Bygglovsprocessens olika steg

Bygglovsprocessen

Här får du veta vad som händer i bygglovsprocessens olika steg, hur du går till väga med en bygglovsansökan och vilka handlingar du behöver.

1. Bygglov behövs

Om du går i byggtankar behöver du veta vad det finns för förutsättningar på just din fastighet och om det du vill göra kräver att du söker bygglov. 

  1. Du behöver ta reda på vilken byggrätt du har och om dina byggplaner stämmer överens med kommunens detaljplan. Finns det ingen detaljplan så tar du reda på om din fastighet ligger inom eller utom sammanhållen bebyggelse, se relaterad information. Om fastigheten är obebyggd kan du begära ett förhandsbesked och få reda på om det alls är möjligt att få bygga det du vill.
  2. Ligger din fastighet utanför detaljplanerat område är det översiktsplanen som är vägledande. Dessutom gäller alltid plan- och bygglagen, Boverkets byggregler och plan- och byggförordningen.
  3. Ibland behöver du även ta hänsyn till fornlämningar,  strandskydds- och kulturmiljöområde. Vill du veta mer om vad som gäller för din fastighet kan du kontakta bygglovsenheten eller läsa detaljplanen. Ju tidigare kontakten sker med oss, desto mindre kan du behöva justera din idé i efterhand. 

2. Vilka handlingar behöver du skicka in

Vilka handlingar som behövs för att söka bygglov beror på vad du ska bygga. För att du ska veta vilka typer av handlingar du behöver skicka in har vi sammanställt de vanligaste typerna av ansökningstyperna samt exempelritningar och ansökningshandlingar. De olika typerna finner du i liststrukturen under fliken exempelhandlingar och exempelritningar är under framtagande och kommer inom kort att finnas under relaterad information.

Olika typer av ärenden vi har specificerat finner du nedan. Klicka på "se här" för att komma vidare till sammanställning för respektive ärende.

3. Bygglovsansökan

Du kan ansöka via en e-tjänst, se relaterad information. Du kan också lämna in en pappersansökan via mail. Vi förespråkar digital hantering av ärenden för snabbast hantering men det går även bra att lämna dina handlingar via papper direkt i brevinkastet vid Kommunhusets entré på Västra Storgatan 15 eller på Servicecenter.

Ställ gärna frågor om din bygglovsansökan innan du skickar in den. Vi vet att det är mycket att tänka på för den som är ovan. Men det sparar tid för både dig och oss handläggare om din ansökan har rätt innehåll redan från början.

4. Din ansökan

Vi granskar nyinkomna ansökningar en gång per vecka. Om din ansökan behöver kompletteras kontaktar bygglovenheten dig och ber dig skicka in de handlingar som saknas. Du kommer få ett utsatt datum när du senast måste komplettera din ansökan. Behöver du längre tid hör av dig till oss så lägger vi in det i ärendet.

Om du inte kompletterar din ansökan inom utsatt tid har vi rätt att bedöma ärendet trots att det saknas handlingar. Då måste vi ofta avvisa ansökan eftersom vi inte har tillräckligt med information för att kunna bedöma att din åtgärd kommer att följa gällande lagar och regler.

När ansökan är komplett?

När din ansökan är komplett börjar vi arbetet med att undersöka om ditt byggprojekt följer alla lagar och bestämmelser.

Vi handlägger alltid ärenden så skyndsamt vi bara kan men det kan ta upp till 10 veckor att handlägga ärendet och för dig att få ett beslut. Ibland kan det arbetet behöva ytterligare tid och kan då förlängas med 10 veckor, men det är inte vanligt förekommande. Det kan till exempel vara för att vi behöver skicka ditt ärende på remiss till andra myndigheter.

För vissa ärenden gäller vår tjänstegaranti om att du ska få ditt beslut inom 15 arbetsdagar, se relaterad information.

Grannhörande

I vissa bygglovsärenden räknas grannarna som sakägare och då måste grannarna höras av bygglovenheten. När dina grannar ska höras får de ett brev från oss med din ansökan. De får titta på dina ritningar och får tillfälle att yttra sig över åtgärden om de vill.

Grannar måste höras för att undersöka om det du vill göra på din fastighet kan innebära en betydande olägenhet. Bara för att en granne inte tycker om det du vill göra eller inte tycker det blir fint eller vill att det ska ske överhuvudtaget är inte skäl nog för att vi ska avslå ansökan. En betydande olägenhet skulle kunna vara ett eventuellt servitut som blir påverkat, närliggande vatten och avlopp man inte visste om blir påverkat, särskilda naturvärden eller andra typer av intresseområden som bygglovsavdelningen inte var medveten fanns på området.

Inkommer det synpunkter kommer du få ta del av detta och se om det är något utav detta du vill bemöta eller om du kan tänka dig revidera något i din ansökan.

5. Beslut

När vi har fattat beslut får du besked skickat till dig. Vi skickar det digtitalt per e-post, per post eller i ett rekommenderat brev.  Samtidigt skickas beslutet till berörda parter och kungörs i Bolagsverkets Post- och Inrikes Tidningar. Det här är viktigt för att beslutet ska kunna vinna laga kraft.

Bygglovenheten skickar också information till andra som berörs av det du ska bygga, till exempel dina grannar. De har då cirka 4 veckor på sig att överklaga.

Beslut vinner laga kraft

När du har tagit emot ditt beslut, kungörelse är genomförd och ingen har överklagat ditt bygglov vinner beslutet laga kraft. Det betyder att det inte längre går att överklaga ditt bygglov.

Att du fått ditt bygglov beviljat betyder inte att du får sätta igång med ditt byggprojekt. Sedan 1 juli 2018 får du inte börja bygga förrän beslutet har vunnit laga kraft. Du behöver först också få ett startbesked. I vissa fall krävs det ett tekniskt samråd. Det är du som sökande eller din kontrollansvarige som kontaktar kommunen för att boka en tid.

6. Tekniskt samråd

När byggnadsnämnden har beviljat ditt bygglov kan nämnden hålla ett tekniskt samråd. Då går handläggaren, du och din kontrollansvariga igenom hur du ska planera och organisera arbetet, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt.
Byggnadsnämnden kan hålla tekniskt samråd om:

  •  åtgärden kräver en kontrollansvarig. Vilka kontrollansvariga som finns att anlita hittar du på Boverkets webbplats, se relaterad information.
  •  du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd.

Representanter från personal, konsulter och andra myndigheter samt entreprenörer kan också behöva vara med i vissa fall.

7. Startbesked

Du måste få ditt startbesked innan du kan påbörja de åtgärder du har fått bygglov för. I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden kontrollplanen som du ska förhålla dig till under byggnationen enligt de krav som står i plan- och bygglagen. 

För mindre åtgärder som du inte behöver ha någon kontrollansvarig för får du ofta starbeskedet samtidigt som du får ditt bygglovsbeslut. Större bygglovsärenden kräver tekniskt samråd. Då får du ditt startbesked först vid eller dagarna efter det tekniska samrådet. När det bara behövs en bygganmälan får du ditt startbesked när vi har handlagt ditt ärende.

Vilka handlingar som krävs inför ett startbesked bedömer byggnadsinspektören i ditt ärende.

Om du påbörjar arbetet utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift. Avgiften kan vara ett stort belopp! Läs mer om byggsanktioner på Boverkets webbplats, här kan du även räkna ut hur stor avgiften kan bli, se relaterad information.


8. Arbetsplatsbesök

Efter att ditt bygge varit igång en tid ska kommunen komma ut och besöka din byggarbetsplats. Kommunen ska göra minst ett besök på de byggprojekt där det har hållits ett tekniskt samråd. Vid besöket tittar vi bland annat på kontrollplanen och ifall arbetet följer planen.

Antalet besök som ska göras på byggarbetsplatsen bestäms under det tekniska samrådet.

Vid besöken ska både byggherren och den kontrollansvarige vara med.


9. Slutsamråd

I samband med att byggåtgärderna färdigställs ska ett slutsamråd hållas. Där diskuteras bland annat kontrollplanens genomförande, avvikelser från byggreglerna, den kontrollansvariges utlåtande och förutsättningar för slutbesked.

I vissa fall behövs inget slutsamråd. Det framgår i så fall av startbeskedet.
Slutsamrådet hålls på byggarbetsplatsen.


10. Slutbesked

Du får ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda och att du har följt din kontrollplan. Vilka övriga handlingar som ska levereras för att få ett slutbesked beslutas i samband med startbeskedet.

Du får inte börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked. Om du gör det kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift. Avgiften kan vara ett stort belopp! Läs mer om byggsanktioner på Boverkets webbplats, här kan du även räkna ut hur stor avgiften kan bli, se relaterad information.

Om det du har byggt har för stora brister ska byggnadsnämnden ta beslut om att neka dig ett slutbesked. Du har alltså inte rätt att använda något du har byggt som inte uppfyller gällande krav eller följer bygglovet. Då kan det behöva beslutas om ett nytt bygglov innan man kan ge ett slutbesked.