Dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd till begravning

Begravningskostnader täcks i första hand av tillgångarna i dödsboet. Om dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar, kan du beviljas ett ekonomiskt bistånd till begravningen.

Först måste en bouppteckning göras efter den avlidne. Finns det inga tillgångar i form av fastigheter, tomt eller pengar då kan du som dödsbodelägare ansöka om en förenklad bouppteckning/dödsboanmälan. Begravningskostnader kan efter ansökan beviljas av socialtjänsten upp till ett halvt prisbasbelopp. 

Viktigt att tänka på vid dödsboanmälan

 • Inga räkningar ska betalas och inga pengar får röras förrän dödsboanmälan är klar. Glöm inte att stoppa eventuella autogireringar från bankkonto.
 • Hembesök skall alltid göras av handläggare.
 • Finns det tillgångar i dödsboet ska det i första hand täcka begravningskostnaden. Begravningskostnaden går före andra kostnader för t ex obetald hyra, el, telefon eller liknande.
 • Kommunen kan vara behjälplig vid beställning av begravning.
 • Huvudregeln är att en bouppteckning/dödsboanmälan ska göras efter den avlidne. Du kan ansöka om att göra en dödsboanmälan om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet.
 • En dödsboanmälan bör upprättas inom två månader efter dödsfallet. Ansökan om dödsboanmälan görs till socialtjänsten i den kommun där den avlidne var bosatt. Socialtjänsten gör då dödsboanmälan som överlämnas till Skatteverket för registrering.
 • Om den avlidne var gift eller var registrerad partner ska den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas. Efterlevande maka/make kan begära jämkning enligt 12 kap 2 § ÄB och därigenom begära att få behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen.  
 • Den avlidne ska ha varit folkbokförd i kommunen.

När dödsboanmälan är gjord  

Räcker inte tillgångarna till övriga räkningar och skulder finns möjlighet att få dessa avskrivna. Meddela alla företag som den avlidne har räkningar ifrån, att dödsboet saknar tillgångar och skicka sedan in en kopia av registrerad dödsboanmälan till dem.   

Begravningskostnad  

Dödsboet kan efter särskild prövning vara berättigad till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 SoL (Socialtjänstlagen) till hela eller delar av begravningskostnaden och i regel inte högre än ett halvt basbelopp. Socialtjänsten gör då en bedömning av dödsboets ekonomi per dödsdagen för att på så sätt avgöra om ekonomiskt bistånd.

Det beviljade biståndet bör räcka till en värdig begravning. Socialtjänsten tar hänsyn till den avlidnes och anhörigas önskemål inom rimliga gränser.

De kostnader som kan ersättas vid en begravning är följande:

 • Begravningsbyråns kostnader
 • En dödsannons i en tidning
 • Kista/urna
 • Gravsten/gravyr på befintlig gravsten
 • Kistdekoration (där bårtäcke finns förutsätts att detta används)
 • Enklare förtäring efter begravningsakten (begravningskaffe)

De kostnader som i regel inte ersätts är:

 • Handbuketter, övriga buketter
 • Solist
 • Middag
 • Minnesalbum
 • Tackannons
 • Begravning utanför Sverige