Avgifter för äldreomsorg

Du som har beviljats en insats betalar varje månad en avgift. Här kan du läsa mer om de olika avgifterna inom äldreomsorgen.

Omsorgsavgift

Du betalar omsorgsavgift om du har beviljats hemtjänst, särskilt boende, korttidsvård, dagverksamhet eller växelvård. Avgiftens storlek beror på hur mycket hjälp du behöver. Maxtaxan för 2021 är 2139 kronor/månad. Årligen räknas maxtaxan upp.

Pengar för personliga behov

Sedan skatt, hyra (inklusive bostadstillägg) och äldreomsorgsavgifter är betalda ska pengar finnas över för personliga behov. Omsorgsavgiften kan därför i vissa fall minskas. Dessa personliga pengar kallas förbehållsbelopp.

I förbehållsbeloppet ingår ett minimibelopp för normala levnadsomkostnader. Minimibeloppet ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, öppen hälso- och sjukvård, telefon, hemförsäkring, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

För närvarande är minimibeloppet 5373 kr/mån för ensamstående över 65 år och 4540 kr/mån per person för sammanboende. För ensamstående under 65 år 5910 kr/mån och för sammanboende under 65 år 4994 kr/mån.

Den som har fördyrade kostnader, som är varaktiga och avser ett inte oväsentligt belopp, kan begära förhöjning av minimibeloppet. Som exempel kan nämnas kostnader för specialkost och god man.

Avgiftsutrymme

För att fastställa vad du ska betala beräknas avgiftsutrymmet. Avgiftsutrymmet är det belopp som återstår av inkomsten när förbehållsbeloppet (minimibeloppet och boendekostnad/hyra) räknats av.

Som inkomst räknas t ex folkpension, pensionstillskott, övriga pensioner, bostadstillägg och ränteinkomster.

Avgiftsutrymmet för makar med gemensamt hushåll beräknas på den sammanräknade inkomsten delat med två.

Trygghetslarm

Du som enbart har trygghetslarm betalar 214 kr/mån eller mindre om ditt avgiftsutrymme är lägre.

Matdistribution

Har du matdistribution betalar du 65 kr för lunch och 65 kr för middag. Maten levereras kall hem till dig.

Förbrukningsartiklar

Om du bor på något av våra äldreboenden, Strandhagen eller Ekhagen, har du också en avgift om 123 kr/månad för förbrukningsartiklar samt en matavgift om 3784 kr/mån.

Mer information

För mer detaljerad information kring hur avgifterna räknas ut, hur du fyller i inkomstförfrågningsblanketten samt bra saker att tänka på, se Faktablad om Avgifter för äldre, under Relaterad info här nedan.