef Anna Sandklef.

Kommunledningsförvaltningen består av fyra enheter och ett verksamhetsområde:

 • Ekonomiavdelningen
 • HR-enheten
 • IT-enheten
 • Kanslienheten
 • Kommunikation & samverkan

Senast publicerad 2019-01-04