grusväg och stuga på Gnestahöjden

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Kommunens översiktsplan pekar ut särskilda byggnader och områden som särskilt värdefulla och beskriver vilka kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden de har.

Som fastighetsägare för en fastighet är du skyldig att hålla byggnader och tomten i vårdat skick.

Kulturmiljön ställer särskilda krav

Många byggnader och områden kräver att extra hänsyn måste tas ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. De unika värden som bebyggelsen har får inte förvanskas eller försämras. Därför är det viktigt att du stämmer av vad som gäller för just din fastighet och byggnad.

Om en byggnad är särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt eller om fastigheten ingår i ett särskilt värdefullt område ställs högre krav på bygglov för olika åtgärder.

I vissa fall kan du rådgöra med en antikvarie om exempelvis material- och färgval detta gör du genom att kontakta Sörmlands Museum, se relaterad information.