Söka, byta eller säga upp plats

I Gnesta finns både kommunal och fristående förskola och pedagogisk omsorg.

Ansöka om plats

Ansökan om plats i kommunal verksamhet görs via vår e-tjänst. Du kan ansöka om plats tidigast sex månader innan plats önskas.

Om du vill ansöka om plats i fristående verksamhet ska du ta kontakt direkt med aktuell förskola. Den kommunala kön och de fristående förskolornas köer är helt separata. Det är möjligt att både stå i den kommunala kön och i de fristående verksamheternas köer.

För att få plats krävs att barnet är folkbokfört i Gnesta kommun. Om barnet inte är skrivet i Gnesta kommun men du ändå önskar plats, kan du ansöka om det med hänvisning till särskilda skäl.

Separerade vårdnadshavare med gemensam vårdnad

Om separerade vårdnadshavare med gemensam vårdnad båda har behov av barnomsorg ska båda vårdnadshavarna ansöka om var sin plats i samma förskola.

Allmän förskola

Om du enbart vill ha allmän förskola (525 timmar per år för barn 3-5 år) gör du en ansökan via vår e-tjänst, se relaterad info. I kolumnen grund för placering anger du allmän förskola.

Köordning

Vid placering av barn i förskola och pedagogisk omsorg gäller följande turordning:

  1. Barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling
  2. Barn som riskerar att inte få plats inom fyramånadersgarantin
  3. Syskonförtur till samma förskola som syskon i samma hushåll är placerat på
  4. Placering efter kötid
  5. Omplacering till annan förskola

Erbjudande av plats

Efter att du ansökt om plats i kommunal förskola erbjuds du en plats inom fyra månader. Vi strävar efter att tillgodose vårdnadshavarnas önskemål, men om det inte finns lediga platser på den önskade förskolan erbjuder vi en alternativ placering. Vid erbjudande om plats har kommunen uppfyllt placeringsgarantin, oavsett om det är vid den önskade förskolan eller en annan. Om du tackar nej till platsen men fortfarande är intresserad av en plats i förskola, måste du göra en ny ansökan.

Besvara erbjudandet inom 10 dagar

Vid erbjudande av plats måste du tacka ja eller nej till platsen inom 10 dagar. Om svar inte har inkommit inom denna tid avslutas platsen.

Byte av förskola

Vårdnadshavare som tackat ja till plats i kommunal förskola kan ansöka om plats i en annan. Detta görs genom att göra en ny ansökan i vår e-tjänst.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats görs via vår e-tjänst, en muntlig uppsägning räcker alltså inte. Uppsägningstiden är två månader från uppsägningsdatumet. Detta gäller oavsett om platsen utnyttjas eller inte.