Olovligt byggande (svartbygge)

Om du gör något som kräver bygg, rivnings- eller marklov utan lov kallas det för olovligt byggande. Det är också olovligt att påbörja en byggnation utan ett startbesked eller flytta in och ta byggnaden i bruk utan ett slutbesked. En fastighetsägare är även skyldig att hålla sin tomt och byggnad i vårdat skick.

Samhällsbyggnadsnämnden utövar tillsyn enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, det innebär att vi kan ingripa och begära rättelse om det visar sig att någon har brutit mot PBL. Samhällsbyggnadsnämnden kan också besluta om en byggsanktionsavgift för den som utfört något utan bygglov.

Hur vet jag om något är olovligt?

Om du är osäker på om åtgärden kräver bygglov eller en anmälan, läs mer på sidan När behöver du bygglov? Se relaterad information.

Anmälan och frågor om olovligt byggande?

Kontakta bygglovsavdelningen om du vill anmäla en olovlig åtgärd eller är osäker på om det är fråga om olovligt byggande genom att skicka e-post eller använd vår e-tjänst, se kontakt.

Bifoga gärna foton om du använder e-post.

Om du vill vara anonym

Observera att din e-postadress blir en offentlig handling om klagomål skickas in via e-post. Däremot kan du vara anonym när du använder vår e-tjänst. Du kan lämna en tillsynsanmälan via vår e-tjänst se länk under se relaterad information.

Tänk på att om du väljer att vara anonym har du ingen rätt till återkoppling om vad som händer i ärendet. Då måste du ringa in till oss för att få en uppdatering om hur handläggningen av ärendet ligger till. För telefonkontakt, se kontakt.

Vad händer efter att jag har lämnat in en anmälan?

När bygglovsavdelningen har fått in en anmälan om olovligt byggande skickar vi ett första brev till fastighetsägaren med information om att en anmälan har kommit in. Fastighetsägaren får en chans att bemöta anmälan. Därefter gör vi en besiktning av fastigheten och bedömer om det har skett något olovligt. Om det visar sig att åtgärden inte är bygglovs- eller anmälningspliktig avslutas ärendet.

Om det visar sig att åtgärden kräver bygglov eller anmälan har fastighetsägaren rätt att ansöka om lov eller göra en anmälan i efterhand. Om det är möjligt att få lov eller göra en anmälan i efterhand måste fastighetsägaren betala en byggsanktionsavgift. Om fastighetsägaren inte kan få lov eller göra en anmälan i efterhand måste det olovliga tas bort.

Ovårdad tomt

Samhällsbyggnadsnämnden kan förelägga en fastighetsägare med en ovårdad tomt att städa. Ett föreläggande kan förenas med vite, som innebär att fastighetsägaren får betala vite om föreläggandet inte följs.

Byggsanktionsavgifter

Samhällsbyggnadsnämnden kan ta ut en byggsanktionsavgift när någon bryter mot en bestämmelse i PBL eller plan- och byggförordningen, (2011:338).

Olovliga åtgärder preskriberas efter 10 år

Om det har gått mer än 10 år från att det olovliga byggdes kan bygglovsavdelningen inte ingripa eller begära rättelse. Det betyder inte att det olovliga är godkänt eller legaliserat.

Om en bostadslägenhet ändrar användning till något annat än bostad finns ingen preskriptionstid.