Avgifter för äldreomsorg 2022

Du som har beviljats en insats betalar varje månad en avgift. Här kan du läsa mer om de olika avgifterna inom äldreomsorgen.

Omsorgsavgift

Du betalar omsorgsavgift om du har beviljats hemtjänst, avlösning, särskilt boende, korttidsvård, dagverksamhet eller växelvård. Avgiftens storlek beror på hur mycket hjälp du behöver. Maxtaxan för 2022 är 2170 kronor per månad. Årligen räknas maxtaxan upp.

Pengar för personliga behov

Sedan skatt, hyra (inklusive bostadstillägg) och äldreomsorgsavgifter är betalda ska pengar finnas över för personliga behov. Omsorgsavgiften kan därför i vissa fall minskas. Dessa personliga pengar kallas förbehållsbelopp.

Minimibelopp

I förbehållsbeloppet ingår ett minimibelopp för normala levnadsomkostnader. Minimibeloppet ska täcka kostnader för:

 • livsmedel
 • kläder
 • skor
 • fritid
 • hygien
 • dagstidning
 • öppen hälso- och sjukvård
 • telefon
 • hemförsäkring
 • tandvård
 • hushållsel
 • förbrukningsvaror
 • resor
 • möbler
 • husgeråd
 • läkemedel.

Från 1 augusti 2022 är minimibeloppet:

 • 5952,57 kronor per månad för dig som är ensamstående pensionär.
 • 4 856,57 kronor per månad för dig som är sammanboende pensionär.

Yngre personer med funktionsnedsättning

Yngre personer med funktionsnedsättning har i vissa fall särskilda kostnader för bosättning och familjebildning. Enligt socialtjänstlagens avgiftsbestämmelser bör levnadsomkostnader för yngre personer med funktionsnedsättning, efter en individuell prövning, beräknas till en nivå som överstiger minimibeloppet med upp till 10 procent.

För år 2022 är minimibeloppet:

 • 6217,98 kronor per månad för dig som är ensamstående yngre än 61 år.
 • 5157,51 kronor per månad för sammanboende yngre än 61 år.

Förhöjning av minimibelopp

Den som har fördyrade kostnader, som är varaktiga och avser ett inte oväsentligt belopp, kan begära förhöjning av minimibeloppet. Som exempel kan nämnas kostnader för specialkost och god man.

Avgiftsutrymme

För att fastställa vad du ska betala beräknas avgiftsutrymmet. Avgiftsutrymmet är det belopp som återstår av inkomsten när förbehållsbeloppet (minimibeloppet och boendekostnad/hyra) räknats av.

Som inkomst räknas till exempel folkpension, pensionstillskott, övriga pensioner, bostadstillägg och ränteinkomster.

Avgiftsutrymmet för makar med gemensamt hushåll beräknas på den sammanräknade inkomsten delat med två.

Trygghetslarm

Du som enbart har trygghetslarm betalar 217 kronor per mån eller mindre om ditt avgiftsutrymme är lägre.

Matdistribution

Har du matdistribution betalar du 66 kronor för lunch och 66 kronor för middag. Maten levereras kall hem till dig.

Hemsjukvård

Är du inskriven i hemsjukvården betalar du 168 kronor per månad. Får du ett enstaka besök betalar du 168 kronor per besök eller mindre om ditt avgiftsutrymme är lägre.

Förbrukningsartiklar

Om du bor på något av våra äldreboenden, Strandhagen eller Ekhagen, har du också en avgift om 124 kronor per månad för förbrukningsartiklar samt en matavgift om 3822 kronor per månad.

Mer information

För mer detaljerad information kring hur avgifterna räknas ut, hur du fyller i inkomstförfrågningsblanketten samt bra saker att tänka på, se Faktablad om Avgifter för äldre, under Relaterad info här nedan.

Har du rätt till bostadstillägg?

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Är du anhörig och hjälper någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du vara behörig att göra ansökan åt din närstående.

På Pensionsmyndighetens webbplats kan du själv göra en beräkning för att se om du bör ansöka, se relaterad information.